O nás

V roce 1952 byla ustanovena Agronomická fakulta jako jedna z fakult nově založené samostatné Vysoké školy zemědělské v novém areálu na kraji města Prahy. Od té doby plnila funkci hlavního pracoviště pro vzdělávání a přípravu zemědělských odborníků nejen do zemědělských podniků, ale do výzkumných ústavů, státních orgánů a dalších institucí.

V souvislosti  rozšiřováním odborného zaměření a aktivit došlo v roce 2005 k přejmenování na Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Fakulta tím chtěla vyjádřit svůj posun od převážně zemědělsky orientované vzdělávací instituce k šířeji koncipovanému studijnímu i vědecko-výzkumnému zaměření.

V současné době je Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů moderní a respektovanou vzdělávací a vědeckovýzkumnou institucí s více než 4000 studenty a 300 zaměstnanci, s pevným místem na domácím i mezinárodní scéně.  

Studijní programy

Nabízíme bakalářské, magisterské i doktorské programy v širokém spektru oblastí jako jsou Rostlinná a živočišná produkce, Zahradnictvía krajinářská architektura, Zájmové chovy, Potraviny,výživa a zdraví a Přírodní zdroje,rozvoj venkova a krajiny.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění ve studovaném oboru, což ukazuje na kvalitní výuku orientovanou na uplatnění v praxi. Své zkušenosti uplatňují ve vedoucích pozicích zemědělských podniků, ve službách orientovaných na konvenční a ekologické způsoby hospodaření. Stávají se agronomy specializovanými na ochranu rostlin, zootechniky, manažery v poradenských a specializovaných službách, v kontrolních a inspekčních organizacích, výzkumných institucích či pojišťovnictví.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha 6

Přihlášky a přijímačky

Balakářské studijní programy

Přijímací zkoušku absolvují uchazeči do následujících oborů:

  • Speciální chovy (P, K), Kynologie (P, K), Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty (P): písemný test z biologie
  • Kvalita produkce, Výživa a potraviny (P): písemný test z biologie a chemie
  • Zahradní a krajinářská architektura (P): písemný test z biologie a talentová zkouška

Od přijímací zkoušky lze upustit, pokud uchazeč u maturity dosáhl určitého aritmetického průměru či na základě umístění v předmětových soutěžích MŠMT ČR nebo v jiných soutěžích.

Do ostatních oborů jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky.

Navazující magisterské studijní programy

Přijímací zkoušku absolvují uchazeči do následujících oborů:

  • Reprodukční biotechnologie (P), Zájmové chovy zvířat (P, K): písemný test z předpokladů ke studiu daného oboru
  • Zahradní a krajinářská architektura (P), Zahradní tvorba (P): talentová zkouška

Do ostatních oborů jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky. 

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Erasmus+ je program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, který studentům FAPPZ umožňuje výjezd na krátkodobé studium či praktickou stáž v rámci států EU/EEA, Turecka a Švýcarska. Studenti mají v každé úrovni studia (bakalářské, magisterské, doktorské) možnost využít finanční podporu až na 12 měsíců a Erasmus+ umožňuje opakované výjezdy.

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. Program nabízí mobility pro studenty magisterkého a doktorského stupně studia a pro akademické pracovníky.

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.

Kontakt

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha 6