Fakulta zdravotnických studií vznikla v roce 2008 a je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni.

Studijní programy

Nabízí studium v bakalářských studijních oborech zaměřených na ošetřovatelství, porodní asistenci, veřejné zdravotnictví a zdravotnické specializace (fyzioterapeut, radiologický asistent a další).

Uplatnění

Absolventi se uplatňují převážně na příslušných pozicích ve zdravotnictví v závislosti na absolvovaném oboru jako všeobecné sestry, porodní asistentsky, radiologičtí asistenti a dále také v institucích sociální péče.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška na bakalářské studijní programy na všechny obory probíhá formou písemného testu z biologie člověka, u oboru Zdravotní laborant probíhá z testu biologie člověka, chemie a všeobecného přehledu.

Přihlášku je možné podat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů - např. CEEPUS či AKTION. Kromě těchto programů má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.