O nás

Filozofická fakulta UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348. Svou prestiž zakládá na bezkonkurenčním počtu oborů, jichž zde lze studovat téměř sedmdesát, na hloubce a náročnosti studia a na svém výběrovém charakteru, což dokládá fakt, že se o studium na této fakultě každoročně uchází tisíce zájemců. Na Filozofické fakultě UK studuje téměř 8000 studentů. Filozofická fakulta zajišťuje výuku největšího počtu humanitních oborů v České republice.

Aktuálně otevírané studijní programy (2019/2020)

Bakalářské studium: 

Andragogika a personální řízení, Anglistika - amerikanistika, Archeologie pravěku a středověku, Archivnictví a pomocné vědy historické, Blízkovýchodní studia, Bohemistika pro cizince, Český jazyk a literatura, Čeština v komunikaci neslyšících, Estetika, Etnologie a kulturní antropologie Filozofická fakulta Etnologie a kulturní antropologie, Finská studia (dvouoborové studium), Fonetika (dvouoborové studium), Francouzská filologie, Hispanistika, Italianistika, Německý jazyk a literatura, Nizozemský jazyk a literatura, Portugalistika, Srovnávací jazykověda (dvouoborové studium), Švédská studia, Filozofie, Religionistika, Hebraistika a židovská studia, Historie - evropská studia, Klasická archeologie, Historie, Informační studia a knihovnictví, Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení, Dějiny umění, Divadelní věda, Filmová studia, Hudební věda, Politologie, Mezikulturní komunikace čeština - němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - Deutsch, Psychologie, Ruský jazyk a literatura, Řecká a latinská studia, Sociální práce, Sociologie, Středoevropská studia, Veřejná správa a spisová služba, Východoevropská studia

Navazující magisterské studium:

Sociální práce, Andragogika a personální řízení, Archeologie pravěku a středověku, Archivnictví a pomocné vědy historické, Blízkovýchodní studia, Dějiny umění, Divadelní věda, Egypt a Přední východ ve starověku, Etnologie a kulturní antropologie, Anglický jazyk, Anglofonní literatury a kultury, Český jazyk - specializační studium (dvouoborové studium), Český jazyk a literatura, Finská filologie (dvouoborové studium), Fonetika, Francouzská filologie, Hispanistika, Indologie, Jihovýchodoevropská studia, Komparatistika, Latinský jazyk a literatura (dvouoborové studium), Německý jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura ve střední Evropě, Nizozemský jazyk a literatura, Ruský jazyk a literatura, Řecká antická filologie (dvouoborové studium), Skandinavistika, Středoevropská studia, Filozofie, Historie - české dějiny v evropském kontextu, Klasická archeologie, Iberoamerikanistika, Informace, média a knižní kultura, Italianistika, Estetika, Filmová studia, Hudební věda, Sociální pedagogika, Politické teorie, Překladatelství: čeština - angličtina/francouzština/němčina/ruština/španělština (dvouoborové studium), Tlumočnictví: čeština - angličtina/francouzština/němčina/španělština (dvouoborové studium), Řecká a latinská studia, Sociologie, Studia nových médií, Veřejná správa a spisová služba, Východoevropská studia

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky pro jednotlivé obory se liší. Přijímací zkouška může být jednokolová ústní, jednokolová písemná nebo dvoukolová. U dvoukolové zkoušky je 1. kolo vždy písemná nebo talentová část a 2. kolo vždy ústní část. U některých oborů je součástí zkoušky test obecných studijních předpokladů (pozn.: jedná se výhradně o vlastní testy Filozofické fakulty UK) či jazykový test. Písemná část může obsahovat uzavřené i otevřené otázky. 

Předpokládá se základní úroveň standardních středoškolských znalostí a dovedností, zřetelný zájem o otázky řešené společenskými vědami, rámcový přehled o oboru a příbuzných vědních disciplínách. 

Termíny podání přihlášek v akademickém roce 2019/2020:

29. 2. 2020 – do bakalářského studia

31. 3. 2020 – do magisterského studia

30. 4. 2020 – do doktorského studia

Poplatky za přihlášky:

640 Kč za jednu přihlášku na program, obor či dvouspecializaci umožňující samostatné (jednooborové) studium. 320 Kč za jednu přihlášku na program, obor či dvouspecializaci neumožnující samostatné (jednooborové) studium; je třeba podat nejméně 2 přihlášky. Úhrada: on-line, převodem na účet, vkladem v bance na účet nebo v hotovosti v pokladně FF UK. Každá přihláška má vlastní šestimístný kód a poplatek za ni je nutno uhradit samostatně. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Na internetové adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky uchazeč po přihlášení (pod ikonou Moje přihlášky) sleduje uložení přihlášky, termín přijímací zkoušky, bodové výsledky 1. kola (u dvoukolové přijímací zkoušky), celkové bodové výsledky a konečné výsledky přijímací zkoušky (informace o úspěchu či neúspěchu u přijímací zkoušky). 

  • Elektronická přihláška: 640 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Možností jak vycestovat za studiem v rámci FF UK je celá řada. Studovat lze v rámci výměnného pobytu za pomoci meziuniverzitních smluv, na letní škole, kdy studium může být uhrazeno při získání stipendia či v rámci jednotlivých programů - např. Erasmus+ (možnost studovat v téměř jakékoliv evropské zemi po dobu 1 - 2 semestrů), CEEPUS (země střední a východní Evropy), Aktion (ČR - Rakousko) Norské fondy a fondy EHP (umožňují studijní pobyt na dobu 3-10 měsíců v Norsku, Lichtenštejnsku či na Islandu) atp. FF UK má uzavřeno více než 180 smluv se zahraničními univerzitami.

Stáže v zahraničí

Studenti mohou rovněž vyjet na zahraniční stáž, např. v rámci programu Erasmus+ na 1-2 semestry či vycestovat jako dobrovolníci. Více informací o stážích a studiu v zahraničí naleznete na stránkách fakulty zde

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Ty levnější, jako je například Hvězda nebo Větrník, nabízejí jedno-, dvoj- i trojlůžkové pokoje. Cena za lůžko na měsíc se pohybuje u dvoulůžkového pokoje přibližně okolo 2 700 Kč i se všemi poplatky za spotřebiče. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník, naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.  

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1