O nás

FAV jako známá a uznávaná značka kvality. Technicko-přírodovědná fakulta, kde se věda i výuka úspěšně prolínají.

Fakulta aplikovaných věd funguje na Západočeské univerzitě již 26 let a za tu dobu si získala jméno na poli výzkumném i akademickém a to nejen doma ale i ve světě. Její součástí je také výzkumné centrum NTIS - Nové technologie pro informační společnost.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2762/22
301 00 Plzeň

Přihlášky a přijímačky

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Kritéria pro přijetí jsou stanovena jako další podmínky přijetí ke studiu ve smyslu § 49 odst. 1zákona o vysokých školách. Jsou rozdělena na dvě úrovně, kritérium A a kritérium B. Uchazeči přijatí na základě kritéria A mohou být v případě splnění dalších podmínek zařazeni do Systému motivační podpory nadaných studentů FAV ZČU.

Za hlavní kritérium jsou považovány výsledky Národní srovnávací zkoušky (NSZ) firmy Scio nebo výsledky mezinárodně uznávaných testů ACT (ACT Composite nebo ACT Math) nebo SAT (SAT Total nebo SAT Math) dosažené nejdříve 1. 9. 2019 a nejpozději 31. 3. 2021.

Další kritéria tvoří výsledky z předchozího studia na střední škole do stanovené prahové hodnoty, pokud bylo studium ukončeno nejdříve 1. 9. 2017 a nejpozději 17. 9. 2021 nebo výsledky z vyjmenovaných olympiáda soutěží dosažených nejdříve 1. 9. 2017 a nejpozději 31. 3. 2021.

KRITÉRIUM A

Uchazeč je přijat na studijní program na základě kritéria A, pokud dosáhl percentilu Národní srovnávací zkoušky z předmětu Matematika nebo Obecné studijní předpoklady minimálně 75 (případně 75 % maximálního počtu bodů u testů ACT nebo SAT).

Uchazeč je přijat na studijní program na základě kritéria A, pokud dosáhl průměru známek na konečném vysvědčení z posledních tří ročníků střední školy maximálně 1,60. V případě, že uchazeč ještě studuje v posledním ročníku střední školy, z tohoto ročníku se použije pololetní vysvědčení. V případě prokazování výsledků ze zahraniční střední školy musí být potvrzení úředně přeloženo do češtiny a přiložena vyplněná převodní tabulka.

Uchazeč je přijat na studijní program na základě kritéria A, pokud alespoň jednou v posledních čtyřech letech (tj. v období od 1.9.2017)

  • byl úspěšným řešitelem alespoň krajského kola Matematické olympiády (MO) vyhlašované MŠMT nebo
  • byl úspěšným řešitelem alespoň krajského kola Fyzikální olympiády (FO) vyhlašované MŠMT nebo
  • dosáhl výsledku minimálně 50% v krajském kole Logické olympiády (LO) vyhlašované Mensou ČR nebo
  • byl účastníkem krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) nebo byl úspěšným řešitelem finálového kola soutěže v programování PilsProg.

KRITÉRIUM B

Uchazeč je přijat na studijní program na základě kritéria B, pokud dosáhl percentilu Národní srovnávací zkoušky z předmětu Matematika nebo Obecné studijní předpoklady minimálně 50 (případně 50% maximálního počtu bodů u testů ACT nebo SAT).

Uchazeč je přijat na studijní program na základě kritéria B, pokud dosáhl průměru známek na konečném vysvědčení z posledních tří ročníků střední školy maximálně 2,50. V případě, že uchazeč ještě studuje v posledním ročníku střední školy, z tohoto ročníku se použije pololetní vysvědčení. V případě prokazování výsledků ze zahraniční střední školy musí být potvrzení úředně přeloženo do češtiny a přiložena vyplněná převodní tabulka.

Veškeré informace pro uchazeče ZDE.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 75 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 75 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studijní programy

Fakulta nabízí studium v široké škále studijních programů, ze kterých si vybere každý zájemce o technické vzdělání. Studenti fakulty si mohou vybrat z mnoha technicky zaměřených oborů, jako je  kybernetika, informatika,  fyzika, mechanika, matematika a geomatika.

Uplatnění

Absolventi Fakulty aplikovaných věd mají již během studia možnost spolupracovat při řešení projektů s řadou regionálních i mezinárodních společností, v nichž řada z nich po absolvování studia nachází své zaměstnání. Někeří se také rozhodnou pokračovat dále ve výzkumu a to především jako pracovníci výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost. Fakulta aplikovaných věd tak prakticky neprodukuje nezaměstnané.

Studium a stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit studijní či pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 3-12 měsíců. Mapa všech destinací je k náhledu zde. Fakulta také podporuje výjezdy v rámci programu Free-movers. Více informací o studijních a pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni. Neplzenští studenti mají možnost požádat na příspěvek na ubytování formou ubytovacího stipendia.  Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.

Kontakt

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2762/22
301 00 Plzeň