O nás

Fakulta architektury ČVUT v Praze (FA ČVUT) je nejstarší a největší institucí u nás poskytující vzdělání v oboru. Nabízíme studentům propojení teorie a praxe, náš pedagogický sbor tvoří přední čeští architekti, urbanisté a designéři.

Nabízíme studium tříletých bakalářských studijních programů:

1) Architektura a urbanismus,

2) Krajinářská architektura,

3) Design.

Čtyři magisterské navazující studijní programy v češtině:

1) Architektura a urbanismus (dvouletý)

2) Architektura, urbanismus a krajinářská architektura (tříletý)

3) Krajinářská architektura (dvouletý)

4) Design (dvouletý)

Tři magisterské studijní programy v angličtině:

1) Architecture and Urbanism

2) Design

3) Landscape Architecture

FA ČVUT je pracovištěm orientujícím se na výzkumnou, vědeckou a uměleckou tvůrčí činnost. Naši studenti se každoročně umisťují na předních příčkách respektovaných studentských architektonických a designérských soutěží. Více informací najdete na www.fa.cvut.cz.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 2700/9
166 34 Praha 6

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky se dělají na bakalářský, magisterský i doktorský stupeň. Nejnáročnější přijímací řízení čeká uchazeče o bakalářské studium. Na magisterský stupeň se vybírá podle portfolia a u doktorandů se již počítá s tím, že o oblasti, v níž se chtějí dále vzdělávat, mají jasno.

 

  • Elektronická přihláška: 900 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Chcete tvarovat svět kolem sebe? Chcete titul uznávaný v celé EU? Láká vás možnost hledat a najít formou specializace vaši vlastní cestu? FA nabízí tři programy zahrnující vše od přetváření krajiny a veřejného prostoru přes navrhování kvalitních budov až po možnost dospět k dokonalosti detailu coby designér. Kromě českých pedagogů zde působí i zahraniční odborníci, navíc prostřednictvím programů jako Erasmus+ můžete na školách v zahraničí získat další zkušenosti.

Tvůrčí DNA

Tradice výuky architektury na ČVUT se opírá o osobnosti formátu Josefa Zítka a Josefa Schulze, spjatých se stavbou Národního divadla v Praze, přes generaci jejich žáků až po současné pedagogy a praktikující architekty domácí i zahraniční. Vedoucími jednotlivých ateliérů jsou inspirativní osobnosti pracující s odkazem “starých mistrů” i nejnovějšími poznatky a postupy odpovídajícími třetímu tisíciletí.

Jak se u nás studuje?

Široký záběr, kontaktní výuka, poznávání v praxi – tak je možné charakterizovat studium na FA. Netvrdíme, že bude snadné, ale je tvůrčí a kreativní. Nabízíme 3 programy ve 3 stupních – bakalářském, magisterském a doktorském. Do všech se dělají přijímací pohovory a končí zkouškou, po jejímž absolvování získáte příslušný titul. Na FA nelze studovat dálkově, ale zájemcům umožňujeme celoživotní kontinuální vzdělávání – včetně univerzity třetího věku.

První ročník. Pokládáme základy

Pro každého je to zatěžkávací zkouška: pevné základy vyžadují úsilí, ale o to snáze se pak pracuje v dalších ročnících. V povinných předmětech si osvojíte zásady typologie a kompozice i základy stavitelství, takže ve druhém ročníku už budete umět samostatně vypracovat třeba studii bytového nebo rodinného domu.

Všeobecný rozhled

Minulost je třeba poznat, abychom ji mohli překročit

Architektura není jen technický obor – ovlivňuje všechny aspekty lidského života, proto je spektrum předmětů na fakultě široké a zahrnuje vyvážený poměr technických i humanitních disciplín. Ve výsledku totiž nejde jen o stavění domů, ale o „stavění“ světa kolem nás, a k tomu je třeba orientovat se v dějinách umění a architektury, seznámit se s principy památkové péče a mít základní znalosti ze sociologie, ekologie, filozofie nebo psychologie.

Mezinárodní prostředí

Přidejte se mezi více než 1100 českých a 400 zahraničních studentů ze 40 zemí světa!

V letním semestru 2020/2021 na naší škole studuje téměř 1600 studentů. Největší zastoupení mají Slováci (205) a studenti ze zemí bývalého Sovětského svazu (141), máme zde i 11 Kanaďanů, 11 Francouzů nebo 6 Španělů, studenty z Tchaj-wanu, Maroka, Mexika, Koreje, Indie a dalších zemí.

Pochopit základy řemesla. Bez teorie to nejde

Abyste v praxi dokázali sami navrhnout jakýkoli dům, musíte zvládnout teorii: statiku, nauku o stavebních materiálech, tzv. stavební management, tedy organizování stavby včetně toho, kde třeba má stát jeřáb, dále základy akustiky, požární bezpečnosti, ergonomie, anatomie (nezbytné pro budoucí designéry) či dendrologie (hlavně pro krajinářskou architekturu).

Learning by doing

Vlastníma rukama

Projekty budoucích architektů zůstanou občas jen na papíře, ale designéři většinu toho, co navrhnou, také vyrobí – ať už jako prototyp, nebo funkční předmět. Proto spolupracujeme se sklárnami, porcelánkami, truhlárnami a jinými výrobními podniky, kde se o technologii dozvíte vše od A do Z. Architekti a krajináři se zase mohou podílet na konkrétních projektech třeba v letních dílnách nebo workshopech. Příkladem je dřevěná lávka, díky níž projdete od budovy FA k Národní technické knihovně i v deštivém počasí suchou nohou.

Vertikální ateliér – TŘÍBENÍ JEDINEČNOSTI I UMĚNÍ SPOLUPRÁCE 

Student, který zvládne vše, co se skrývá pod zkratkami ZAN, ZKN či ZD – tedy základy architektonického navrhovánízáklady krajinářského navrhování nebo základy designu – si postupně volí vlastní cestu. Podle svého zaměření se může zapsat do některého z více než čtyřiceti ateliérů. Při výuce se uplatňuje princip tzv. vertikálního ateliéru, v němž vedle sebe pod vedením zkušeného pedagoga pracují na různých typech projektů posluchači různých ročníků – od druhého až do pátého. Možná řešení pracovních témat tak probírají ti méně zkušení se zkušenějšími kolegy a s vedením ateliéru.

Ateliér je předmět, v němž zužitkujete teoretickou výzbroj. Postupně si vyzkoušíte návrhy různých budov, městských prostor, krajiny, předmětů apod. Ateliérů je více než čtyřicet, vedou je uznávané špičky v oboru – a ten přívlastek  „vertikální“ znamená, že studenti v nich mohou pracovat na jednom projektu společně bez ohledu na to, jestli navštěvují druhý, třetí, čtvrtý nebo poslední ročník.

Kontakt s osobnostmi české architektury a designu

Že na fakultě vyučují odborníci, je samozřejmé; důležité ovšem je, že jsou spojeni s praxí. Pedagogický sbor tvoří špičkoví architekti, urbanisté a designéři, jejichž realizace, projekty i publikace zná veřejnost doma i v zahraničí. Takové osobnosti jsou inspirativní a do výuky také přinášejí svá aktuální témata. Během studia s nimi budete ve velmi úzkém kontaktu, a to nejen ve škole, ale i na exkurzích nebo workshopech.

Budova fakulty

Filozofie otevřenosti

Jde o nejmodernější budovu pro výuku architektury u nás. Navrhla ji Alena Šrámková, stavba byla dokončena v roce 2010 a začala sloužit v únoru následujícího roku. Je přehledná a transparentní: umožňuje to, oč se všichni ve škole snažíme a čeho si ceníme – komunikaci a možnost se pracovně potkávat.

Tři obory, tři pohledy, jeden duch

Jako jediná škola architektury u nás nabízíme tři studijní programy – architektura a urbanismus, krajinářská architektura a design. Jsou to na pohled tři různé obory, ale cílem je, aby vše, co do světa kolem nás vneseme, bylo krásné a funkční doslova až po poslední kliku nebo odpadkový koš. Tím spolu design, navrhování a realizace staveb, sídel, území i krajiny úzce souvisí.

Tříletý bakalářský a dvouletý magisterský studijní program Architektura a urbanismus

Co mají společného Daidalos, Leonardo a Kaplický? Rozuměli hmotě, prostoru, proudění i člověku. A vy můžete během studia do těchto tajemství také proniknout.

Tříletý bakalářský a dvouletý magisterský studijní program Krajinářská architektura

Parky, náměstí, nábřeží, opuštěný lom – to jsou ta pravá místa a pravé příležitosti pro krajinářské architekty. Podobně jako krejčí obléknou veřejnému prostoru nový kabát.

Tříletý bakalářský a dvouletý magisterský studijní program Design

Každá věc by měla být pokud možno funkční i hezká. Platí to pro zubařské chirurgické nástroje stejně jako pro ptačí budku nebo vagon metra, kterým večer cestujete domů. 

Tříletý magisterský studijní program Architektura, urbanismus a krajinářská architektury

Je určen absolventům bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus. Nabízí plnohodnotné vzdělání v oblasti architektury, urbanismu i krajinářské architektury uznané pro výkon profese ve všech třech autorizačních oborech spravovaných ČKA.

Uplatnění absolventů

Absolvent FA je komplexně vzdělaný odborník, což otevírá širokou možnost uplatnění – v architektonické kanceláři, ve státní správě, případně nastoupit akademickou dráhu a začít vyučovat. Pokud ovšem někoho láká určitá úzká oblast oboru, může se samozřejmě specializovat a stát se odborníkem právě na ni.

Architekt a urbanista

Jeho pole působnosti je opravdu široké – od projektování staveb malého rozsahu, například rekreační chaty, přes velké obytné nebo administrativní budovy, revitalizaci památkových objektů, návrhy městských celků až po uvažování o konceptu a rozvoji velkých sídelních území; od detailu až po globální pohled na svět kolem nás.

Krajinářský architekt

Nepostradatelný při navrhování veřejných prostranství a kulturní krajiny, spolupracuje při tvorbě urbanistických regulačních a územních plánů. Disponuje základními znalostmi architektury a urbanismu, přitom je důkladně obeznámen s ekologickými dopady stavění. V případě větších projektů se proto rovněž může uplatnit jako mediátor mezi státní správou a veřejností.

Designér

Od tužky, která se bude v prstech dobře držet, přes odpružený rám jízdního kola, kvalitní protézu, obráběcí stroj, bagr až po železniční vagon: úkolem designéra je vytvořit předmět nebo stroj, který bude kvalitní, funkční, a přitom krásný. Absolventi tohoto oboru se navíc  dobře orientují v tradičních i moderních technologiích.

Kontakt

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 2700/9
166 34 Praha 6