O nás

Technická fakulta byla založena v rámci ustanovené Vysoké školy zemědělské v roce 1952 pod původním názvem Mechanizační fakulta. Od 1.1.1995 je součástí přejmenované České zemědělské univerzity v Praze. Po dobu působení vychovala Technická fakulta v prezenčním (denním) a kombinovaném (dálkovém) studiu více jak 8000 absolventů. Pracovníci fakulty vyvíjejí aktivity v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné, expertizní a poradenské činnosti. Fakulta má deset kateder, laboratoře výpočetních aplikací, Certifikační centrum techniky a Oddělení znaleckých činností (Znalecký ústav).

 Zájemcům o studium fakulta nabízí v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské studium a dvouleté navazující magisterské studium.

Web

Kde nás najdeš

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6-Suchdol

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Přijímací zkoušky do bakalářského stupně jsou písemné a konají se z předmětů:

a) matematika a fyzika pro studijní obory:

Zemědělská technika, Silniční a městská automobilová doprava, Technologická zařízení staveb, Technika a technologie zpracování odpadů, Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu, Inženýrství údržby

b) matematika a cizí jazyk pro studijní obor:

Obchod a podnikání s technikou (Cizí jazyk je volitelný - AJ nebo NJ. Uchazeč vyznačí zvolený jazyk při vyplňování přihlášky ke studiu.)

c) matematika, fyzika a anglický jazyk pro studijní obor:

Agricultural Engineering

Přijímací zkouška je prominuta těm uchazečům, mají průměr z předmětů maturitní zkoušky do 3,00 včetně anebo vykonali maturitní zkoušku z matematiky nebo maturitní zkoušku z fyziky, či nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky Matematika+. Uchazeči, kterým bude přijímací zkouška prominuta, budou přímo pozváni k zápisu do studia.

Ve druhém kole můžete přihlášku do bakalářských i magisterských studijních programů Technické fakulty podat do 31.7.2019.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Technická fakulta má více než 50 mezinárodních smluv s evropskými univerzitami. Na ČZU je zaveden kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který vytváří reálné podmínky pro mobilitu studentů. Část studia je tedy možné absolvovat na doporučených univerzitách v zahraničí, případně po sestavení individuálních studijních plánů je možná účast na zahraničních praxích či stážích. Pro uchazeče o studium při zaměstnání nabízí fakulta kombinovanou formu bakalářského i navazujícího magisterského studia, kdy všechny studijní programy, mimo programů vyučovaných v anglickém jazyce (TEEa AE) lze studovat i kombinovanou formou.

 

Koleje a menza

Technická fakulta nabízí své ubytování a stravování.Pravidla pro ubytování, druhy ubytování, možnosti stravování a jejich ceník naleznete na webových stránkách zde.

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta program Erasmus+, který umožňuje studentům krátkodobý studijní pobyt na více než 200 univerzit v 27 zemích Evropy. Bližší informace naleznete zde.

Kontakt

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6-Suchdol