O nás

Fakulta materiálově-technologická je moderní vzdělávací instituce integrující atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických studijních programech s následujícím zaměřením: Technologie přípravy, zpracování a recyklace materiálů; Materiálové inženýrství; Materiály a technologie pro automobilový průmysl; Nanomateriály a nanotechnologie; Biomateriály a biomechanika; Chemické a environmentální technologie; Management kvality; Automatizace v průmyslu; Ekonomika a management v průmyslu; Tepelná energetika.

Na fakultě se provádí kvalitní vědecko-výzkumná činnost s důrazem kladeným na aplikovatelnost dosažených výsledků v praxi.

V oblasti vzdělávací i vědecké fakulta rozvíjí spolupráci s českými i zahraničními partnery – univerzitami, výzkumnými ústavy a průmyslem. Fakulta má dlouholetou spolupráci se zahraničními univerzitami v Japonsku, Číně, USA, Rusku a státech EU. Fakulta patří mezi tzv. kamenné vysokoškolské instituce, má dlouhou a bohatou historii. Některá pracoviště fakulty byla součástí univerzity již při jejím založení Františkem Josefem I. v roce 1849. V roce 2019 si tedy naše univerzita i fakulta připomíná 170 let od svého vzniku.

Kde nás najdeš

Fakulta materiálově-technologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Přijímací zkouška se nekoná.

Navazující magisterské studium

Přijímací zkouška se nekoná. V rámci přijímacího řízení bude brán zřetel na:

  • to, zda uchazeč ve svém předchozím bakalářském studiu absolvoval profilové předměty stanovené pro studijní program,
  • příbuznost studijního oboru, na nějž se uchazeč hlásí, a studijního oboru, který studoval v předchozím bakalářském studiu,
  • studijní výsledky v předchozím bakalářském studiu.

Termín podávání přihlášek ke studiu v 2. kole přijímacího řízení: 10. 8.  2019

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Fakulta materiálově-technologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba