O nás

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni je moderní, kreativní a otevřenou fakultou, zahrnující pestrou paletu oborů z oblasti společenských a humanitních věd. Fakulta hraje důležitou úlohu ve společenském a kulturním prostoru města Plzně, což je patrné na celé řadě aktivit, pořádaných či spolupořádaných jejími studenty a zaměstnanci. Kromě tradičních disciplín jako je filozofie, archeologie a historie se fakulta zaměřuje na studium společnosti moderní doby, studium regionů Blízkého východu a Afriky, post-sovětské oblasti, vyloučených lokalit, dějin vědy a techniky, dějin mezinárodních vztahů, paleoantropologii, transformace postkomunistické společnosti, mezinárodní bezpečnosti apod. Pozornost věnuje česko-bavorské spolupráci a studiu cizích jazyků, rozvíjí vztahy s relevantními institucemi státní správy i neziskovým sektorem.

Studijní programy

V rámci studia bakalářských a magisterských studijních programů mohou studenti získat dovednosti a znalosti v následujících oblastech: obecné dějiny, moderní dějiny, politologie, mezinárodní vztahy, blízkovýchodní studia, filozofie, sociologie, sociální a kulturní antropologie, antropologie populací minulosti, cizí jazyky pro komerční praxi, archeologie. Důležitou součástí života fakulty je mezinárodní spolupráce na mnoha úrovních, z níž profitují studenti všech typů studia. Fakulta v rámci svých programů nabízí studium angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, arabštiny, hebrejštiny a perštiny.

Uplatnění

Absolventi naleznou své uplatnění ve státní správě, diplomatických službách, neziskovém sektoru, v cestovním ruchu, poradenských službách, médiích či v oblastech sociální politiky a obchodu.

V české společnosti stále více rezonuje otázka po potřebách a využití společenských a humanitních věd, často v kontrastu se zahraničím, kde naopak zájem o absolventy těchto oborů stoupá. S proměnami současného světa je stále větší potřeba znalostí historie, jiných kultur, náboženství a především jazyků. Těmito dovednostmi nejvíc disponují právě studenti zmiňovaných oborů. Schopní, vzdělaní a aktivní lidé jsou (byli a budou) potřební.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni
Sedláčkova 38
301 00 Plzeň

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. 

Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný studijní program na bakalářské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých. Uchazeč dokládá absolutorium bakalářského nebo magisterského studia úředně ověřenou kopií diplomu nebo potvrzením vysoké školy o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky. 

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni.

Kontakt

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni
Sedláčkova 38
301 00 Plzeň

Partneři