O nás

Dopravní fakulta Jana Pernera (uváděna také jako DFJP) poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy, s cílem připravit odborníky pro soukromé i státní dopravní společnosti a podniky; výrobní, stavební i obchodní firmy; výzkumné a projektové organizace; státní správu i školství.

Velkou předností fakulty je, že jak teoretická, tak praktická výuka probíhají přímo v areálu kampusu na Stavařově (Pardubice), kde se nachází i veškeré zázemí univerzity (koleje, menza, sportoviště apod.).  Součástí fakulty je i  Výukové a výzkumné centrum v dopravě, které se nachází v Pardubicích – Doubravicích, (vzdálené jen 20 minut pěší chůze, či 3 zastávky MHD). Studenti tak mají v rámci výuky technických předmětů k dispozici laboratoře s nejnovějším vybavením.

Studijní programy

Nabízíme komplexní rozsah dopravního vzdělání od studijních oborů technologických (technologie a řízení dopravy) přes technické (elektrotechnika, elektronika, technika dopravních prostředků, aplikovaná informatika) včetně dopravního stavitelství až po obory ekonomické (management, marketing v dopravě, elektronické komunikace a služby). Všechny obory jsou přímo spjaty s dopravní tématikou. Studium je strukturováno na bakalářské (Bc.), magisterské (Ing.) a doktorské (Ph.D.)

Uplatnění

Praxí vyhledávaní absolventi našich oborů jsou schopni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické a informační procesy v dopravních a zasilatelských systémech, provozovat internetový obchod, efektivně komunikovat se zákazníky i s nadřízenými orgány, provádět akviziční a spediční činnost, řídit a provádět konstrukční a stavební činnost v oblasti dopravních prostředků a dopravní infrastruktury, navrhovat hnací a elektronické systémy dopravních prostředků, zajišťovat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury a zjišťovat jejich vliv na životní prostředí.

Web

Kde nás najdeš

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

Do bakalářských oborů přijímací zkoušky nejsou. Děkan rozhodne o přijetí uchazeče na základě jeho výsledků u maturity a jeho výsledků z posledního ročníku střední školy (2. pololetí). Uchazeči mohou získat bonifikaci za maturitu z matematiky nebo za společnou profilovou zkoušku z předmětu matematika+ a také za absolvování testu Matematika nebo testu Obecné studijní předpoklady v rámci Národní srovnávací zkoušky.

Přijímací zkouška na magisterské studijní programy není. Pořadí uchazečů pro přijetí je na základě bodovacích kritérií. Do hodnocení se započte bodové hodnocení uspořádané:

  • hodnocení závěrečné práce,
  • hodnocení předmětů státní závěrečné zkoušky,
  • hodnocení studijního průměru v průběhu studia.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Ke studiu může být přijat uchazeč, který splní všechny následující požadavky:

  • podání přihlášky ke studiu,
  • zaplacení administrativního poplatku,
  • doložení úspěšného ukončení předchozího stupně vzdělání,

Lékařské potvrzení nevyžadujeme. Kritéria stanovuje Směrnice děkana, schválená Akademickým senátem DFJP, která je dostupná na webových stránkách DFJP.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://eprihlaska.upce.cz.

Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče. Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky.

Přihlášku je možné podat do 31. 5.  (Bc.), 1. 6. - 15.8. (Mgr.).

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

V rámci studia klademe důraz na propojování teorie a praxe, kterého je dosahováno odbornými praxemi ve firmách, studentskými stážemi, přednáškami odborníků z praxe i erudovanými vyučujícími. V rámci studia mají studenti možnost vyjet na zahraniční studium či stáž.

Díky kombinaci teorie s praxí naši absolventi již během studia nalézají své budoucí pracovní uplatnění. Dopravní fakulta Jana Pernera tak dosahuje téměř stoprocentního okamžitého uplatnění všech svých absolventů na trhu práce.

Studenti mají možnost zapojit se do vědecko-výzkumných projektů v reálném provozu i v moderních laboratořích, které jsou součástí fakultního vybavení a studenti je mají v rámci praktické výuky k dispozici.

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží. Více informací zde.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic. Více informací zde.

Kontakt

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice