O nás

Fakulta elektrotechniky a informatiky je s více než 2600 studenty jednou z největších fakult v rámci VŠB-TUO. Reálné základy fakulty byly položeny již v roce 1970 otevřením prvního samostatného studijního ročníku v oboru silnoproudá elektrotechnika. 1. ledna 1991 byla založena Fakulta elektrotechnická rozdělením tehdejší Fakulty strojní a elektrotechnické, k 1. září 1993 pak došlo ke změně názvu na Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Fakulta poskytuje kvalitní vzdělání odpovídající evropským standardům. Akceptuje struktu­rovaný model studia rozdělený na stupeň bakalářský, magisterský a doktorský ve formě prezenč­ního i kombinovaného studia. Všechny studijní obory jsou akre­ditovány i v angličtině. Fakulta také systematicky vytváří podmínky pro integraci studentů se specifickými nároky do studia. Nabízíme pro tyto studenty všechny studijní obory s možnostmi pomoci, jako je asistenční služba pro přednášky, cvičení a pohyb po areálu, zázemí a individuální přístup. Fakulta má bezbariérové úpravy prostor. Máme i první úspěšné absolventy studia mezi těmito studenty. 

Kde nás najdeš

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Uchazeč o bakalářské studium musí vykonat písemnou přijímací zkoušku z matematiky, pokud mu přijímací zkouška nebude prominuta. Uchazeč bude přijat, pokud získá alespoň 5 bodů ze 48.

Přijímací zkouška bude automaticky prominuta uchazečům, kteří splní alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

  • vykonají maturitní zkoušku z matematiky,
  • vykonají maturitní zkoušku z fyziky,
  • mají průměr z maturity do 2,25,
  • dosáhnou percentilu 50 a výše v Národní srovnávací zkoušce (NSZ) z obecných studijních předpokladů, prováděné společností SCIO. V tomto případě je nutno zaslat nebo doručit ověřenou kopii certifikátu.

Navazující magisterské studium

U uchazečů, kteří řádně podali přihlášku a doručili všechny požadované dokumenty, bude o jejich přijetí rozhodnuto na základě jejich aritmetického průměru z průběžných výsledků bakalářského studia od prvního do předposledního semestru. Uchazeč bude přijat, pokud jeho aritmetický průměr bude menší nebo roven 2,50. Z uchazečů s aritmetickým průměrem větším než 2,50 bude sestaveno pořadí a budou přijati uchazeči do naplnění maximálního počtu přijímaných studentů studijního programu v daném jazyce.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 50 %

Vyzkoušet test

Kontakt

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba