O nás

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348. Svou prestiž zakládá na bezkonkurenčním počtu oborů, jichž zde lze studovat ve všech formách na tři sta, na hloubce a náročnosti studia a na svém výběrovém charakteru, což dokládá fakt, že se o studium na této fakultě každoročně uchází tisíce zájemců. Na Filozofické fakultě UK studuje přes 6000 studentů.

Aktuálně otevírané studijní programy

Bakalářské studium: 

Andragogika a personální řízení, Anglistika - amerikanistika, Archeologie pravěku a středověku, Archivnictví a pomocné vědy historické, Blízkovýchodní studia, Bohemistika pro cizince, Český jazyk a literatura, Čeština v komunikaci neslyšících, Estetika, Etnologie a kulturní antropologie Filozofická fakulta Etnologie a kulturní antropologie, Finská studia (dvouoborové studium), Fonetika (dvouoborové studium), Francouzská filologie, Hispanistika, Italianistika, Německý jazyk a literatura, Nizozemský jazyk a literatura, Portugalistika, Srovnávací jazykověda (dvouoborové studium), Švédská studia, Filozofie, Religionistika, Hebraistika a židovská studia, Historie - evropská studia, Klasická archeologie, Historie, Informační studia a knihovnictví, Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení, Dějiny umění, Divadelní věda, Filmová studia, Hudební věda, Politologie, Mezikulturní komunikace čeština - němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - Deutsch, Psychologie, Ruský jazyk a literatura, Řecká a latinská studia, Sociální práce, Sociologie, Středoevropská studia, Veřejná správa a spisová služba, Východoevropská studia

Navazující magisterské studium:

Sociální práce, Andragogika a personální řízení, Archeologie pravěku a středověku, Archivnictví a pomocné vědy historické, Blízkovýchodní studia, Dějiny umění, Divadelní věda, Egypt a Přední východ ve starověku, Etnologie a kulturní antropologie, Anglický jazyk, Anglofonní literatury a kultury, Český jazyk - specializační studium (dvouoborové studium), Český jazyk a literatura, Finská filologie (dvouoborové studium), Fonetika, Francouzská filologie, Hispanistika, Indologie, Jihovýchodoevropská studia, Komparatistika, Latinský jazyk a literatura (dvouoborové studium), Německý jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura ve střední Evropě, Nizozemský jazyk a literatura, Ruský jazyk a literatura, Řecká antická filologie (dvouoborové studium), Skandinavistika, Středoevropská studia, Filozofie, Historie - české dějiny v evropském kontextu, Klasická archeologie, Iberoamerikanistika, Informace, média a knižní kultura, Italianistika, Estetika, Filmová studia, Hudební věda, Sociální pedagogika, Politické teorie, Překladatelství: čeština - angličtina/francouzština/němčina/ruština/španělština (dvouoborové studium), Tlumočnictví: čeština - angličtina/francouzština/němčina/španělština (dvouoborové studium), Řecká a latinská studia, Sociologie, Studia nových médií, Veřejná správa a spisová služba, Východoevropská studia

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky pro jednotlivé obory se liší. Přijímací zkouška může být jednokolová ústní, jednokolová písemná nebo dvoukolová. U dvoukolové zkoušky je 1. kolo vždy písemná nebo talentová část a 2. kolo vždy ústní část. U některých oborů je součástí zkoušky test obecných studijních předpokladů (pozn.: jedná se výhradně o vlastní testy Filozofické fakulty UK) či jazykový test. Písemná část může obsahovat uzavřené i otevřené otázky. 

Předpokládá se základní úroveň standardních středoškolských znalostí a dovedností, zřetelný zájem o otázky řešené společenskými vědami, rámcový přehled o oboru a příbuzných vědních disciplínách.

Poplatky za přihlášky:

640 Kč za jednu přihlášku na program, obor či dvouspecializaci umožňující samostatné (jednooborové) studium. 320 Kč za jednu přihlášku na program, obor či dvouspecializaci neumožnující samostatné (jednooborové) studium; je třeba podat nejméně 2 přihlášky. Úhrada: on-line, převodem na účet, vkladem v bance na účet nebo v hotovosti v pokladně FF UK. Každá přihláška má vlastní šestimístný kód a poplatek za ni je nutno uhradit samostatně. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Na internetové adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky uchazeč po přihlášení (pod ikonou Moje přihlášky) sleduje uložení přihlášky, termín přijímací zkoušky, bodové výsledky 1. kola (u dvoukolové přijímací zkoušky), celkové bodové výsledky a konečné výsledky přijímací zkoušky (informace o úspěchu či neúspěchu u přijímací zkoušky). 

  • Elektronická přihláška: 760 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Možností jak vycestovat za studiem v rámci FF UK je celá řada. Studovat lze v rámci výměnného pobytu za pomoci meziuniverzitních smluv, na letní škole, kdy studium může být uhrazeno při získání stipendia či v rámci jednotlivých programů - např. Erasmus+ (možnost studovat v téměř jakékoliv evropské zemi po dobu 1 - 2 semestrů), CEEPUS (země střední a východní Evropy), Aktion (ČR - Rakousko) Norské fondy a fondy EHP (umožňují studijní pobyt na dobu 3-10 měsíců v Norsku, Lichtenštejnsku či na Islandu) atp. FF UK má uzavřeno více než 180 smluv se zahraničními univerzitami.

Stáže v zahraničí

Studenti mohou rovněž vyjet na zahraniční stáž, např. v rámci programu Erasmus+ na 1-2 semestry či vycestovat jako dobrovolníci. Více informací o stážích a studiu v zahraničí naleznete na stránkách fakulty zde

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Ty levnější, jako je například Hvězda nebo Větrník, nabízejí jedno-, dvoj- i trojlůžkové pokoje. Cena za lůžko na měsíc se pohybuje u dvoulůžkového pokoje přibližně okolo 2 700 Kč i se všemi poplatky za spotřebiče. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník, naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.  

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1