O nás

Nejstarší, největší a nejvýznamnější instituce poskytující u nás vzdělání v oboru. Škola založená na otevřenosti mohla i díky prostorovým podmínkám v nové budově rozšířit tradiční zaměření na architekturu a urbanismus o další obory – design a krajinářskou architekturu. Fakulta architektury je rovněž prestižním pracovištěm orientujícím se na výzkumnou, vědeckou a uměleckou tvůrčí činnost.

Samostatná Fakulta architektury ČVUT vznikla v polovině sedmdesátých let minulého století, ovšem výuka tohoto oboru má v Praze téměř třistaletou tradici. Na Stavovské inženýrské škole, založené roku 1707, probíhala od poloviny 18. století v souvislosti s naukou o stavitelství výuka architektury pojímaná jako syntéza umění, vědy a techniky. V následujícím století se škola transformovala na polytechniku a roku 1864 se na ní ustavil odbor architektura – pozemní stavitelství a inženýrské stavby.

Studijní programy

Nabízí studium ve třech tříletých bakalářských programech Krajinářská architektura, Architektura a Urbanismus a Design, ve třech navazujících dvouletých magisterských programech Krajinářská architektura, Architektura a Urbanismus a Design a v několika doktorských oborech.

Uplatnění

Absolvent FA je komplexně vzdělaný odborník, což otevírá širokou možnost uplatnění – v architektonické kanceláři, ve státní správě, případně nastoupit akademickou dráhu a začít vyučovat. Pokud ovšem někoho láká určitá úzká oblast oboru, může se samozřejmě specializovat a stát se odborníkem právě na ni.

Kde nás najdeš

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 2700/9
166 34 Praha 6

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky se dělají na bakalářský, magisterský i doktorský stupeň. Nejnáročnější přijímací řízení čeká uchazeče o bakalářské studium. Na magisterský stupeň se vybírá podle portfolia a u doktorandů se již počítá s tím, že o oblasti, v níž se chtějí dále vzdělávat, mají jasno. 

Bakalářské studium:

Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura, Design

Zkoušky probíhají na přelomu ledna a února (případně v mimořádném červnovém termínu) formou talentových zkoušek a jsou dvoukolové. V 1. kole se posuzuje zejména kreslení a prostorová představivost, všeobecný přehled a studijní předpoklady se zjišťují fakultním testem a SCIO testy. (Fakulta akceptuje dva termíny národních srovnávacích zkoušek SCIO: 8. 12. 2018 a 1. 2. 2019). Úspěšný uchazeč nemusí absolvovat 2. kolo, které probíhá formou pohovoru a předkládají se v něm domácí práce.

I. KOLO:

1. Výtvarná zkouška

Výtvarná zkouška pro studijní programy Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura seskládá ze tří úloh – celkem max. 30 bodů:

 • kresba podle modelu – hodnocení max. 10 bodů,
 • abstraktní kompozice – hodnocení max. 10 bodů,
 • perspektivní zobrazení – hodnocení max. 10 bodů.

Výtvarná zkouška pro studijní program Design se skládá ze tří úloh – celkem max. 30 bodů:

 • kresba podle modelu – hodnocení max. 10 bodů,
 • 2D - abstraktní kompozice – hodnocení max. 10 bodů,
 • 3D - prostorový návrh na dané téma – hodnocení max. 10 bodů.

2. Ověření prostorové představivosti - max. 10 bodů:

 • zkouška je zaměřena především na práci s pravoúhlými průměty a stereometrii.

3. Test ze všeobecného přehledu – max. 10 bodů:

 • zahrnuje zejména otázky týkající se architektury, krajinářské architektury a designu.

4. Test Obecných studijních předpokladů složený v rámci Národních srovnávacích zkoušek (SCIO)– max. 15 bodů:

 • test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenská verze Všeobecné študijnépredpoklady (VŠP) složený v rámci Národních srovnávacích zkoušek. Celkový výsledek testu OSP (VŠP) bude následně převeden na body, aby byl kompatibilní s ostatnímičástmi přijímací zkoušky. V této části přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně 1 bod.

Výsledky I. kola: Celkové bodové hodnocení všech uchazečů bude po započítání výsledků testů OSP (VŠP) předloženo přijímací komisi pro I. kolo přijímacího řízení. Po vyhodnocení výsledků I. kola komise stanoví:

 1. Minimální počet bodů pro přijetí bez ústního pohovoru.
 2. Minimální počet bodů potřebných pro postup do II. kola.

Uchazeči, kteří získají minimální nebo vyšší počet bodů stanovených pro přijetí bez ústního pohovoru, budou rovnou navrženi k přijetí a ústní pohovor již neabsolvují. Uchazeči, kteří získají méně bodů, než bude stanoveno pro postup do II. kola, v přijímací zkoušce nepokračují.

II. KOLO - ústní část - pohovor

V ústní části přijímací zkoušky bude ověřován zájem uchazeče o obor a jeho celkový přehled v oboru (architektura / krajinářská architektura / design / historie / kulturní přehled) – hodnotí se úroveň vědomostí, schopnost argumentace a komunikace apod. Uchazeč předloží komisi výběr maximálně 15 - ti autorských domácích nebo školních prací ve formátu maximálně A1 z oblasti výtvarné tvorby, architektury, krajinářské architektury nebo designu. Maximální bodové hodnocení ve II. kole přijímacího řízení je 35 bodů, přičemž je možné uplatňovat bodové hodnocení ústní části zkoušky pouze v kategoriích 0, 5, 15, 25 a 35 bodů.

Veškeré podmínky přijímacího řízení.

 • Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Více informací o Erasmu na FA naleznete zde. Zároveň na univerzitě působí také další zahraniční programy - např. CEEPUS, který zprostředkovává výměnné pobyty v rámci střední Evropy. ČVUT má také uzavřené bilatelární dohody i s některými mimoevropskými státy. Více informací naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.

Kontakt

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 2700/9
166 34 Praha 6