O nás

Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně zahájila svou činnost v červenci roku 1993. Studenti zde mohou získat bakalářský, magisterský nebo doktorský titul. Nabízí také studium v programech celoživotního vzdělávání a programech MBA. Děkanem je aktuálně (2013) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Studijní programy

Fakulta podnikatelská nabízí vzdělávání ve třech studijních programech: bakalářském, magisterském a doktorském. Škola vyučuje budoucí ekonomy a manažery. Svým zaměřením přispívá k rozšíření poznání a kultivaci podnikatelské sféry.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují nejen jako odborníci ve finančních nebo ekonomických části firem, ale dále se i mohou v rámci ICT problematiky podílet na vývoji informačních systémů.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Den otevřených dveří 12. 1. 2023

Den otevřených dveří 16. 2. 2023

Bakalářské studium:

PÍSEMNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA: Skládá se ze dvou částí. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Nelze používat kalkulátory, žádné podpůrné materiály ani jakákoliv komunikační média. Lze používat pouze psací potřeby.

 • Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh s pěti alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100.
 • Test z anglického jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25.

PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠECHNY BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY (kromě oboru Entrepreneurship and Small Business Development):

 • NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY:
 • Přijat prominutím přijímací zkoušky bude uchazeč, který absolvuje test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ)  nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) organizovaných společností Scio.cz s.r.o. a dosáhne celkový percentil stejný nebo vyšší než 75.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OBORU ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS DEVELOPMENT:

 • Povinnou přílohou přihlášky je motivační dopis v anglickém jazyce, který uchazeč připojí v elektronické podobě ve formátu pdf k elektronické přihlášce.
 • Přijímací zkouška se skládá z části:
 • A) písemné - Test z anglického jazyka
 • B) ústní - probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů, předpokládaná délka trvání je 90 – 180 minut. Pohovor je zaměřen na ověření všeobecných studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit zadaný problém, schopnost práce v týmu a osobní projev.

 

Navazující magisterské studium:

Písemná přijímací zkouška do studijních programů vyučovaných v českém jazyce  se skládá ze dvou částí. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Nelze používat kalkulátory, žádné podpůrné materiály ani jakákoliv komunikační média. Lze používat pouze psací potřeby.

 • Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100.
 • Test z jazyka anglického trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25.

Děkan přijme ke studiu v navazujících magisterských studijních programech vyučovaných v českém jazyce prominutím přijímací zkoušky uchazeče o studium, kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu realizovaného Fakultou podnikatelskou a získali diplom v bakalářském studijním programu na Fakultě podnikatelské v akademickém roce, ve kterém se konají přijímací zkoušky. Rozhodujícím kritériem je průměrná klasifikace studenta ze všech předmětů studijního plánu za 1.- 3. ročník studia. Horní hranice průměrné klasifikace (vážený průměr za celé studium) pro přijetí prominutím přijímací zkoušky pro akademický rok 2020/2021 je do 1,90 včetně.

 

 • Elektronická přihláška: 700 Kč

Připravte se na přijímačky

Nevěříte si? Připravte se lépe než ostatní a zvyšte si šanci na přijetí.

Zobrazit přípravné kurzy

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: percentil 75

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Vysoké učení technické v Brně spolupracuje s mnoha programy podpory mezinárodní mobility studentů. 

Koleje a menzy

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně (dále jen "KaM VUT") pro potřeby veřejné vysoké školy zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení VUT v Brně a poskytuje s tímto provozem související služby, a to zejména studentům a zaměstnancům VUT v Brně, a dále s ohledem na provozní možnosti a efektivní kapacity i dalším osobám (zákazníkům). KaM VUT dbá na řádné hospodaření se svým majetkem a usiluje o jeho optimální využití. Více informací zde

Kontakt

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno