O nás

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni je moderní, kreativní a otevřenou fakultou, zahrnující pestrou paletu oborů z oblasti společenských a humanitních věd. Fakulta hraje důležitou úlohu ve společenském a kulturním prostoru města Plzně, což je patrné na celé řadě aktivit, pořádaných či spolupořádaných jejími studenty a zaměstnanci. Kromě tradičních disciplín jako je filozofie, archeologie a historie se fakulta zaměřuje na studium společnosti moderní doby, studium regionů Blízkého východu a Afriky, post-sovětské oblasti, vyloučených lokalit, dějin vědy a techniky, dějin mezinárodních vztahů, paleoantropologii, transformace postkomunistické společnosti, mezinárodní bezpečnosti apod. Pozornost věnuje česko-bavorské spolupráci a studiu cizích jazyků, rozvíjí vztahy s relevantními institucemi státní správy i neziskovým sektorem.

Studijní programy

V rámci studia bakalářských a magisterských studijních programů mohou studenti získat dovednosti a znalosti v následujících oblastech: obecné dějiny, moderní dějiny, politologie, mezinárodní vztahy, blízkovýchodní studia, filozofie, sociologie, sociální a kulturní antropologie, antropologie populací minulosti, cizí jazyky pro komerční praxi, archeologie. Důležitou součástí života fakulty je mezinárodní spolupráce na mnoha úrovních, z níž profitují studenti všech typů studia. Fakulta v rámci svých programů nabízí studium angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, arabštiny, hebrejštiny a perštiny.

Uplatnění

Absolventi naleznou své uplatnění ve státní správě, diplomatických službách, neziskovém sektoru, v cestovním ruchu, poradenských službách, médiích či v oblastech sociální politiky a obchodu.

V české společnosti stále více rezonuje otázka po potřebách a využití společenských a humanitních věd, často v kontrastu se zahraničím, kde naopak zájem o absolventy těchto oborů stoupá. S proměnami současného světa je stále větší potřeba znalostí historie, jiných kultur, náboženství a především jazyků. Těmito dovednostmi nejvíc disponují právě studenti zmiňovaných oborů. Schopní, vzdělaní a aktivní lidé jsou (byli a budou) potřební.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni
Sedláčkova 38
301 00 Plzeň

Přihlášky a přijímačky

Termín podání přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium do 30. 4. 2021.

Termín podání přihlášek na doktorské studium do 31. 5. 2021

Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení doručenou na studijní oddělení do 23. 6. 2021 do 15 hodin.

Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný studijní program na bakalářské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých. Uchazeč dokládá absolutorium bakalářského nebo magisterského studia úředně ověřenou kopií diplomu nebo potvrzením vysoké školy o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky doručenými na studijní oddělení do 23. 6. 2021 do 15 hodin.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni.

Kontakt

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni
Sedláčkova 38
301 00 Plzeň

Partneři