Fakulta zdravotnických studií (FZS) vznikla dnem 1. srpna 2016 transformací z Ústavu zdravotnických studií (ÚZS), ten byl ustanoven na půdě Technické univerzity v Liberci dnem 1. prosince 2004. Jeho vznik vyplynul ze zájmu Technické univerzity v Liberci akreditovat tříletou prezenční formu studia bakalářského studijního programu Ošetřovatelství.

Studijní programy

Fakulta zdravotnických studií (Ústav zdravotnických studií) zajišťuje výuku ve studijních programech Ošetřovatelství, Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství. Od roku 2015 otevírá program Specializace ve zdravotnictví. Řídí se Studijním a zkušebním řádem Technické Univerzity v Liberci.

Uplatnění

Absolventi Ústavu se uplatňují zejména ve zdravotnictví, případně v oblasti sociální péče.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou pro přijetí na bakalářské obory je úspěšné složení písemné přijímací zkoušky. Obsah testu závisí na zvoleném oboru. U oboru Všeobecná sestra se ověřují znalosti z biologie a z anglického jazyka. U Biomedicínské techniky pak znalosti z matematiky, fyziky a biologie. U oboru Záchranář jsou přijímací zkoušky dvoukolové (talentová zkouška a test z biologie, fyziky a anglického jazyka). Uchazeči, kteří splní průměrný prospěch do 1,9  včetně, budou přijati bez písemné zkoušky (pouze v případě, že složili maturitu v předcházejícím nebo ve stejném roce, kdy přihlášku ke studiu podávají).                        

Přihlášku je možné podat do 25.5.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti unvierzity mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů jako CEEPUS, AKTION a další. Fakulta má zároveň uzavřeno několik bilaterálních dohod se zahraničními univerzitami. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Technická univerzita v Liberci nabízí studentům ubytování v několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Koleje a menzy TU v Liberci zde.