Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického je v Česku ojedinělým příkladem propojení umělecké vysoké školy s fakultami technického zaměření.

Studijní programy

Šestileté studium FaVU VUT v Brně probíhá ve dvou stupních, čtyřletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském, absolventi získávají titul BcA. a MgA. Kromě bakalářského a návazného magisterského programu realizuje FaVU také magisterské studium v anglickém jazyce a doktorské studium v oboru Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz.

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako volní umělci ve vlastních výtvarných ateliérech, jsou způsobilí stát se umělecko-pedagogickými pracovníky, členy projekčních designérských týmů, kreativními pracovníky v DTP studiích, tiskárnách a reklamních agenturách či se mohou realizovat jako kurátoři v galeriích a muzeích.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška na bakalářské studijní programy je dvoukolová. První část přijímací zkoušky tvoří hodnocení domácích prací uchazeče, ve druhé části uchazeči absolvují praktickou talentovou zkoušku a test kulturního přehledu a znalostí dějin umění. Specifické nároky pro každé kolo přijímacích zkoušek si každý ateliér stanoví.

Přihlášku je možné podat do 19.11. (Bc.), do 7.6. (Mgr.)

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 (Bc.)

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Vysoké učení technické v Brně spolupracuje s mnoha programy podpory mezinárodní mobility studentů. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně (dále jen "KaM VUT") pro potřeby veřejné vysoké školy zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení VUT v Brně a poskytuje s tímto provozem související služby, a to zejména studentům a zaměstnancům VUT v Brně, a dále s ohledem na provozní možnosti a efektivní kapacity i dalším osobám (zákazníkům). KaM VUT dbá na řádné hospodaření se svým majetkem a usiluje o jeho optimální využití. Více informací zde