O nás

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií vznikla v roce 1995 jako fakulta zaměřená především na obory kombinující technické disciplíny (elektroniku, řízení, měření) s informatikou a přírodními vědami (matematické modelování).

V současnosti poskytujeme vzdělání na všech vysokoškolských úrovních – od bakalářského až po doktorské – a fakulta má akreditována práva konat habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Technická kybernetika a Aplikované vědy v inženýrství. Vedle výuky se fakulta výrazně angažuje v oblasti vědy a výzkumu.

Základním kamenem její vnitřní struktury jsou ústavy, jež zajišťují vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činnost. V současnosti fakulta zaměstnává přibližně 150 zaměstnanců a její obory studuje kolem 410 studentů.

Studijní programy

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské (inženýrské) a doktorské studijní programy Elektrotechnika a informatika, Informační technologie, Nanotechnologie, Aplikované vědy v inženýrství, a to s celou řadou zajímavých studijních oborů.

Uplatnění absolventů

Absolventi fakulty získávají bez problémů pracovní uplatnění v průmyslu, informatických a vědeckých institucích, a mají předpoklady obstát v mezinárodní konkurenci.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci
Hálkova 917/6
461 17 Liberec

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studijní programy

Pro ak. rok 2019/20 se je přijímací řízení pro všechny studijní programy pouze do prezenční formy studia (pro tento ak. rok se výuka s kombinovanou formou studia neotvírá).

Pro všechny studijní programy je předepsána přijímací zkouška formou písemných testů ze dvou předmětů:

  • pro studijní programy Mechatronika (ME) a Informační technologie (IT) jsou přijímací testy z matematiky a informatiky,
  • pro studijní program Nanotechnologie (NA) jsou přijímací testy z matematiky a z fyziky nebo chemie (volí si sám uchazeč),
  • pro studijní program Aplikované vědy v inženýrství (AVI) jsou přijímací testy z matematiky a fyziky.

Přijati budou uchazeči, kteří v písemných testech získali celkem alespoň 50 bodů z 200 možných (za každý předmět 100 bodů).

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:

Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol příbuzného zaměření ke zvolenému studijnímu programu, kteří z obou výše uvedených předepsaných předmětů přijímací zkoušky mají po celou dobu studia z každého z uvedené dvojice předmětů průměrný prospěch do 2,00 včetně (započítávají se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia a pololetní hodnocení závěrečného roku studia), budou přijati bez písemné zkoušky v případě, že složili maturitu ve stejném roce, kdy žádost o přijetí ke studiu podávají.

Na všechny bakalářské programy také mohou být přijati bez přijímací zkoušky uchazeči, kteří úspěšně složí výběrovou maturitní zkoušku Matematika+ s výsledkem hodnocení "Prospěch" za 3 a lépe (dle protokolu "Výpis výsledku didaktického testu zkoušky Matematika+"). Dále mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří úspěšně absolvují v rámci Advanced Placement (AP) kurzů zkoušku, odpovídající některému z předepsaných dvou předmětů přijímací zkoušky.

Termín podání přihlášek: pro 1. kolo je 30. března 2019, pro 2. kolo 23. července 2019.

Navazující magisterské studijní programy

Forma studia: pouze prezenční (denní)

Uchazeči o studium oborů Automatické řízení a inženýrská informatika (AŘII), Mechatronika (ME), Mechatronics (MEA - v angličtině), Informační technologie (IT), Nanomateriály (NA) a Aplikované vědy v inženýrství (AVI) budou přijímáni na základě výsledků dosažených v průběhu bakalářského studia. Bez přijímacích testů/pohovorů budou přijímáni uchazeči, kteří mají za celé bakalářské studium průměrný prospěch do 2,5 včetně nebo u státní závěrečné zkoušky průměrný prospěch z obhajoby a odborné rozpravy do 2,0 včetně. Uchazeči, kteří toto kritérium nesplní, budou pozváni na přijímací test. Přijímací test ověří předpoklady pro studium zvoleného oboru a jazykové předpoklady uchazeče.

Přijati budou uchazeči, kteří v písemných testech získají alespoň 15 bodů ze 30.

Termín podání přihlášek: pro 1. kolo 30. duben 2019, pro 2. kolo 23. červenec 2019.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

Kontakt

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci
Hálkova 917/6
461 17 Liberec