O nás

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV UK) a je tak nejmladší z fakult univerzity. Díky tomuto postavení je již od svého založení moderní a inovativní institucí, která reflektuje nejnovější tendence v oblasti univerzitního vzdělávání.

Odborně se zabývá širokým spektrem věd o člověku a lidské společnosti. Působí jako mezioborový spojovník filosofie, sociálních a humanitních disciplín s přírodními a lékařskými vědami o člověku na Univerzitě Karlově. Soustřeďuje se na výzkumná témata z oblasti filosofie, sociálních a humanitních věd, realizuje a podporuje projekty základního i aplikovaného výzkumu v těchto disciplínách.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova
Pátkova 2137/5
182 00 Praha 8 - Libeň

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské programy

Fakulta preferuje podání přihlášky v elektronické formě. Uchazeč musí uvést v přihlášce cizí jazyk, z něhož bude překládat do češtiny zadaný text – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit.

 • Studium humanitní vzdělanosti

Písemná zkouška spočívá ve shrnutí cizojazyčného odborného textu a v odpovědích na tři otázky k němu (uchazeč musí uvést v přihlášce cizí jazyk, s nímž bude pracovat – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit; shrnutí i otázky a odpovědi budou v češtině nebo slovenštině). Uchazeč může získat až 25 bodů (10 za shrnutí a po pěti bodech za otázky). Hodnotí se zejména smysluplnost a věcná přiměřenost shrnutí a odpovědí. Hodnocení se řídí jednotnými kritérii a prochází následnou supervizí.

Uchazeči mohou u zkoušky používat donesené tištěné slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 180 minut. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

 • Liberal Arts and Humanities

Admission exam is comprised of a summary of an English academic text, to be written in English, and answering follow-up questions based on the text, in English. Assessment is based primarily on factual accuracy of the summary and the depiction of the main thought line of the text. Questions are intended to ascertain whether or not the applicant fully grasped the contents of the text. The applicant can get up to 18 points for the test: 9 points for the summary and 3 points for each of the three answers.

Duration of the exam is 3 hours.

Navazující magisterské programy

Přijímací zkoušky pro jednotlivé obory se liší.

 

Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením:

bakalářské a magisterské programy:

elektronická přihláška 820 Kč

papírová přihláška 870 Kč

doktorské programy:

elektronická přihláška 720 Kč

papírová přihláška 770 Kč

 • Elektronická přihláška: 820 Kč
 • Papírová přihláška: 870 Kč

Připravte se na přijímačky

Kurz je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na FHS UK.

Zobrazit přípravné kurzy

Aktuality

Doplňující informace

Fakulta humanitních studií nabízí studium

- 2 bakalářských oborů:

 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Liberal Arts and Humanities (výuka v AJ)

Studium humanitní vzdělanosti seznamuje své studenty s humanitními a společenskovědními otázkami. Jedná se tak především o filosofii, historii, psychologii, sociologii, sociální antropologii, jazyky či umění. Studenti se nejprve v prvním ročníku seznámí se základy těchto disciplín, v pozdějších ročnících se zaměří na zvolené téma v jedné z nich, které pak sledují ve své závěrečné bakalářské práci. Následně se mohou dále specializovat v navazujících magisterských programech, ať už na FHS, či jinde.

Počáteční seznámení se s více disciplínami dává studentům široký rozhled, aby byli schopni nahlížet na jednu problematiku mnoha různými náhledy a postupně je spojovat.

Liberal Arts and Humanities je bakalářský studijní program, který je vyučován v anglickém jazyce. Jeho cílem je, stejně jako u Studia humanitní vzdělanosti, poskytnout širokou míru rozhledu v humanitní a společenskovědní oblasti.

- 15 navazujících magisterských oborů:

11 oborů vyučovaných v českém jazyce:

 • Antropologická studia
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Elektronická kultura a sémiotika
 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Genderová studia
 • Historická sociologie
 • Orální historie – soudobé dějiny
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
 • Sociální a kulturní ekologie
 • Studia občanské společnosti
 • Teoreticko-výzkumná psychologie

4 obory vyučované v cizím jazyce:

 • Gender studies (AJ)
 • Historical Sociology (AJ)
 • Oral History and Contemporary History (AJ)
 • Deutsche und französische Philosophie (NJ)

- 18 doktorských oborů

Kontakt

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova
Pátkova 2137/5
182 00 Praha 8 - Libeň