O nás

Fakulta vzdělává vojenské profesionály a technické specialisty. Uchazeči o vojenské prezenční studium jsou přijímáni do pětiletého magisterských studijních programů: Vojenské technologie strojní, Vojenské technologie elektrotechnické a Kybernetická bezpečnost. Tyto studijní programy obsahují celkem 15 specializací.

Zařazení do jednotlivých studijních specializací proběhne ve dvou kolech. U studentů, kteří si zvolí již v e-přihlášce specializaci a umístí se s dobrými výsledky v přijímacích zkouškách (bude vždy stanoven počet přijímaných pro každou specializaci), proběhne rozřazení v prvním kole - po absolvování přijímacích zkoušek. Ve druhém kole – v průběhu 3. semestru - budou do specializací zařazeni zbylí studenti (bez preference, nebo ti, kteří nebyli zařazeni v rámci 1. kola).

U specializace Vojenský pilot a Řídící letového provozu proběhne rozřazení (v případě uvedení preference jedné z těchto specializací v e-přihlášce) již po přijímacích zkouškách. Podmínkou však bude také obdržení kladných výsledků z lékařského vyšetření z Ústavu leteckého zdravotnictví.

Civilní studium – informace naleznete zde

Web

Kde nás najdeš

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany
Kounicova 156/65
662 10 Brno

Přihlášky a přijímačky

1. Vojenské magisterské studium

Test studijních předpokladů:

Zaměřen na ověření matematických znalostí a dovedností, numerického myšlení a logického uvažování. Obsahem a náročností odpovídá znalostem a dovednostem získaným během středoškolského studia. 

Test z anglického jazyka:

Odpovídá úrovni pro státní maturitu z anglického jazyka úroveň B1 dle Společného evropského referenční rámce (SERR) anebo SLP 1-2 podle normy STANAG.

Ověření tělesné zdatnosti:

Dvanáctiminutový běh (25 b) – minimum 1 b

Sed – leh / za jednu minutu (25 b) – minimum 1b

Dohromady za obě disciplíny je nutné získat alespoň 10b.

2. Civilní bakalářské studium 

U přijímaček je nutné zvládnout Test studijních předpokladů.

 

  • Elektronická přihláška: 400 Kč

Aktuality

Kontakt

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany
Kounicova 156/65
662 10 Brno