O nás

Evangelická teologická fakulta je součástí Univerzity Karlovy od roku 1990, ovšem založena byla již v roce 1919 jako Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, autonomní ústav, který oplýval všemi právy a výsadami vysoké školy. Evangelická teologická fakulta UK je zapojena do významných mezinárodních studijních programů a spolupracuje s celou řadou prestižních univerzit, jako jsou například University of Cambridge, Ruprecht-Karls Universität v Heidelbergu nebo Tel Aviv University.

Studijní program je koncipován tak, aby zajistil široké humanitní vzdělání s důrazem na rozvoj kritického myšlení. Fakulta nabízí velké množství klasických studijních předmětů jako latina, řečtina, hebrejština, angličtina, němčina, biblická archeologie, systematická teologie, praktická teologie, filozofie, religionistika, sociologie, psychologie, etika, sociální práce či diakonika. Cílem je vybavit studenty pro jejich praxi nejen špičkovými znalostmi, ale i kritickými postoji, interpretačními schopnostmi a etickými názory. Na fakultě můžete v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia studovat sociální práci, krizovou a pastorační práci (diakoniku), spiritualitu-etiku, křesťanské tradice, filozofii náboženství a samozřejmě různé směry teologie. Počítejte s tím, že velkou část studia můžete absolvovat na jedné ze zahraničních partnerských univerzit.

Web

Kde nás najdeš

Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova
Černá 646/9
115 55 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Termín podání přihlášky do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů je 31. 3. 2019.

Termín pro podání přihlášky do doktorských studijních programů je 30. 4. 2019.

Poplatky za přihlášky:

Bakalářské a navazující magisterské studium

- elektronická forma: 640 Kč

- listinná forma: 690 Kč

Doktorské studium

- elektronická forma: 540 Kč

- listinná forma: 590 Kč

Bakalářské studium:

Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu fakulty nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.

Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba zaslat stručný životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč již ukončil SŠ) a doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Uchazeči oboru TKT zašlou spolu s ostatními doklady i motivační dopis. 

Navazující magisterské studium:

Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu fakulty nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.

Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba zaslat stručný životopis, ověřenou kopii diplomu o bakalářském, případně magisterském studiu na VŠ (pokud uchazeč již ukončil předchozí bakalářské či jiné magisterské studium) a doklad o zaplacení poplatku spojeného s přijímacím řízením.Přihlášku je možno (a doporučeno) vyplnit v elektronické podobě.

Doktorské studium:

Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu.Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit v takové výši, aby fakulta obdržela určenou částku.Při podání elektronické přihlášky slouží vygenerovaný kód jako variabilní symbol platby. V případě podání pouze listinné formy přihlášky je variabilním symbolem rodné číslo.

Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba zaslat stručný životopis, přehled dosavadního studia, návrh disertačního projektu, ověřenou kopii magisterského diplomu (pokud již uchazeč dokončil magisterské studium), doklad o zaplacení poplatku. 

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na vysoké škole. V přihlášce uchazeč uvede jméno, případně jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště mimo území České republiky; cizinec uvede též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství. Účastníkem přijímacího řízení je pouze uchazeč, o jehož přihlášku ke studiu jde.

Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba zaslat stručný životopis, přehled dosavadního studia, návrh disertačního projektu, ověřenou kopii magisterského diplomu (pokud již uchazeč dokončil magisterské studium), doklad o zaplacení poplatku. Přihlášku je možno (a doporučeno) vyplnit v elektronické podobě.

Přijímací zkouška se koná formou pohovoru, při němž uchazeč před přijímací komisí obhajuje návrh svého disertačního projektu.Na základě doporučení oborové rady rozhoduje o přijetí ke studiu děkan.

Aktuálně otevírané programy:

Bakalářské studium lze na Evangelické teologické fakultě UK studovat v těchto programech: Pastorační a sociální práce, Evangelická teologie a Teologie křesťanských tradic (pouze prezenčně). Bakalářské programy je možno studovat v češtině a v prezenční i kombinované formě, pokud není uvedeno jinak.

Navazující magisterské studium lze na Evangelické teologické fakultě UK studovat v těchto programech: Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika, Evangelická teologie a Teologie - spiritualita - etika. Některé z navazujících magisterských programů je možno studovat v angličtině a v kombinované formě. 

Doktorské studium lze na Evangelické teologické fakultě UK studovat v těchto programech: Biblická teologie, Historická a systematická teologie, Praktická a ekumenická teologie a teologická etika a Filozofie náboženství. Doktorské programy je možno studovat v češtině, angličtině nebo němčině a v prezenční i kombinované formě.

  • Elektronická přihláška: 640 Kč
  • Papírová přihláška: 690 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studijní pobyty

Studium na Evangelické teologické fakultě UK zahájíte intenzivními jazykovými pobyty, které jsou zároveň koncipovány jako seznamovací kurzy. V samotném průběhu studia máte rovněž možnost se účastnit velkého množství dalších studijních pobytů, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. 

Stipendia a pomocné vědecké programy

Vedle prospěchových stipendií nabízí fakulta řadu možností, jak se zdokonalit ve vědecké a praktické činnosti prostřednictvím vědeckých stáží (pomocná vědecká síla), které jsou finančně odměňovány. Vedle vědeckých stáží na jednotlivých katedrách a u jednotlivých vyučujících je možné se například zdokonalit v praxi i na vybraných fakultních pracovištích a odděleních. 

Kontakt

Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova
Černá 646/9
115 55 Praha 1