Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická vznikla v roce 1990 založením tehdejší Fakulty pedagogické jako součásti Technické univerzity v Liberci.

Studijní programy

Nabízí studium v bakalářských, magisterských a doktorských programech členěných téměř do padesáti studijních oborů a dále programy celoživotního vzdělávání.

Uplatnění

Absolventi bakalářského studia se uplatní jako odborníci příslušných přírodovědných a humanitních předmětů a po absolvování navazujícího magisterského studia i jako učitelé příslušných předmětů na prvém i druhém stupni ZŠ, resp. i na středních školách.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky se konají pouze pro některé bakalářské programy a kombinace (tělesná výchova, anglický jazyk, učitelství pro mateřské školy, pedagogika volného času, učitelství odborných předmětů, aplikovaná fyzika, kulturněhistorická a muzeologická studia, speciální pedagogika pro vychovatele). Na některé obory se koná písemná a ústní přijímací zkouška, popřípadě talentová přijímací zkouška (pro TV). 

Pro magisterské programy se koná buď písemná, ústní nebo talentová přijímací zkouška.

Přihlášku je možné podat do 4.4.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 550 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 55 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti unvierzity mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů jako CEEPUS, AKTION a další. Fakulta má zároveň uzavřeno několik bilaterálních dohod se zahraničními univerzitami. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Technická univerzita v Liberci nabízí studentům ubytování v několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Koleje a menzy TU v Liberci zde.