O nás

Fakulta restaurování je nejmenší fakultou naší univerzity, což je však pochopitelné vzhledem k vysoce individuálnímu způsobu vzdělávání snašich tudentů.

Svými vzdělávacími, vědeckými a tvůrčími aktivitami v oblasti konzervace a restaurování památek stavíme na tradici restaurátorského školství v Litomyšli započatou v roce 1993. V roce 2005 byla založena Fakulta restaurování navazující na působení soukromého vzdělávání na Institutu restaurování a konzervačních technik, o.p.s. Litomyšl. Jsme jedním z mála univerzitních pracovišť, které zabezpečuje výuku vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů v ČR.

Studijní programy

Nabízí studium předmětů zaměřených na restaurování a konzervaci konkrétních druhů památek (nástěnných maleb, knižní vazby, ...). Vzdělávání je poskytováno ve dvou úrovních; v akreditovaném čtyřletém bakalářském a akreditovaném dvouletém navazujícím magisterském stupni. Bakalářský studijní program Výtvarná umění je dále dělen na čtyři obory, které vycházejí z různých materiálových a výtvarných podstat restaurovaných děl.

Uplatnění

Absolventi jsou odborně připraveni na náročnou dráhu samostatného restaurátora a konzervátora výtvarných - uměleckých a uměleckořemeslných děl. Jsou vedeni jak pro samostatnou práci v terénu, nebo pro práci v restaurátorských týmech, tak pro práci v muzeích, galeriích, archivech, atd. Celkový rozhled, znalosti a dovednosti jim umožní také pracovat ve školství, nebo ve státních, krajských orgánech (organizacích) památkové péče. Vzhledem k péči, která je věnována jazykovým znalostem studentů a jejich účasti na mezinárodních projektech restaurování, dává jejich dosažená kvalifikace vynikající předpoklady pro uplatnění při obnově a uchovávání uměleckých a architektonických památek i v mezinárodním měřítku.

Kde nás najdeš

Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice
Jiráskova 3
570 01 Litomyšl

Přihlášky a přijímačky

Informace zde a zde.

Bakalářský studijní program:

Uchazeči všech oborů bakalářského studijního programu předloží své domácí práce, a to při registraci před začátkem přijímacích zkoušek.

Obsah zkoušek:

1. část: domácí práce (v předepsaném rozsahu); přijímací test s výběrem jedné správné odpovědi ze čtyř možností bude složený z následujících částí: 1. Základy dějin umění (10 otázek), 2. Základy chemie (10 otázek), 3. Všeobecný kulturněhistorický rozhled (10 otázek), 4. Všeobecné studijní předpoklady (10 otázek);

Na základě výsledku přijímacího testu a výsledku hodnocení domácích prací vybere přijímací komise uchazeče, kteří postoupí do druhé části přijímacích zkoušek.

2. část: Talentová zkouška bude zaměřena na ověření míry uměleckého citu a výtvarného potenciálu uchazeče. V průběhu talentové zkoušky má uchazeč prokázat zvládnutí umělecko-řemeslných základů pro zvolený obor studia; Motivační pohovor s uchazečem má prokázat všeobecnou kulturní orientaci, orientaci v oblasti výtvarné kultury, základní orientaci ve zvoleném oboru, motivaci a předpoklady ke studiu v oboru restaurování. Na konci 2. části – vyhlášení výsledků.

Navazující magisterský studijní program:

Přijímací zkouška má charakter ústního pohovoru, který je bodován. Uchazeč v pohovoru prokáže úroveň dosažených znalostí, dobrou orientaci v oboru restaurování, motivaci a osobnostní předpoklady ke studiu.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Kontakt

Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice
Jiráskova 3
570 01 Litomyšl