O nás

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zahájila svou činnost v září roku 1990; nejprve jako součást Pedagogické fakulty. Jako klasická humanitně orientovaná vysoká škola slučuje zdravotní a sociální problematiku.

Cílem fakulty je prezentovat jak ve vědecké, tak i v pedagogické činnosti metody orientované na uplatňování včasného, plynulého a koordinovaného postupu, který umožňuje začleňování lidí postižených zdravotními handicapy bez rozdílu věku do všech pro ně obvyklých a vhodných aktivit. Tedy i jejich návrat do odpovídajících oblastí společenského života, a to bez ohledu na původ, povahu či rozsah jejich zdravotního postižení.

K tomu jsou třeba odpovídající znalosti o prevenci, vzniku a minimalizaci následků nemoci s případným postižením některých z tělních soustav nebo funkčních systémů. Stejně důležité jsou i vědomosti o možnostech, metodách a způsobech včasného diagnostikování a nakonec i finálního řešení, které zahrnuje i širokou sociální oblast. K takovým postupům a k stále dokonalejší přípravě odborných pracovníků ve zdravotně sociální oblasti jsou koncipovány všechny studijní programy této fakulty.

Studijní programy a obory

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity nabízí jedenáct bakalářských a tři navazující magisterské studijní obory. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou pokračovat ve studiu ve dvou doktorských programech Ošetřovatelství a Rehabilitace.

Web

Kde nás najdeš

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
J. Boreckého 1367/27
370 11 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky  ve všech oborech jsou ve formě písemných testů. Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď. Výjimkou je bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář, kde uchazeči vykonávají i talentovou zkoušku.

Uchazeči budou počítačově seřazeni sestupně podle dosaženého bodového hodnocení. Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči až do naplnění předem stanovené kapacity přijímaného počtu uchazečů.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Kontakt

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
J. Boreckého 1367/27
370 11 České Budějovice