Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vznikla v roce 1959, ale její historie sahá až do roku 1716.

Heslem Hornicko-geologické fakulty je „studium v souladu s přírodou“.

Studijní programy

HGF v rámci prezenčního nebo kombinovaného studia v současné době nabízí více než 35 studijních oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologie, geovědní a montánní turismus, hornické inženýrství, geoinformatiku, ekonomiku, automatizace a řízení v oblasti surovin nebo aplikovanou fyziku.

Uplatnění

Absolventi se uplatní nejen v hornickém inženýrství, ale i jako odborníci na životní prostředí, geologii a geodezii, biotechnologii, cestovní ruch, geoinformatiku, řízení surovin nebo aplikovanou fyziku.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči musí pro přijetí do bakalářských studijních oborů vykonat písemnou přijímací zkoušku z matematiky. Přijímací zkouška může být prominuta těm uchazečům, kteří vykonají maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky, anebo kteří mají celkový studijní průměr ze všech předmětů (mimo výsledků maturity) ze střední školy do 3,2, anebo v Národní srovnávací zkoušce z obecných studijních předpokladů, prováděné společností SCIO, dosáhnou 25 percentilu a výše. Uchazečům studijního oboru Geovědní a montánní turismus může být přijímací zkouška také prominuta v případě vykonání maturitní zkouškyz cizího jazyka.

O přijetí uchazečů o navazující magisterské obory bude rozhodnuto na základě aritmetického průměru z výsledků bakalářského studia, od prvního do předposledního semestru a naplnění limitu přijímaných studentů. V případě, že aritmetický průměr studia bude větší než 2,7, o přijetí studenta na vybraný studijní obor rozhodne děkan fakulty.

Přihlášku je možné podat do 30.4. (Bc., Mgr., PhD.).

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do všech bakalářských a magisterských oborů je možné podávat do 31.7.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 25 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠB-TU Ostrava spolupracuje s více než 240 vysokými školami a institucemi po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Afrika a Austrálie). Ve smlouvách, které jsou s těmito institucemi uzavřené je ve většině případů zakotvena mobilita studentů, od krátkodobých stáží až po roční stipendijní pobyty a letní jazykové kurzy. Více informací zde

Koleje a menzy

Studenti mohou využívat ubytování v pěti kolejních budovách. V areálu VŠB-TUO se nachází menza, kde si studenti mohou zajistit stravování. Studenti mohou také využívat nově vybudovanou pizzerii. Pizzerie je situována v areálu kolejí. Bufet, který je rovněž umístěn v areálu kolejí, poskytuje prodej potravin a drobných potřeb pro studenty, zaměstnance a veřejnost.Více informací zde