Přírodní vědy

Nalezli jsme 44 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Aplikované nanotechnologie  Biologie  Computer Modelling in Science and Technology  Geografie  Počítačové modelování ve vědě a technice

TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analytická chemie  Analýza biologických materiálů  Anorganická a bioanorganická chemie  Bioanalytik  Hodnocení a analýza potravin  Chemické inženýrství  Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů   a další 3 obory

Fakulta chemicko-technologická

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Astronomie a astrofyzika  Biofyzika a chemická fyzika  Finanční a pojistná matematika  Finanční a pojistná matematika (EN)  Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů  Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí  Geofyzika   a dalších 22 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Geodézie a kartografie  Geomatika  Inženýrství životního prostředí  Materiálové inženýrství

Fakulta stavební

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Obecná antropologie - integrální studium člověka  Sociální a kulturní ekologie

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Ekonometrie a operační výzkum  Ekonomická demografie  Official Statistics (EN)  Quantitative Economic Analysis  Statistika

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Přístroje a metody pro biomedicínu  Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrství ochrany životního prostředí

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická chemie a jakostní inženýrství  Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie  Fyzikální chemie  Molekulární analytická a fyzikální chemie  Senzorika a kybernetika v chemii

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Anorganická chemie  Applied Chemistry (focus on Inorganic, Organic or Macromolecular Chemistry)  Biomateriály  Engineering and Technology (focus on Chemical Technology)   a dalších 5 oborů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Forenzní biologická analýza  Chemie přírodních látek  Mikrobiologie  Obecná a aplikovaná biochemie

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická chemie životního prostředí  Environmental Chemistry and Technology  Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza životního prostředí)  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie a technologie paliv a prostředí   a další 2 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: COMPUTATIONAL PHYSICS (EN)  Počítačová fyzika  Teoretická fyzika  THEORETICAL PHYSICS (EN)

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Aplikovaná matematika  Geometrie a globální analýza  Matematická analýza

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin  Fyzikální měření a modelování  Systematická biologie a ekologie  Učitelství biologie pro střední školy  Učitelství fyziky pro střední školy  Učitelství chemie pro střední školy  Učitelství matematiky pro střední školy

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Biofyzika  Ekonomická geografie a regionální rozvoj  Experimentální biologie  Fyzická geografie a geoekologie  Modelování v environmentální geografii  Ochrana a tvorba krajiny  Politická a kulturní geografie   a další 2 obory

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Geodézie a kartografie

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikované matematicko-stochastické metody  Diagnostika materiálů  Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Fyzika a technika termojaderné fúze  Informatická fyzika   a dalších 7 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Design of Vehicles/Architecture des Véhicules  Inteligentní budovy  Jaderná energetická zařízení  Mechatronika  Řízení a ekonomika podniku  Technika životního prostředí  Výrobní stroje a zařízení