Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni je moderní, kreativní a otevřenou fakultou, zahrnující pestrou paletu oborů z oblasti společenských a humanitních věd. Fakulta hraje důležitou úlohu ve společenském a kulturním prostoru města Plzně, což je patrné na celé řadě aktivit, pořádaných či spolupořádaných jejími studenty a zaměstnanci. Kromě tradičních disciplín jako je filozofie, archeologie a historie se fakulta zaměřuje na studium společnosti moderní doby, studium regionů Blízkého východu a Afriky, post-sovětské oblasti, vyloučených lokalit, dějin vědy a techniky, dějin mezinárodních vztahů, paleoantropologii, transformace postkomunistické společnosti, mezinárodní bezpečnosti apod. Pozornost věnuje česko-bavorské spolupráci a studiu cizích jazyků, rozvíjí vztahy s relevantními institucemi státní správy i neziskovým sektorem.

 

Studijní programy

V rámci studia bakalářských a magisterských studijních programů mohou studenti získat dovednosti a znalosti v následujících oblastech: obecné dějiny, moderní dějiny, politologie, mezinárodní vztahy, blízkovýchodní studia, filozofie, sociologie, sociální a kulturní antropologie, antropologie populací minulosti, cizí jazyky pro komerční praxi, archeologie. Důležitou součástí života fakulty je mezinárodní spolupráce na mnoha úrovních, z níž profitují studenti všech typů studia. Fakulta v rámci svých programů nabízí studium angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, arabštiny, hebrejštiny a perštiny.

 

Uplatnění

Absolventi naleznou své uplatnění ve státní správě, diplomatických službách, neziskovém sektoru, v cestovním ruchu, poradenských službách, médiích či v oblastech sociální politiky a obchodu.

 

V české společnosti stále více rezonuje otázka po potřebách a využití společenských a humanitních věd, často v kontrastu se zahraničím, kde naopak zájem o absolventy těchto oborů stoupá. S proměnami současného světa je stále větší potřeba znalostí historie, jiných kultur, náboženství a především jazyků. Těmito dovednostmi nejvíc disponují právě studenti zmiňovaných oborů. Schopní, vzdělaní a aktivní lidé jsou (byli a budou) potřební.

www.ff.zcu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení doručenou na studijní oddělení do 12. 9. 2018 do 15 hodin. Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný studijní program na bakalářské nebo magisterské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých. Uchazeč dokládá absolutorium bakalářského nebo magisterského studia notářsky ověřenou kopií diplomu nebo potvrzením vysoké školy o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky doručenými na studijní oddělení do 13. 9. 2018 do 15 hodin. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, bude-li jeho pořadové číslo podle počtu bodů dosažených v přijímací zkoušce nižší nebo rovno počtu uchazečů, kteří by měli být na daný obor přijati. Přijímací zkouška na všechny bakalářské obory probíhá formou písemného testu nebo ústní zkoušky. V případě, že počet uchazečů bude nižší nebo roven počtu uchazečů, kteří mohou být na daný obor přijati, může děkan po dohodě s vedoucím katedry a garantem oboru rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splnili zákonnou podmínku, bez konání přijímací zkoušky.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni.