Fakulta elektrotechniky a informatiky byla založena roku 1970. Nabízí všechny úrovně vysokoškolského vzdělání (bakalářské, magisterské a doktorské). Fakulta elektrotechniky a informatiky je od roku 2003 prvním akademickým pracovištěm v rámci ČR, který se může pyšnit certifikátem systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001.

Studijní obory

Nabízí studium v oborech zaměřených na oblasti týkající se telekomunikací jak mobilních tak pevných sítí, informačních a databázových systémů, výpočetní techniky a rozšířenou znalost výpočetní matematiky.

Uplatnění

Absolventi najdou uplatnění u telekomunikačních firem (servis pobočkových ústředen, realizace metropolitních komunikačních sítí), jako správci databázových systémů, administrátoři sítí, programátoři a experty v oblasti aplikované matematiky

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Na bakalářské studium jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků z přijímacího písemného testu z matematiky. Příjmací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří úspěšně složili maturitu z matematiky nebo fyziky,  nebo uchazečům, kteří mají průměr z maturity do 2,25. Dále je možnost prominutí přijímací zkoušky pro uchzazeče, kteří v Národní srovnávací zkoušce z obecných studijních předpokladů, prováděné společností SCIO, dosáhnou alespoň 50 percentilu.

Přihlášku je nutné podat do 30.4. (Bc., Ing.), 15.6. (PhD.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 40 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠB-TU Ostrava spolupracuje s více než 240 vysokými školami a institucemi po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Afrika a Austrálie). Ve smlouvách, které jsou s těmito institucemi uzavřené je ve většině případů zakotvena mobilita studentů, od krátkodobých stáží až po roční stipendijní pobyty a letní jazykové kurzy. Více informací zde

Koleje a menzy

Studenti mohou využívat ubytování v pěti kolejních budovách. V areálu VŠB-TUO se nachází menza, kde si studenti mohou zajistit stravování. Studenti mohou také využívat nově vybudovanou pizzerii. Pizzerie je situována v areálu kolejí. Bufet, který je rovněž umístěn v areálu kolejí, poskytuje prodej potravin a drobných potřeb pro studenty, zaměstnance a veřejnost.Více informací zde