Termíny pro podání přihlášky na VŠ - březen 2020

30. 3. 2020 | Inspirace

Podání přihlášky na VŠ 2020Máme pro Vás kompletní přehled vysokých škol a fakult, které mají uzavírku pro podání přihlášek na vysokou školu nejpozději do 31.3.2020:

 

Česká zemědělská univerzita v Praze

- Provozně ekonomická fakulta 

- Fakulta tropického zemědělství

- Technická fakulta

- Fakulta životního prostředí

- Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

- Institut vzdělávání a poradenství

 

České vysoké učení technické v Praze

- Fakulta biomedicínského inženýrství

- Fakulta stavební

- Fakulta informačních technologií

- Masarykův ústav vyšších studií

- Fakulta dopravní

- Fakulta elektrotechnická

- Fakulta strojní

 

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální fakulta

Fakulta humanitních studií

Filozofická fakulta

Evangelická teologická fakulta

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

- ZMĚNA: Uchazeči o bakalářské studium se mohou nově hlásit do 15. dubna 2020 (původní termín 31. března) , uchazeči o magisterské studium do 15. května 2020 (původní termín 15. dubna).

Fakulta chemické technologie

Fakulta chemicko-inženýrská

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Fakulta technologie ochrany prostředí

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulta rybářství a ochrany vod

Přírodovědecká fakulta

Zdravotně sociální fakulta

Zemědělská fakulta

 

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Matematický ústav v Opavě

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

 

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Fakulta textilní

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Fakulta strojní

 

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Přírodovědecká fakulta

 

Univerzita obrany v Brně

Fakulta vojenského leadershipu

Fakulta vojenského zdravotnictví

Fakulta vojenských technologií

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta materiálově-technologická

Fakulta stavební

Fakulta strojní

Hornicko-geologická fakulta

 

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta filozofická

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Fakulta technologická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Fakulta podnikatelská

Fakulta chemická

Fakulta informačních technologií

Fakulta stavební

Fakulta strojního inženýrství

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta ekonomická

Fakulta filozofická

Fakulta právnická

Fakulta zdravotnických studií

 

Všem studentům přejeme šťastnou volbu své budoucí kariéry.