O nás

Chcete studovat přírodní vědy na moderní fakultě s vynikající tradicí, špičkovým výzkumem, širokou mezinárodní spoluprací a individuálním přístupem ke studentům? Studujte na Přírodovědecké fakultě UK a staňte se přírodovědcem!

Přírodovědecká fakulta je z hlediska počtu studentů i vědeckého výkonu jednou z nejvýznamnějších součástí Univerzity Karlovy, nejznámější a mezinárodně nejlépe hodnocené české vysoké školy.

Fakulta poskytuje třístupňové vysokoškolské vzdělání v oblastech biologie, geografie, geologiechemie a ochrany životního prostředí. Studium je zaměřeno na výchovu budoucích vědeckých a odborných pracovníků i učitelů přírodovědných předmětů.

 

Jděte na www.prirodovedcem.cz !

Web

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova
Albertov 2038/6
128 00 Praha 2

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška je jednokolová ústní nebo písemná formou testu (specifikováno v přehledu studijních programů a oborů). Předměty přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů a oborů. V případě podání přihlášky ke studiu dvou a více studijních oborů nebo programů se shodnými předměty přijímací zkoušky uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku ze shodného předmětu pouze jednou. Každý test nebo ústní pohovor (předmět přijímací zkoušky) je hodnocen maximálně 100 body. Testy přijímací zkoušky nebo ústní zkouška jsou v českém jazyce. Termíny zkoušky z jednotlivých předmětů se nepřekrývají.

Obsahová náplň odborného testu z biologie, chemie, geografie, matematiky a testu základní orientace v problematice obyvatelstva vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů. Navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor. Odborná zkouška z matematiky pro program Bioinformatika vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK (testují se předpoklady ke studiu studijního oboru, tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).Obsahová náplň testu všeobecných studijních předpokladů pro obor Geologie – Klasická archeologie bude ověřovat studijní předpoklady, schopnost logického myšlení a deskripční zručnost.

Ke studiu programu Bioinformatika budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 40 bodů ze 100 možných.

Ke studiu programu Geotechnologie a oborů Geologie a Hospodaření s přírodními zdroji budou přijati všichni uchazeči, kteří splní stanovené vzdělání (přijímací zkouška není stanovena).

 

Zkouška může být prominuta uchazečům, kteří již během středoškolského studia dostatečně prokázali své odborné znalosti v přírodovědných oborech a schopnost studovat. Týká se to řešitelů českých a slovenských středoškolských předmětových soutěží (olympiád), české a slovenské středoškolské odborné činnosti (SOČ) a korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK.

  • Elektronická přihláška: 880 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Uplatnění

Po absolvování studia na Přírodovědecké fakultě můžete pokračovat ve vědecké kariéře nebo se vrhnout do soukromého či tzv. třetího sektoru. Fakulta poskytuje kariérní poradenství již během studia, např. i formou mentoringu, který probíhá přímo na pracovišti spolupracujících firem a organizací. Pořádá také Kariérní den ke zprostředkování kontaktů mezi zaměstnavateli a budoucími absolventy. Více o uplatnění jednotlivých oborů a programů naleznete na www.prirodovedcem.cz

Studium v zahraničí

Přírodní zákony platí všude – máte možnost vycestovat na část svého studia do zahraničí na některou z partnerských institucí již během bakalářského studia, a to nejen díky programu Erasmus+. Přírodovědecká fakulta pravidelně pořádá semináře, na kterých vám poradí, jak a kam vycestovat.

Ubytování

Hlavním centrem Přírodovědecké fakulty je Albertov, jedinečné místo se skvělou dopravní obslužností a dostupností do centra i ke kolejím. Univerzita Karlova disponuje několika komplexy kolejí, nejblíže leží koleje Budeč, ze kterých je to na fakultu asi 15 minut pěšky. Na koleji Budeč najdete také menzu, druhá větší menza pak leží přímo na Albertově. Pokud vás neláká bydlení v centru, můžete si vybrat ubytování v koleji ve čtvrti Jižní Město či Břevnov, je to jen na vás.

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova
Albertov 2038/6
128 00 Praha 2