O nás

Historicky nejstarší fakulta univerzity, Fakulta chemicko-technologická, je fakultou s dlouholetou tradicí a vysokým kreditem v České republice i zahraničí. Vyspěla ve významné centrum výuky chemie a technické chemie, materiálového inženýrství, chemických technologií, ale i biologických a biologicko-chemických oborů, manažerských a řídících procesů.

Studenti doktorského studia se mohou podílet na řešení výzkumných projektů, získávat zkušenosti na zahraničních vysokých školách a vědeckých konferencích. Vědecká činnost fakulty je zaměřena jak na základní, tak aplikovaný výzkum. Fakulta se může pochlubit mnohými unikátními projekty realizovanými ve spolupráci s průmyslem, rozsáhlou publikační činností, každoročním pořádáním řady vědeckých konferencí, vědeckými školami, mezinárodními projekty a významnými osobnostmi, které působily a působí na její půdě.

Svými vědeckovýzkumnými aktivitami si fakulta a její pracoviště trvale udržují vysoké renomé v mezinárodní akademické a vědecké obci. Absolventi fakulty jsou žádanými odborníky v chemických, potravinářských, textilních, polygrafických, papírenských, dřevozpracujících a dalších průmyslových a obchodních společnostech, českých i s mezinárodní účastí. Řada z nich působí ve výzkumných ústavech a vzdělávacích institucích.

Studijní programy

Nabízí studium v celém spektru chemických a chemicko-technologických oborů, od anorganických materiálů až po vlákna a textilní chemii nebo farmakochemii.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v chemickém průmyslu, v laboratořích farmaceutického nebo potravinářského průmyslu, dále v institucích monitorujících kvalitu potravin, životního prostředí atp.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice
Studentská 573
532 10 Pardubice

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské programy:

Uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek. Bude sestaven pořadník uchazečů podle výsledků středoškolského studia, a to na základě studijního průměru stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1.- 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy. Přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů.Při přijímacím řízení se také přihlíží k účasti a výsledkům chemické nebo matematické olympiády, účasti v celostátním kole SOČ, soutěži AMAVET a v soutěži Chemiklání.

Navazující magisterské programy:

Přijímačky na navazující magisterské obory se skládají z ústního pohovoru v závislosti na výběru studijního programu.

 

  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 600 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Univerzita Pardubice nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí, uspěla s žádostí o udělení listiny Erasmus Charter, která jí umožňuje pokračování projektu až do roku 2027. Studenti mohou získávat nové zkušenosti během studia a v následujících 7 letech vyjet do evropských zemí s programem Erasmus+.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic.

Kontakt

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice
Studentská 573
532 10 Pardubice