O nás

Fakulta vojenských technologií (dále jen FVT) vznikla dne 1. září 2003 splynutím Fakulty vojenskotechnické - druhů vojsk a Fakulty letectva a protivzdušné obrany Vojenské akademie v Brně a to na základě rozhodnutí ministra obrany ČR podle § 95 odst. 7 písm. b) Zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách. V následujícím roce na základě Zákona č. 214/2004 Sb. o zřízení Univerzity obrany se FVT stala jednou ze tří fakult nově vzniklé Univerzity obrany (dále jen UO) se sídlem v Brně, která zahájila činnost dnem 1. 9. 2004.

Hlavním posláním FVT v rámci UO je šíření vzdělanosti, pěstování svobodného myšlení a nezávislého vědeckého bádání v technicky a přírodovědně orientovaných oborech důležitých pro obranu a bezpečnost České republiky se zaměřením na oblasti strojní, elektrotechnické, stavební, geografické, meteorologické a informatiky a související oblasti hraniční a interdisciplinární.

V pedagogické oblasti se FVT zaměřuje především na vzdělávání, výchovu a přípravu vojenských profesionálů v akreditovaných technicko – manažerských studijních oborech pro potřeby Armády České republiky dle požadavků Ministerstva obrany (dále jen MO). FVT však může vzdělávat i civilní studenty pro potřeby státní správy a obranného průmyslu.

Vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti se na FVT zaměřují především na řešení technických aspektů zajišťování obrany a bezpečnosti státu a spolupráci s obraným průmyslem České republiky. Výzkum je realizován zejména ve výzkumných záměrech FVT, ve specifickém výzkumu, ve výzkumu organizovaném příslušnými orgány AČR, externími a interními projekty v rámci vyhlášených programů, dále ve společných výzkumných projektech s domácími a zahraničními vysokými školami, vědeckými a výzkumnými pracovišti jiných armád a mezinárodních institucí a s dalšími partnery.

Příprava vojenských profesionálů se uskutečňuje v souladu s příslušnými interními normativními akty, které jsou vydávány v působnosti Ministerstva obrany. Odborná část vojenské přípravy studentů vojáků – profesionálů se realizuje v aplikačních kurzech ve výcvikových zařízení AČR.

Fakulta vojenských technologií vytváří podmínky pro podporu harmonického rozvoje studentů, účastníků programů celoživotního vzdělávání a celé akademické obce fakulty zejména poskytováním informačního zabezpečení, zabezpečením přístupu ke knihovním a časopiseckým fondům, k elektronickým informacím a vydavatelskou činností. Fakulta poskytuje péči o tělesnou zdatnost zejména v tělovýchovné činnosti, organizované ve formě povinné (v rámci studijních programů), volitelné nebo dobrovolné a umožňuje účast studentů na dalších sportovních a kulturních aktivitách.

Studijní programy a obory

Fakulta nabízí studium v civilních bakalářských studijních oborech Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost, Letecká technika, Technologie pro ochranu majetku a osob a Zbraně a munice, ve vojenském bakalářském oboru Komunikační a informační technologie a v civilních i vojenských magisterských a navazujících magisterských oborech.

Kde nás najdeš

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany
Kounicova 156/65
662 10 Brno

Přihlášky a přijímačky

Civilní bakalářské a magisterské studium 

Test studijních předpokladů:

Zaměřen na ověření matematických znalostí a dovedností, numerického myšlení a logického uvažování. Obsahem a náročností odpovídá znalostem a dovednostem získaným během středoškolského studia.

Vojenské bakalářské a magisterské studium

Test studijních předpokladů:

Zaměřen na ověření matematických znalostí a dovedností, numerického myšlení a logického uvažování. Obsahem a náročností odpovídá znalostem a dovednostem získaným během středoškolského studia. 

Test z anglického jazyka:

Odpovídá úrovni pro státní maturitu z anglického jazykaúroveň B1 dle Společného evropského referenční rámce (SERR) anebo SLP 1-2 podle normy STANAG.

Ověření tělesné zdatnosti (0 – 50 bodů):

Dvanáctiminutový běh (25 b) – minimum 1 b

Sed – leh / za jednu minutu (25 b) – minimum 1b

  • Elektronická přihláška: 400 Kč

Doplňující informace

Kontakt

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany
Kounicova 156/65
662 10 Brno