O nás

Fakulta tropického zemědělství (FTZ) při České zemědělské univerzitě v Praze je v naší zemi ojedinělým pracovištěm s více než padesátiletou tradicí zaměřenou na problematiku zemědělství, rozvoje venkova a trvale udržitelného nakládání s přírodními zdroji v tropech a subtropech.

Studijní programy

FTZ nabízí studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, přičemž studium v magisterských programech probíhá výhradně v anglickém jazyce. Významný podíl studentů tvoří studenti ze zahraničí. V průběhu studia mohou studenti absolvovat stáže na partnerských univerzitách v EU a v případě magistrů a doktorandů je možné realizovat praxe a výzkumné aktivity přímo v tropických a subtropických oblastech.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění jak v soukromém sektoru, tak i ve vládních i nevládních institucích, v ČR, EU i ve světě, které se zabývají obecně problematikou rozvojových zemí, obchodem, vzděláváním, transferem technologií a v neposlední řadě i vědecko-výzkumnou činností v tropech.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška pro bakalářské studium je písemná. Zkoušená látka všech předmětů je v rozsahu středoškolské výuky. Přijímací zkoušky na oba programy skládá uchazeč ze dvou předmětů – anglického jazyka (v případě cizinců českého jazyka) a specializovaného předmětu (biologie u programu ZTS a geografie světa u programu ICARD).

Uchazeči o bakalářské studium, kteří předloží maturitní vysvědčení nebo předloží v době podání přihlášky vysvědčení z posledního ukončeného roku střední školy s průměrem do 1,6 včetně, budou přijati bez přijímací zkoušky.

Úspěšní řešitelé předmětových olympiád, Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a odborných soutěží garantovaných MŠMT (Soutěž v cizích jazycích a Zeměpisná olympiáda) mají nárok na přijetí bez přijímací zkoušky na vybraný bakalářský program.

Přijímací zkouška pro magisterské studium je uskutečňována ve formě dvoukolové zkoušky. V 1. kole provede přijímací komise příslušného programu výběr uchazečů podle jejich předpokladů ke studiu – na základě dosavadního zaměření, průběhu bakalářského studia, anotace bakalářské práce, a zkušeností a předpokladů ke studiu obsažených v CV a motivačním dopise. Vybraní uchazeči jsou pozváni na druhé kolo. Vlastní přijímací zkouška je ústní a skládá se z pohovoru v anglickém jazyce zaměřeném podle studijního programu.

  • Elektronická přihláška: 750 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti mají mnoho možností jak vycestovat a studovat v zahraničí, ať už na studijní výměnné pobyty nebo stáže. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a Menza jsou účelovým zařízením České zemědělské univerzity v Praze. Zabezpečují ubytování a stravování českých a zahraničních studentů, tyto služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční hosty školy. Více informací zde

Kontakt

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol