O nás

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO), jejímž sídlem je město Hradec Králové, se stala na základě zákona č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany, dne 1. září 2004 jednou ze tří fakult Univerzity obrany v Brně. Univerzita obrany je v rámci České republiky jedinou veřejnou vojenskou vysokou školou, která zajišťuje přípravu vojenských profesionálů a civilních odborníků pro potřeby Armády České republiky (AČR) v souladu se standardy platnými v rámci NATO.

Fakulta vojenského zdravotnictví UO je centrem zdravotnického vzdělávání profesionálů AČR. Svou pedagogickou, vědecko-výzkumnou, vývojovou a expertizní činností plně pokrývá potřeby AČR v oblasti přípravy zdravotnických profesionálů všech odborností, včetně zdravotnické informatiky, vědy a výzkumu. V rámci vědecko-výzkumné činnosti se FVZ UO zaměřuje do oblasti zajištění bezpečnosti státu a spolupracuje s předními zahraničními vědeckými institucemi. V oblasti své pedagogické činnosti fakulta úzce spolupracuje s vojenskými i civilními vzdělávacími institucemi a zajišťuje tak optimální model přípravy zdravotnických odborníků i v málo početných odbornostech. Profesně se fakulta profiluje zejména v oblasti vojensko-odborné výuky urgentní medicíny, medicíny katastrof a ochrany proti biologickým, chemickým a nukleárním hrozbám.

Prezenční vojenskou výuku v akreditovaných magisterských studijních programech - šestiletý studijní obor Vojenské všeobecné lékařství a pětileté studijní obory Vojenské zubní lékařství a Vojenská farmacie - zabezpečuje FVZ UO v úzké spolupráci s Lékařskou fakultou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Fakultní nemocnicí v Hradci Králové a dalšími vojenskými i civilními vzdělávacími institucemi v ČR. Akreditované prezenční vzdělávání vojenských profesionálů v tříletém bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Zdravotnický záchranář, zabezpečuje FVZ UO ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Vzdělávání a vědecko-výzkumnou přípravu studentů v českém a anglickém jazyce zajišťuje FVZ UO v akreditovaných doktorských studijních programech Epidemiologie, Infekční biologie, Lékařská mikrobiologie, Toxikologie, Vojenská hygiena, Vojenská chirurgie, Vojenská radiobiologie a Vojenské vnitřní lékařství. V těchto lékařských oborech připravuje vysoce vzdělané odborníky v prezenční a kombinované formě studia.

Kde nás najdeš

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou přijetí ke studiu na FVZ UO v bakalářském a magisterských studijních programech je splnění podmínek stanovených pro služební poměr vojáka z povolání (podrobně na internetové adrese http://www.unob.cz).

Přijímací zkouška pro studium v magisterských studijních programech je složena z testového přezkoušení z anglického jazyka a praktického přezkoušení tělesné výkonnosti. Pro obě části jsou stanovena minima získaných bodů. Nesplnění kterékoliv části přijímací zkoušky je považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení.

Přijímací zkouška pro studium v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranář je složena z testového přezkoušení z biologie, anglického jazyka a praktického přezkoušení tělesné výkonnosti. Pro všechny části jsou stanovena minima získaných bodů. Nesplnění kterékoliv části přijímací zkoušky je považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení.

Přezkoušení tělesné výkonnosti uchazečů v bakalářském a magisterských studijních programech se provádí ve dvou disciplínách: 12minutový běh a sed-leh za minutu.

  • Elektronická přihláška: 400 Kč

Kontakt

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové