O nás

Fakulta strojní je součástí nejstarší civilní technické univerzity nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Vznik fakulty je datován k roku 1864, kdy se strojírenství stalo samostatným studijním oborem.

Studijní programy

Nabízí studium zabývající se problematikou strojírenství jak po technické a technologické stránce, tak i po stránce ekonomické. Fakulta nabízí tříleté bakalářské obory, které jsou zaměřeny na teoretický a ekonomický základ a čtyřleté, které poskytují zhuštěné praktičtější informace. Dále nabízí navazující dvouleté magisterské a čtyřleté doktorské programy, kde si student zvolí svou užší specializaci na určité odvětví průmyslu.

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako vysoce kvalifikovaní zaměstnanci v energetickém průmyslu, jako odborníci na zpracování obnovitelných zdrojů. Dále se uplatní na pozicích výrobních a technických úseků pro vývoj řídicích systémů. Absolventi jsou velmi žádáni jako odborníci na návrhy systémů ovlivňující vnitřní prostředí budov (vzduchotechnika, zateplení, aj.). Uplatnění nacházejí i jako kontroloři jakosti materiálů, projektanti a vývojoví pracovníci. Absolvent této fakulty je zároveň schopen samostatně podnikat v obchodně technickém poradenství.

Kde nás najdeš

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze
Technická 1902/4
166 07 Praha 6

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studijní programy:

— V případě úspěšného absolvování jakékoliv maturity z matematiky nebo fyziky na škole akreditované v České republice v letech 2017 až 2019 děkan fakulty přijímací zkoušku promíjí a uchazeč je přijat ke studiu.

— Uchazeči, kteří neabsolvují a neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky v ČR v letech 2017 až 2019 a uchazeči, kteří absolvují nebo absolvovali maturitu mimo ČR, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR).

Navazující magisterské studijní programy:

— Součástí přijímacího řízení ve všech navazujících magisterských studijních programech je pro všechny obory a zaměření (specializace):

  • písemná zkouška konaná zejména ke zjištění úrovně bakalářských znalostí z předmětů teoretického základu studia a předmětů konstrukčně technologického zaměření,
  • ústní zkouška doplňující výsledky písemné zkoušky,
  • oborový pohovor zjišťující předpoklady pro studium zvoleného oboru.

— Uchazečům, kteří ještě nestudovali v navazujícím magisterském studiu na Fakultě strojní ČVUT a těm, kteří ukončí v akademickém roce 2018/2019 nebo úspěšně ukončili v minulosti studium v bakalářském studijním programu Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství, děkan písemnou i ústní část přijímací zkoušky promíjí.

— Každý uchazeč se však musí zúčastnit oborového pohovoru.

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta strojní nabízí pro své studenty možnost vycestovat na studijní pobyt do zahraničí pomocí programu ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates), SMILE (Student Mobility In Latin America, Caribbean and Europe) či Erasmus+ (univerzity v zemích EU). Kromě těchto programů má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.

Kontakt

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze
Technická 1902/4
166 07 Praha 6