O nás

Od svého vzniku v roce 1991 prochází fakulta neustálým vývojem. Myšlenku na založení fakulty iniciovala společenská poptávka po odbornících pro nově pojímaný systém veřejné správy. V tom samém roce tak vznikla Fakulta územní správy, která o dva roky později dostala nový název Fakulta ekonomicko-správní. Ta se spolu s Fakultou chemicko-technologickou stala základem pro budování vícefakultní vysoké školy, která se v roce 1994 přeměnila na Univerzitu Pardubice.

V současnosti na fakultě studuje  téměř 1 300 studentů. Díky novým počítačovým laboratořím s interaktivním audiovizuálním vybavením i mobilním učebnám poskytujeme špičkové zázemí k výchově budoucích expertů.  

Kromě teoretické výuky klademe důraz na praktické zapojení studentů do expertní činnosti, pořádáme odborné workshopy, studentům zajišťujeme exkurze a odborné stáže u našich partnerů.

Studijní programy

V současné době nabízí tři bakalářské studijní programy a v jejich rámci deset studijních oborů, tři navazující magisterské studijní programy se šesti studijními obory a čtyři doktorské studijní programy (z toho tři i v anglickém jazyce). Dva z nich jsou organizovány ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu UHK. Jeden studijní obor ve všech stupních studia je nabízen i v anglickém jazyce pro zahraniční studenty.

Uplatnění

Absolventi FES UPa nacházejí uplatnění ve státní správě a samosprávě, průmyslových firmách, obchodu a službách, a to jak v oblasti ekonomiky, financování a managementu, tak v oblasti informatiky a informačních technologií.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

Informace zde a zde.

Bakalářské studium:

Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Další podmínkou přijetí ke studiu je, aby tvůj studijní průměr ze všech předmětů závěrečného vysvědčení předposledního ročníku střední školy nebyl vyšší než 3,50 (do průměru se nezapočítávají nepovinné předměty a známka z chování). 

Splní-li výše uvedené podmínky větší počet uchazečů, než je nejvyšší stanovený možný počet přijímaných uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších.

Způsob rozhodování o přijetí:

  • Pořadí uchazečů do jednotlivých studijních oborů bude určeno a základě studijního průměru ze střední školy.
  • Toto pořadí si můžeš vylepšit bonifikací: za úspěšné složení maturitní zkoušky z předmětu Matematika+; výsledkem z testu OSP v rámci Národní srovnávací zkoušky (NSZ, Scio) v termínu od prosince 2018 do 1. 5. 2019; za úspěšnou účast v krajském kole Matematické olympiády vyhlašované MŠMT ČR v kategorii A, B, C nebo P (viz Organizační řád soutěže) nebo úspěšnou účast v krajském kole Matematickej olympiády vyhlašované MŠVVŠ SR v kategorii A, B nebo C, a to ve školním roce 2016/17 nebo předchozích 4 letech; za úspěšné absolvování státní jazykové zkoušky základní z angličtiny (B2), vykonané dle vyhlášky č. 33/2005 Sb., a to s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“ nebo „prospěl velmi dobře“, za účast ve středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru matematika, informatika, ekonomika a řízení nebo ekonomika a management.
  • Studijní průměr ze střední školy, výsledky maturitní zkoušky z předmětu Matematika+ a výsledky z testu Obecných studijních předpokladů budou přepočteny na body. Absolvování testu OSP ani zkoušky Matematika+ však není podmínkou pro účast v přijímacím řízení. Pokud test OSP a/nebo zkoušku Matematika+ neabsolvuješ, bude tvé pořadí určené pouze na základě studijního průměru ze střední školy.

Studenti, kteří:

  • dosáhnou studijního průměru z předposledního ročníku střední školy 1,8 nebo lepšího
  • budou hodnoceni u zkoušky Matematika+ stupněm velmi dobře či lepším
  • dosáhnou ve Scio testu OSP percentilu 50 a lepšího

budou přijati ke studiu, pokud nebude překročen nejvyšší možný počet přijímaných studentů.

Navazující magisterské studium:

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského programu Hospodářská politika a veřejná správa (HPVS) se konají formou písemných testů z předmětů Ekonomie (obecná ekonomie) a z Matematických metod v ekonomii (lineární algebra, pravděpodobnost, statistika) v rozsahu obvyklém pro bakalářské ekonomicky zaměřené studijní programy.

Uchazeči o program Ekonomika a management (EM) konají písemnou přijímací zkoušku z předmětu Ekonomie a management (zahrnuje obecnou ekonomii, podnikovou ekonomiku) a předmětu Matematické metody v ekonomii (zahrnuje lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku).

U navazujícího magisterského studijního programu Informatika a systémové inženýrství (ISI) se přijímací zkouška skládá z písemných testů z předmětů Informatika (základy teorie systémů, databázové technologie, počítačové sítě, technologie internetu) a z Matematických metod v ekonomii (lineární algebra, pravděpodobnost,statistika).

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 50 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic.

Kontakt

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice