Fakulta strojní byla založena roku 1951 pod názvem fakulta báňského strojnictví poté, co se sloučila Vysoká škola strojní a Vysoká škola báňská v Ostravě.

Studijní programy

Nabízí studium poskytující jak teoretické, tak praktické poznání prvků strojírenství. Obory se zaměřují na dílčí aspekty, mimo jiné na dopravní techniku, robotiku, opravy a udržování, stroje a zařízení či průmyslový design.

Uplatnění

Absolventi mohou působit jako technici provozu v dopravních podnicích, nebo zastávat funkce při údržbě a opravách dopravních prostředků, a to jednak v podnicích kolejové, silniční a městské dopravy, ale i v podnicích závodové dopravy.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška pro bakalářské studíjní programy Strojírenství  a Energetika se koná formou písemného testu z matematiky. Tato zkouška může být prominuta, pokud uchazeči vykonali maturitní zkoušku z matematiky nebo nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky Matematika+, nebo maturitní zkoušku z fyziky, anebo také těm uchazečům, kteří mají průměr z maturity do 3,00 včetně. Přijímací zkouška je dále prominuta těm uchazečům, kteří vykonali Národní srovnávací zkoušku z OSP a patří mezi 30% nejlepších, nebo Národní srovnávací zkoušku z matematiky a patří mezi 40% nejlepších.

Pro bakalářský studijní program "Technologie letecké dopravy" se koná také pisemná zkouška. Její obsah tvoří otázky z matematiky, fyziky a anglického jazyka. Může být prominuta, pokud uchazeč vykonal, maturitní zkoušku z matematiky nebo nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky Matematika+, maturitní zkoušku z fyziky a z angličtiny a současně má aritmetický průměr známek z maturity do 2,50 včetně. Pokud maturitní zkouška některý z uvedených předmětů neobsahovala, je nutné přijímací zkoušku vykonat ze všech tří předmětů.

Přihlášku je možné podat do 29.4. (Bc.), 3.6.. (Mrg.), 20.6. (Ph.D.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠB-TU Ostrava spolupracuje s více než 240 vysokými školami a institucemi po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Afrika a Austrálie). Ve smlouvách, které jsou s těmito institucemi uzavřené je ve většině případů zakotvena mobilita studentů, od krátkodobých stáží až po roční stipendijní pobyty a letní jazykové kurzy. Více informací zde

Koleje a menzy

Studenti mohou využívat ubytování v pěti kolejních budovách. V areálu VŠB-TUO se nachází menza, kde si studenti mohou zajistit stravování. Studenti mohou také využívat nově vybudovanou pizzerii. Pizzerie je situována v areálu kolejí. Bufet, který je rovněž umístěn v areálu kolejí, poskytuje prodej potravin a drobných potřeb pro studenty, zaměstnance a veřejnost.Více informací zde