Dopravní fakulta Jana Pernera (uváděna také jako DFJP) poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy, s cílem připravit odborníky pro soukromé i státní dopravní společnosti a podniky; výrobní, stavební i obchodní firmy; výzkumné a projektové organizace; státní správu i školství.

Velkou předností fakulty je, že jak teoretická, tak praktická výuka probíhají přímo v areálu kampusu na Stavařově (Pardubice), kde se nachází i veškeré zázemí univerzity (koleje, menza, sportoviště apod.).  Součástí fakulty je i  Výukové a výzkumné centrum v dopravě, které se nachází v Pardubicích – Doubravicích, (vzdálené jen 20 minut pěší chůze, či 3 zastávky MHD). Studenti tak mají v rámci výuky technických předmětů k dispozici laboratoře s nejnovějším vybavením.

Studijní programy

Nabízíme komplexní rozsah dopravního vzdělání od studijních oborů technologických (technologie a řízení dopravy) přes technické (elektrotechnika, elektronika, technika dopravních prostředků, aplikovaná informatika) včetně dopravního stavitelství až po obory ekonomické (management, marketing v dopravě, elektronické komunikace a služby). Všechny obory jsou přímo spjaty s dopravní tématikou. Studium je strukturováno na bakalářské (Bc.), magisterské (Ing.) a doktorské (Ph.D.)

Uplatnění

Praxí vyhledávaní absolventi našich oborů jsou schopni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické a informační procesy v dopravních a zasilatelských systémech, provozovat internetový obchod, efektivně komunikovat se zákazníky i s nadřízenými orgány, provádět akviziční a spediční činnost, řídit a provádět konstrukční a stavební činnost v oblasti dopravních prostředků a dopravní infrastruktury, navrhovat hnací a elektronické systémy dopravních prostředků, zajišťovat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury a zjišťovat jejich vliv na životní prostředí.

www.evolupce.cz/fakulty/dfjp

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Děkan rozhodne o přijetí uchazeče na základě struktury jeho maturitních předmětů, jeho výsledků u maturity a jeho výsledků z posledního ročníku střední školy (2. pololetí). Uchazeči mohou získat bonifikaci za maturitu z matematiky nebo za společnou profilovou zkoušku z předmětu matematika+.

Přijímací zkouška na magisterské studijní programy se skládá ze dvou předmětů, které jsou povinnými předměty státní bakalářské zkoušky v příslušném oboru/zaměření na DFJP. Zkouška se koná formou písemnou, ústní nebo kombinovanou.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Ke studiu může být přijat uchazeč, který splní všechny následující požadavky:

  • podání přihlášky ke studiu,
  • zaplacení administrativního poplatku,
  • doložení úspěšného ukončení předchozího stupně vzdělání,
  • absolvování přijímacích zkoušek.

Lékařské potvrzení nevyžadujeme. Kritéria stanovuje Směrnice děkana, schválená Akademickým senátem DFJP, která je dostupná na webových stránkách DFJP.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://eprihlaska.upce.cz.

Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče. Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky.

Přihlášku je možné podat do 30.4. (Bc.), 15.8. (Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Najdete nás na facebooku

Najdete nás na facebooku

Jaká byla noc vědců? Tyto a další aktuality najdete na našem facebooku. číst více

Výukové a výzkumné centrum v dopravě

Výukové a výzkumné centrum v dopravě

Záměrem projektu je vytvoření strategicky významného odborného centra rozvíjejícího vzdělávací a výzkumné aktivity Dopravní fakulty. číst více

Doplňující informace

V rámci studia klademe důraz na propojování teorie a praxe, kterého je dosahováno odbornými praxemi ve firmách, studentskými stážemi, přednáškami odborníků z praxe i erudovanými vyučujícími. V rámci studia mají studenti možnost vyjet na zahraniční studium či stáž.

Díky kombinaci teorie s praxí naši absolventi již během studia nalézají své budoucí pracovní uplatnění. Dopravní fakulta Jana Pernera tak dosahuje téměř stoprocentního okamžitého uplatnění všech svých absolventů na trhu práce.

Studenti mají možnost zapojit se do vědecko-výzkumných projektů v reálném provozu i v moderních laboratořích, které jsou součástí fakultního vybavení a studenti je mají v rámci praktické výuky k dispozici.

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží. Více informací zde.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic. Více informací zde.