Přírodní vědy

Nalezli jsme 46 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analytická chemie  Analýza biologických materiálů  Anorganická a bioanorganická chemie  Bioanalytik  Hodnocení a analýza potravin  Chemické inženýrství  Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů   a další 3 obory

Fakulta chemicko-technologická
TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikované matematicko-stochastické metody  Diagnostika materiálů  Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Fyzika a technika termojaderné fúze  Informatická fyzika   a dalších 7 oborů

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Aplikované nanotechnologie  Biologie  Computer Modelling in Science and Technology  Geografie  Počítačové modelování ve vědě a technice

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Geodézie a kartografie  Geoinformatika  Geomatika  Inženýrství životního prostředí  Materiálové inženýrství

Fakulta stavební

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Obecná antropologie - integrální studium člověka  Sociální a kulturní ekologie

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Ekonometrie a operační výzkum  Ekonomická demografie  Official Statistics (EN)  Quantitative Economic Analysis  Statistika

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrství ochrany životního prostředí

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická chemie a jakostní inženýrství  Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie  Fyzikální chemie  Molekulární analytická a fyzikální chemie  Molekulární inženýrství  Senzorika a kybernetika v chemii

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Anorganická chemie  Biomateriály  Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)  Makromolekulární chemie  Nanomateriály  Organická chemie

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Forenzní biologická analýza  Chemie přírodních látek  Mikrobiologie  Obecná a aplikovaná biochemie

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická chemie životního prostředí  Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza životního prostředí)  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie a technologie paliv a prostředí   a další 2 obory

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Geodézie a kartografie

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin  Fyzikální měření a modelování  Systematická biologie a ekologie  Učitelství biologie pro střední školy  Učitelství fyziky pro střední školy   a další 2 obory

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Biofyzika  Ekonomická geografie a regionální rozvoj  Experimentální biologie  Fyzická geografie a geoekologie  Modelování v environmentální geografii  Ochrana a tvorba krajiny   a další 3 obory

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Design of Vehicles/Architecture des Véhicules  Inteligentní budovy  Jaderná energetická zařízení  Mechatronika  Řízení a ekonomika podniku  Technika životního prostředí  Výrobní stroje a zařízení

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Biotechnologie a šlechtění rostlin  Biotechnologie a šlechtění zvířat  Ekologické zemědělství  Natural Resources and Environment  Natural Resources Managment and Ecological Engineering  Odpady a jejich využití   a dalších 5 oborů

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Aplikovaná ekologie  Environmental Geosciences  Environmental Modelling  Environmentální modelování  Nature Conservation  Ochrana přírody  Regionální environmentální správa