O nás

Fakulta výtvarných umění Vysokého Fakulta výtvarných umění je součástí Vysokého učení technického v Brně. O zřízení výtvarné akademie na Moravě usilovaly zdejší umělecké kruhy již od počátku 18. století. Tradice výtvarného vzdělávání na brněnské technice sahá až do roku 1899, kdy byl založen ústav kreslení. Prvním profesorem na ústavu byl akademický malíř Hanuš Schwaiger (1854–1912), po jeho odchodu na pražskou Akademii jej nahradil Felix Jenewein (1857–1905). Po osamostatnění studia architektury v roce 1919 došlo k rozdělení výuky na kresbu figurální a krajinnou. Do její historie krátce zasáhli i Josef Šíma (1891–1971) a Jaroslav Král (1883–1942). Novou tradici brněnského ústavu kreslení a modelování otevřela poválečná doba. Docentem modelování byl v roce 1945 jmenován sochař Vincenc Makovský (1900–1966), který své pracoviště vybudoval v prostorách budovy v Rybářské ulici na Starém Brně, kde Fakulta výtvarných umění potom sídlila od roku 1993 do roku 2016. V současnosti má sídlo v historických budovách brněnské německé techniky a VUT v ulici Údolní 53. 

Studijní programy

Studium na FaVU VUT v Brně probíhá ve třech studijních programech, čtyřletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském. Absolventi získávají titul BcA. a MgA. Kromě bakalářského a magisterského programu realizuje FaVU také doktorské studium v oboru výtvarná umění a umělecký provoz. FaVU VUT v Brně je vysoce výběrovou vzdělávací institucí, to dokládá mimo jiné i skutečnost, že počet zájemců o studium každoročně mnohonásobně převyšuje počet přijatých uchazečů.

Studenti mají během studia možnost konzultovat v kterémkoli ateliéru. Mohou se účastnit výuky v jiném ateliéru formou časově omezené stáže, nebo trvale přestoupit v rámci oboru. Uvědomují si tak vzájemnou provázanost disciplín a získávají rovněž možnost alternativního uplatnění v uměleckém provozu. Při výtvarném vzdělávání je kladen důraz na profesionální osvojení si řemeslných a technologických stránek tvorby. Pravidelné prezentace školních děl umožňují studentům veřejnou konfrontaci a navazování kontaktů s galeristy, kurátory a sběrateli. Významnou podporu v tomto ohledu poskytuje i Galerie FaVU, která je živým komunikačním prostorem nastupující nejmladší generace umělců a kurátorů a zároveň experimentální laboratoří otevřeného dialogu akademického prostředí s veřejností.

Kde nás najdeš

Fakulta výtvarných umění

Vysoké učení technické v Brně
Údolní 244/53
603 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Informace zde a zde.

Bakalářské studium:

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu B8206 je dvoukolové. Má charakter talentové zkoušky, která je v druhém kole doplněna o test znalostí z dějin umění a obecného kulturního přehledu. Cizí státní příslušníci mohou být ke studiu ve studijním programu v českém jazyce přijati za podmínek shodných s domácími uchazeči.

První kolo spočívající v předložení vlastních výtvarných („domácích“) prací dle požadavků jednotlivých ateliérů (vizte níže) se koná ve středu 8. 1. 2020 od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Domácí práce odevzdávají uchazeči v ateliérech, do kterých se hlásí. Domácí práce musí být zřetelně označeny jménem uchazeče/ky a názvem ateliéru, do kterého se hlásí. Práce zaslané poštou či elektronicky nebudou akceptovány. Soubory domácích prací se předávají proti podpisu osobám pověřeným vedoucími ateliérů. Za obsah jednotlivých souborů domácích prací ručí FaVU VUT jen tehdy, vyplní-li uchazeč/ka formulář s názvy prací, rozměry a materiály, ve kterých jsou provedeny. Tyto formuláře jsou k dispozici při předávání prací v ateliérech.

Druhé kolo přijímacího řízení se koná ve dnech 4. 2. a 5. 2. 2020. Sestává ze čtyř praktických úkolů a testu. První úkol je společný pro celý studijní program, druhý, třetí a čtvrtý úkol, případně jejich specifické části vycházejí z ateliérových specializací. Během prvního dne druhého kola přijímacího řízení píší uchazeči test ověřující znalosti z dějin umění a obecný kulturní přehled. Test, který byl použit v přijímacím řízení do bakalářského studia na akad. rok 2019/20, je s vyznačenými správnými odpověďmi umístěn na této stránce jako příloha.

Přihlášky do studijního programu Výtvarná umění na akad. rok 2020/2021 se podávají od 14. 10. do 25. 11. 2019 do 12:00 hod. elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska/. V přihlášce je třeba specifikovat ateliér (oborové zaměření), do kterého se uchazeč/ka hlásí. Přihlášku je možno podat pouze do jednoho ateliéru!

Navazující magisterské studium:

Přijímací řízení do návazného magisterského studijního programu Výtvarná umění má dvě kola.

První kolo je určeno:

 • uchazečům – studentům bakalářského studia na FaVU VUT, kteří hodlají studovat v návazném programu bezprostředně po vykonání bakalářské státní zkoušky.
 • Přijímací řízení v prvním kole: Uchazečům - studentům FaVU VUT, kteří si podají přihlášku do návazného studijního programu (ve stanoveném termínu a se všemi náležitostmi) a ve dnech 10. - 14. 6. 2019, respektive 27. - 28. 8. 2019 obhájí bakalářskou práci s hodnocením A, B nebo C, je přijímací zkouška prominuta a následujícíden po vykonání poslední části bakalářské státní zkoušky jsou automaticky převedeni do dalšího studia.

Druhé kolo je určeno:

 • uchazečům – studentům bakalářského studia na FaVU VUT, kteří byli v ateliérové části státní bakalářské zkoušky hodnoceni stupni D nebo E;
 • uchazečům, kteří v bakalářském stupni studia nestudovali na FaVU VUT, nebo nepokračovali v návazném studiu bezprostředně.
 • Přijímací řízení v druhém kole:

  Druhé kolo přijímacího řízení se koná ve dnech 10. 9. nebo 11. 9. 2019 (přesný datum pro konkrétní bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce) a sestává z talentové a ústní zkoušky.

  Talentová zkouška spočívá v prezentaci, při které uchazeč/ka komisi představí vlastní práce nebo jejich dokumentaci. Přijímací komise v uzavřeném jednání, následujícím bezprostředně po prezentacích všech uchazečů, doporučí vybrané uchazeče k ústní zkoušce, která proběhne téhož dne v odpoledních hodinách. Na informační tabuli fakulty (nástěnka u vrátnice v budově U2) budou zveřejněny výsledky hodnocení talentové zkoušky a seznam uchazečů, postupujících k ústní zkoušce do 14:00 hod.

  Ústní zkouška sestává z pohovoru odvíjejícím se od motivačního dopisu, respektive tvůrčího záměru pro první semestr magisterského studia. Pozornost je věnována především schopnosti přesvědčivě artikulovat vlastní tvůrčí záměr a orientaci ve zvolené problematice. Po skončení pohovorů všech uchazečů, kteří se byli pozváni k ústní zkoušce, vybere přijímací komise v uzavřeném jednání vhodné uchazeče a doporučí je děkanovi k přijetí.

Termín pro podání přihlášek do akademického roku 2019/2020 v prvním kole je od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019. Přihláška se podává elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska. Nejpozději do 5. 6. 2019 je pak nutno doručit na studijní oddělení podepsaný výtisk e-přihlášky. Podání přihlášek v prvním kole je zproštěno administrativního poplatku.

 • Elektronická přihláška: 600 (Bc.)

Kontakt

Fakulta výtvarných umění

Vysoké učení technické v Brně
Údolní 244/53
603 00 Brno