Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni je moderní, kreativní a otevřenou fakultou, zahrnující pestrou paletu oborů z oblasti společenských a humanitních věd. Fakulta hraje důležitou úlohu ve společenském a kulturním prostoru města Plzně, což je patrné na celé řadě aktivit, pořádaných či spolupořádaných jejími studenty a zaměstnanci. Kromě tradičních disciplín jako je filozofie, archeologie a historie se fakulta zaměřuje na studium společnosti moderní doby, studium regionů Blízkého východu a Afriky, post-sovětské oblasti, vyloučených lokalit, dějin vědy a techniky, dějin mezinárodních vztahů, paleoantropologii, transformace postkomunistické společnosti, mezinárodní bezpečnosti apod. Pozornost věnuje česko-bavorské spolupráci a studiu cizích jazyků, rozvíjí vztahy s relevantními institucemi státní správy i neziskovým sektorem.

Studijní programy

V rámci studia bakalářských a magisterských studijních programů mohou studenti získat dovednosti a znalosti v následujících oblastech: obecné dějiny, moderní dějiny, politologie, mezinárodní vztahy, blízkovýchodní studia, filozofie, sociologie, sociální a kulturní antropologie, antropologie populací minulosti, cizí jazyky pro komerční praxi, archeologie. Důležitou součástí života fakulty je mezinárodní spolupráce na mnoha úrovních, z níž profitují studenti všech typů studia. Fakulta v rámci svých programů nabízí studium angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, arabštiny, hebrejštiny a perštiny.

Uplatnění

Absolventi naleznou své uplatnění ve státní správě, diplomatických službách, neziskovém sektoru, v cestovním ruchu, poradenských službách, médiích či v oblastech sociální politiky a obchodu.

V české společnosti stále více rezonuje otázka po potřebách a využití společenských a humanitních věd, často v kontrastu se zahraničím, kde naopak zájem o absolventy těchto oborů stoupá. S proměnami současného světa je stále větší potřeba znalostí historie, jiných kultur, náboženství a především jazyků. Těmito dovednostmi nejvíc disponují právě studenti zmiňovaných oborů. Schopní, vzdělaní a aktivní lidé jsou (byli a budou) potřební.

www.ff.zcu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přihlášku na bakalářská a navazující magisterská studia podává uchazeč elektronicky. V mimořádných případech, kdy uchazeč nemá možnost podat přihlášku elektronicky, sdělí to písemně studijnímu oddělení, které zajistí náhradní řešení včetně zaslání pozvánky.

Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné složení přijímací zkoušky.

Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný program na bakalářské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých.

Přijímací zkoušky se konají zpravidla formou písemného testu. Pozvánky na zkoušky fakulta nezasílá, jsou zveřejněny na webu fakulty, tam jsou zveřejněny také požadavky k přijímacím zkouškám.

Termín podání přihlášky: 31. 3. 2019 (přihláška elektronicky)

Termín přijímací zkoušky: 17.–21. 6. 2019

Náhradní termín přijímací zkoušky: 24.–25. 6. 2019

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Den otevřených dveří na FF ZČU

Den otevřených dveří na FF ZČU

Dne 15.1.2019 od 15:00 probehne den otevřených dveří pro zájemnce o studium na filozofické fakultě. číst více

Doplňující informace

Forma kombinovaného studia

Tato výuka je organizována tak, že povinné předměty jsou vyučovány v sobotních soustředěních a volitelné předměty si student vybírá podle svých časových možností z rozvrhových akcí pro prezenční studium v pracovních dnech.

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni.