O nás

Česká škola architektury v Brně byla ustavena po vzniku československého státu, v roce 1919, kdy se naplnily dlouholeté snahy o zřízení odboru architektury a pozemního stavitelství na České vysoké škole technické v Brně. 

Kde nás najdeš

Fakulta architektury

Vysoké učení technické v Brně
Poříčí 273/5
639 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Informace zde a zde.

Bakalářské studium:

OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

I. část - Talentová zkouška - má tři části: 1. Kresebnou studii dle předlohy (kresba tužkou, délka trvání 60 minut), 2. Architektonický úkol – např. interiér, exteriér, kompozice apod. (kresba tužkou,délka trvání 90 minut), 3. Test prostorového zobrazování (kresba tužkou, délka trvání 30 minut). Při talentové zkoušce lze získat maximálně 250 bodů.

II. část - Test Obecných studijních předpokladů - Test Obecných studijních předpokladů(OSP) nebo jeho slovenská verze Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) složený vrámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio). Z hlediska přijímacího řízení seuchazeči započítává vždy nejlepší výsledek dosažený u NSZ konaných v aktuálním školním roce. Poslední možný termín pro vykonání NSZ je 30.03.2019). Výsledek testu OSP má podobu percentilu. Ten bude pro účely přijímacího řízení převeden na body (např. percentil 65 = 33 bodů po zaokrouhlení). Všechny oddíly testu OSP mají v celkovém vyhodnocení testu stejnou váhu. Maximální počet bodů, kterého je v testu OSP možné dosáhnout, je 50 bodů.

Pro celkové hodnocení uchazeče se sčítají body dosažené během celého přijímacího řízení a to i v případě, že v některé části přijímací zkoušky uchazeč získá 0 bodů. Maximální možný počet získaných bodů za celé přijímací řízení je 300 bodů.

Termín podání přihlášky: do 30.11.2018.

Navzující magisterské studium:

Absolventi BSP FA VUT v Brně, kteří dosáhli celkového váženého průměru v průběhu celého studia bakalářského studijního programu (včetně SZZ) do hodnoty 1,75 a současněbyli hodnoceni v jednotlivých částech státní závěrečné zkoušky max. C, budou přijati bezpřijímací zkoušky.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

1. Ústní pohovor - v ústním pohovoru prověří komise jmenovaná děkanem fakulty vhodnost přijetí uchazeče do magisterského studijního programu. O průběhu a obsahu pohovoru bude pořízen zápis.

2. Posouzení předloženého portfolia - uchazeči, kteří nesplní podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, předloží portfolio vlastních školních prací a mimoškolních aktivit. Hodnotící komise jmenovaná děkanem posoudí obsah předloženého portfolia a jeho kvalitu, zejména z hlediska jeho přínosu pro formování uchazeče jako budoucího architekta.

Termín podání přihlášky: do 15.03.2019.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

Kontakt

Fakulta architektury

Vysoké učení technické v Brně
Poříčí 273/5
639 00 Brno