POROVNÁNÍ OBORŮ: Psychologie

Studium psychologie je pro spoustu lidí vysněnou budoucností. Splnit si tento sen mohou dnes studenti na několika různých fakultách. Každá z nich má trošku jiné zaměření, formu studia nebo uplatnění. Podívejte se, co nabízí ta která z nich. Pozn. Článek byl aktualizován 27. 1. 2014 (kav).

V České republice si můžete vybrat z různých modalit studia. Buď můžete projít tříletým bakalářským studiem a navázat dvouoborovým magisterským, nebo se můžete hlásit rovnou na pětileté magisterské studium, nabízeno je studium prezenční i kombinovanou formou. O post nejlépe vyučované psychologie v českých žebříčcích vysokých škol tradičně zápasí Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Tři české fakulty nabízí možnost dvouoborového studia, kdy se můžete hlásit na psychologii v kombinaci s něčím dalším (na FSS například se sociologií, žurnalistikou, mezinárodními vztahy a podobně). To má své výhody i nevýhody – výhodou je širší možnost uplatnění, větší rozhled a možnost se specializovat až později, nevýhodou to, že podle nového zákona nebude moci absolvent dvouoborové psychologie pracovat ve zdravotnictví jako klinický psycholog (tj. být placen zdravotní pojišťovnou).

Zdroj: Stock.Xchng

Zdroj: Stock.Xchng

Možnosti uplatnění však zůstávají velmi široké. Kromě postu klinického psychologa může totiž absolvent celého pětiletého kurikula psychologie pracovat v manželské poradně, v pedagogicko-psychologické poradně, jako školní psycholog, lektor soft-skills, ve firmách na postech personalistů a v řízení lidských zdrojů, v reklamě, výzkumu, soudnictví, v ozbrojených složkách a tak dále. Znalosti nabyté při studiu jsou uplatnitelné na mnoha pozicích. Po absolvování psychoterapeu­tického výcviku mohou absolventi psychologie pracovat také jako soukromí psychoterapeuti.

Bakalářská psychologie je na většině škol koncipována tak, aby studenti získali nutné základní znalosti z obecné, vývojové a sociální psychologie, z oblasti řízení lidských zdrojů a školní psychologie, dále z metodologie psychologického výzkumu a někdy i statistiky. Dále si studenti volí předměty dle svého zaměření, a to jak praktické, tak teoretické. Po absolvování bakalářského studia studenti nejsou zatím připraveni pro práci v některé oblasti psychologické praxe – praktické předměty jako je psychodiagnostika, poradenství, klinická psychologie či základy psychoterapie zpravidla čekají až na studiu magisterském. Psychologičtí bakaláři však mohou působit v sociálních službách, státní správě, sdělovacích prostředcích, managementu, public relations, v humanitárních a neziskových organizacích i v bezpečnostních složkách.

Zdroj: Nela Wurmová

Zdroj: Nela Wurmová

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Fakulta: Filozofická fakulta, katedra Psychologie (Celetná 20, Praha1)

Studijní program: Tříleté bakalářské prezenční studium, jednooborové. Pokračovat můžete v navazujícím magisterském prezenčním studiu.

Přijímací zkoušky: Jsou dvoukolové. První kolo je složeno z písemných testů ze znalostí biologie nebo základů společenských věd (jednu z možností si volí uchazeč), testu z psychologie, volného zpracování určeného psychologického tématu a testu studijních předpokladů. Druhé kolo je ústní a skládá se z rozhovoru o přečtené odborné literatuře, o obecných psychologických tématech a o motivaci a předpokladech ke studiu.

Další informace o přijímacím řízení najdete na stránkách fakulty.

Šance na přijetí: 5%

Filozofická fakulta zároveň nabízí samostatný web pro uchazeče s dalšími informacemi. Přijít můžete také na přípravný kurz. Na webu fakulty najdete také studijní plány, tedy seznamy předmětů.

Zdroj: Stock.Xchng

Zdroj: Stock.Xchng

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Fakulta: Fakulta sociálních studií, katedra Psychologie (Joštova 10, Brno)

Studijní program: Bakalářské prezenční dvouoborové, bakalářské prezenční jednooborové nebo bakalářské kombinované jedno- i dvouoborové studium. Kromě samotné jednooborové psychologie je možné studovat psychologii v kombinaci s pedagogikou (prezenčně, obor pedagogika pak zajišťuje Filozofická fakulta), s gender studies (kombinovaně), s mediálními studii a žurnalistikou (prezenčně), veřejnou politikou a lidskými zdroji (prezenčně), sociologií (prezenčně), sociální prací (prezenčně i kombinovaně) a politologií (prezenčně). Pokračovat můžete navazujícím magisterským prezenčním studiem psychologie, fakulta nabízí také obor Psychoterapeutická studia.

Přijímací zkoušky: zajišťuje společnost Scio (www.scio.cz), uchazeči jsou přijímáni na základě Národních srovnávacích zkoušek. Je třeba se v rámci nich zúčastnit testu Obecných studijních předpokladů a testu ze Základů společenských věd.

Šance na přijetí: Na psychologii ve všech kombinacích se zpravidla hlásí kolem 1700 uchazečů, ke studiu bylo v roce 2012 přijato 79 z nich. Nejnižší percentil, který zajistil uchazeči přijetí, byl 149 (součet percentilů z testu z Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd. Nejnižší potřebný percentil se však liší v závislosti na té které kombinaci oborů – v kombinaci se žurnalistikou je to již 173 a v jednooborové psychologii dokonce 177. V kombinovaném studiu měl poslední přijatý student percentil 156.

Další informace na stránkách fakulty, případně opět na webu zaměřeném přímo na uchazeče o studium. Můžete se také podívat na seznam vyučovaných předmětů.

Zdroj: Stock.Xchng

Zdroj: Stock.Xchng

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Fakulta: Filozofická fakulta, Psychologický ústav, Arne Nováka 1, Brno

Studijní program: Pětileté magisterské prezenční nebo kombinované studium, jednooborové; dvouleté navazující magisterské prezenční nebo kombinované studium, jednooborové.

Pětileté studium psychologie na Filosofické fakultě je rozděleno do dvou cyklů – první cyklus trvá 3 roky a je zakončen soubornou zkouškou, druhý 2 roky a k jeho zakončení musí student obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jediná, která studium v této pětileté podobě v České republice nabízí.

Přijímací zkoušky: Jsou složeny ze dvou písemných testů – tedy Testu studijních předpokladů nikoliv od společnosti Scio, ale přímo od Masarykovy univerzity, a z oborového testu, který prověřuje znalosti psychologie.

Šance na přijetí: V roce 2012 bylo ke studiu přijato 30 uchazečů z 641 přihlášených. Nejnižší dosažený percentil přijatého v Testu studijních předpokladů byl 90,02.

Na webových stránkách Masarykovy univerzity se můžete podívat na seznam předmětů.

Další informace na stránkách fakulty.

Zdroj: Stock.Xchng

Zdroj: Stock.Xchng

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta: Filozofická fakulta, Katedra psychologie, Vodární 6, Olomouc

Studijní program: Jednooborové bakalářské prezenční či kombinované, jednooborové navazující magisterské studium.

Přijímací zkoušky: Jsou dvoukolové, v prvním kole je třeba projít Testem SPF (Test předpokladů ke studiu na FF UP), ve druhém kole je pak ústní pohovor, ve kterém jsou reflektovány znalosti uchazeče z oblasti psychologie i jeho motivace a předpoklady ke studiu. Více informací najdete na stránkách katedry..

Další informace najdete na webu fakulty.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta: Filozofická fakulta, Katedra psychologie, Reální 5, Ostrava

Studijní program: Jednooborové i dvouoborové bakalářské prezenční. Ostravská univerzita v Ostravě nenabízí navazující magisterské studium.

Přijímací zkoušky: Koná se písemná přijímací zkouška, ve které musí uchazeč prokázat obecné studijní předpoklady k vysokoškolskému studiu, kulturně-společenský přehled (literatura, umění, politika) a vědomosti z psychologie, biologie člověka, a společenských věd (sociologie, filozofie, logiky, pedagogiky) v rozsahu středoškolských (gymnaziálních) učebních osnov. Ukázku testových otázek i seznam doporučené literatury najdete na stránkách školy.

Šance na přijetí: V roce 2013 se k přijímacím zkouškám dostavilo 604 uchazečů, ke studiu bylo přijato 30 z nich (původně bylo přijato 28 studentů, ale z 37 podaných odvolání byla dvě posouzena kladně).

Další informace najdete na webu školy.

Zdroj: Nela Wurmová

Zdroj: Nela Wurmová

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Fakulta: Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, České Budějovice

Studijní program: Bakalářské prezenční jednooborové i dvouoborové studium psychologie, bakalářské kombinované studium arteterapie. Kombinace je možná s bohemistikou či tělesnou výchovou a sportem.

Přijímací zkoušky: Jsou opět dvoukolové. V první, písemné části jsou posouzeny všeobecné vědomosti ze středoškolských základů psychologie, pedagogiky a obecné občanské orientace. Druhá část je ústní a zahrnuje posouzení motivačních předpokladů a

Zdroje: webové stránky jednotlivých fakult

ychologa. Součástí této části zkoušky je přezkoušení znalostí anglického jazyka (překlad odborného textu). Ukázku testu najdete” na stránkách školy”:http://www.pf.jcu.cz/…/p_psych.php.

Další informace najdete na webových stránkách fakulty.

DALŠÍ MOŽNOSTI STUDIA

  • Psychologii je možné studovat také na soukromé” Pražské vysoké škole psychosociálních studií”:http://www.pvsps.cz/.
  • Je-li pro vás příliš obtížné dostat se přímo na psychologii, můžete zvážit některé příbuzné obory podle vašich konkrétních preferencí – například arteterapii, andragogiku, řízení lidských zdrojů, sociální práci či některý pedagogický obor.

Zdroje: webové stránky jednotlivých fakult

Zdroj fotografií: Stock.Xchng a Nela Wurmová

Další články k tématu