Filozofická fakulta je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity a vznikla v roce 1999 (do roku 2005 fungovala pod názvem Fakulta humanitních studií).

Studijní programy

Fakulta nabízí studium v 11 bakalářských, 12 navazujících magisterských a 5 doktorských humanitních a společenskovědních oborech, z nichž některé jsou v rámci ČR unikátní jako např. Teorie a filozofie komunikace.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují na nejrůznějších odborných i řídících pozicích ve státní a veřejné správě, v médiích, v oblasti školství a vzdělávání i v komerční sféře

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška na všechny bakalářské obory probíhá formou písemného testu. V případě, že počet uchazečů bude nižší nebo roven počtu uchazečů, kteří mohou být na daný obor přijati, může děkan po dohodě s vedoucím katedry a garantem oboru rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splnili zákonnou podmínku, bez konání přijímací zkoušky.

Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný studijní program na bakalářské nebo magisterské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých.

Přihlášku je  možné podat do 31.3. (Bc., Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.