POROVNÁNÍ OBORŮ: Psychologie

22. 1. 2013 | O studijních oborech

cropped-image-female-psychologist-holding-her-client-s-hands-against-gray-backdrop_23-2148036684

V České republice si můžete vybrat z různých modalit studia. Buď můžete projít tříletým bakalářským studiem a navázat dvouoborovým magisterským, nebo se můžete hlásit rovnou na pětileté magisterské studium, nabízeno je studium prezenční i kombinovanou formou. O post nejlépe vyučované psychologie v českých žebříčcích vysokých škol tradičně zápasí Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Tři české fakulty nabízí možnost dvouoborového studia, kdy se můžete hlásit na psychologii v kombinaci s něčím dalším (na FSS například se sociologií, žurnalistikou, mezinárodními vztahy a podobně). To má své výhody i nevýhody – výhodou je širší možnost uplatnění, větší rozhled a možnost se specializovat až později, nevýhodou to, že podle nového zákona nebude moci absolvent dvouoborové psychologie pracovat ve zdravotnictví jako klinický psycholog (tj. být placen zdravotní pojišťovnou).

Možnosti uplatnění však zůstávají velmi široké. Kromě postu klinického psychologa může totiž absolvent celého pětiletého kurikula psychologie pracovat v manželské poradně, v pedagogicko-psychologické poradně, jako školní psycholog, lektor soft-skills, ve firmách na postech personalistů a v řízení lidských zdrojů, v reklamě, výzkumu, soudnictví, v ozbrojených složkách a tak dále. Znalosti nabyté při studiu jsou uplatnitelné na mnoha pozicích. Po absolvování psychoterapeu­tického výcviku mohou absolventi psychologie pracovat také jako soukromí psychoterapeuti.

Bakalářská psychologie je na většině škol koncipována tak, aby studenti získali nutné základní znalosti z obecné, vývojové a sociální psychologie, z oblasti řízení lidských zdrojů a školní psychologie, dále z metodologie psychologického výzkumu a někdy i statistiky. Dále si studenti volí předměty dle svého zaměření, a to jak praktické, tak teoretické. Po absolvování bakalářského studia studenti nejsou zatím připraveni pro práci v některé oblasti psychologické praxe – praktické předměty jako je psychodiagnostika, poradenství, klinická psychologie či základy psychoterapie zpravidla čekají až na studiu magisterském. Psychologičtí bakaláři však mohou působit v sociálních službách, státní správě, sdělovacích prostředcích, managementu, public relations, v humanitárních a neziskových organizacích i v bezpečnostních složkách.

white-jigsaw-puzzles-open-head-blue-background_23-2147873823

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Fakulta: Filozofická fakulta, katedra Psychologie (Celetná 20, Praha1)

Studijní program: Tříleté bakalářské prezenční studium, jednooborové. Pokračovat můžete v navazujícím magisterském prezenčním studiu.

Přijímací zkoušky: Jsou dvoukolové. První kolo je složeno z písemných testů ze znalostí biologie nebo základů společenských věd (jednu z možností si volí uchazeč), testu z psychologie, volného zpracování určeného psychologického tématu a testu studijních předpokladů. Druhé kolo je ústní a skládá se z rozhovoru o přečtené odborné literatuře, o obecných psychologických tématech a o motivaci a předpokladech ke studiu.

Další informace o přijímacím řízení najdete na stránkách fakulty.

Šance na přijetí: 5%

Filozofická fakulta zároveň nabízí samostatný web pro uchazeče s dalšími informacemi. Přijít můžete také na přípravný kurz. Na webu fakulty najdete také studijní plány, tedy seznamy předmětů.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Fakulta: Fakulta sociálních studií, katedra Psychologie (Joštova 10, Brno)

Studijní program: Bakalářské prezenční dvouoborové, bakalářské prezenční jednooborové nebo bakalářské kombinované jedno- i dvouoborové studium. Kromě samotné jednooborové psychologie je možné studovat psychologii v kombinaci s pedagogikou (prezenčně, obor pedagogika pak zajišťuje Filozofická fakulta), s gender studies (kombinovaně), s mediálními studii a žurnalistikou (prezenčně), veřejnou politikou a lidskými zdroji (prezenčně), sociologií (prezenčně), sociální prací (prezenčně i kombinovaně) a politologií (prezenčně). Pokračovat můžete navazujícím magisterským prezenčním studiem psychologie, fakulta nabízí také obor Psychoterapeutická studia.

Přijímací zkoušky: zajišťuje společnost Scio (www.scio.cz), uchazeči jsou přijímáni na základě Národních srovnávacích zkoušek. Je třeba se v rámci nich zúčastnit testu Obecných studijních předpokladů a testu ze Základů společenských věd.

Šance na přijetí: Na psychologii ve všech kombinacích se zpravidla hlásí kolem 1700 uchazečů, ke studiu bylo v roce 2012 přijato 79 z nich. Nejnižší percentil, který zajistil uchazeči přijetí, byl 149 (součet percentilů z testu z Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd. Nejnižší potřebný percentil se však liší v závislosti na té které kombinaci oborů – v kombinaci se žurnalistikou je to již 173 a v jednooborové psychologii dokonce 177. V kombinovaném studiu měl poslední přijatý student percentil 156.

Další informace na stránkách fakulty, případně opět na webu zaměřeném přímo na uchazeče o studium. Můžete se také podívat na seznam vyučovaných předmětů.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Fakulta: Filozofická fakulta, Psychologický ústav, Arne Nováka 1, Brno

Studijní program: Pětileté magisterské prezenční nebo kombinované studium, jednooborové; dvouleté navazující magisterské prezenční nebo kombinované studium, jednooborové.

Pětileté studium psychologie na Filosofické fakultě je rozděleno do dvou cyklů – první cyklus trvá 3 roky a je zakončen soubornou zkouškou, druhý 2 roky a k jeho zakončení musí student obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jediná, která studium v této pětileté podobě v České republice nabízí.

Přijímací zkoušky: Jsou složeny ze dvou písemných testů – tedy Testu studijních předpokladů nikoliv od společnosti Scio, ale přímo od Masarykovy univerzity, a z oborového testu, který prověřuje znalosti psychologie.

Šance na přijetí: V roce 2012 bylo ke studiu přijato 30 uchazečů z 641 přihlášených. Nejnižší dosažený percentil přijatého v Testu studijních předpokladů byl 90,02.

Na webových stránkách Masarykovy univerzity se můžete podívat na seznam předmětů.

Další informace na stránkách fakulty.

3d-rendering-human-brain-technology-background_34663-14

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta: Filozofická fakulta, Katedra psychologie, Vodární 6, Olomouc

Studijní program: Jednooborové bakalářské prezenční či kombinované, jednooborové navazující magisterské studium.

Přijímací zkoušky: Jsou dvoukolové, v prvním kole je třeba projít Testem SPF (Test předpokladů ke studiu na FF UP), ve druhém kole je pak ústní pohovor, ve kterém jsou reflektovány znalosti uchazeče z oblasti psychologie i jeho motivace a předpoklady ke studiu. Více informací najdete na stránkách katedry..

Další informace najdete na webu fakulty.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta: Filozofická fakulta, Katedra psychologie, Reální 5, Ostrava

Studijní program: Jednooborové i dvouoborové bakalářské prezenční. Ostravská univerzita v Ostravě nenabízí navazující magisterské studium.

Přijímací zkoušky: Koná se písemná přijímací zkouška, ve které musí uchazeč prokázat obecné studijní předpoklady k vysokoškolskému studiu, kulturně-společenský přehled (literatura, umění, politika) a vědomosti z psychologie, biologie člověka, a společenských věd (sociologie, filozofie, logiky, pedagogiky) v rozsahu středoškolských (gymnaziálních) učebních osnov. Ukázku testových otázek i seznam doporučené literatury najdete na stránkách školy.

Šance na přijetí: V roce 2013 se k přijímacím zkouškám dostavilo 604 uchazečů, ke studiu bylo přijato 30 z nich (původně bylo přijato 28 studentů, ale z 37 podaných odvolání byla dvě posouzena kladně).

Další informace najdete na webu školy.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Fakulta: Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, České Budějovice

Studijní program: Bakalářské prezenční jednooborové i dvouoborové studium psychologie, bakalářské kombinované studium arteterapie. Kombinace je možná s bohemistikou či tělesnou výchovou a sportem.

Přijímací zkoušky: Jsou opět dvoukolové. V první, písemné části jsou posouzeny všeobecné vědomosti ze středoškolských základů psychologie, pedagogiky a obecné občanské orientace. Druhá část je ústní a zahrnuje posouzení motivačních předpokladů a povahových vlastností nezbytných k práci psychologa. Součástí této části zkoušky je přezkoušení znalostí anglického jazyka (překlad odborného textu).

Další informace najdete na webových stránkách fakulty.

DALŠÍ MOŽNOSTI STUDIA

  • Psychologii je možné studovat také na soukromé“ Pražské vysoké škole psychosociálních studií“:http://www.pvsps.cz/.
  • Je-li pro vás příliš obtížné dostat se přímo na psychologii, můžete zvážit některé příbuzné obory podle vašich konkrétních preferencí – například arteterapii, andragogiku, řízení lidských zdrojů, sociální práci či některý pedagogický obor.

Zdroje: webové stránky jednotlivých fakult

Další články k tématu

Vysněné studijní obory ve studentském městě plném kultury

Filozofická fakulta je největší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Devatenáct kateder nabízí více než šest stovek kombinací humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných studijních programů. Stačí si vybrat. Studentský život v Olomouci nabízí mnohem více než jen samotné studium. Můžete zažít stovky různých věcí – podílet se na pořádání největšího evropského festivalu dokumentárních a populárně-vědeckých filmů […]

číst více

Fakulta sociálních studií MU otevírá nový studijní program Soudobé dějiny

Masarykova univerzita je první a jedinou univerzitou v České republice, kde bude možné od podzimu 2024 prezenčně studovat v bakalářském stupni studia program Soudobé dějiny. Nově je do své nabídky zařazuje Fakulta sociálních studií MU, přihlášky ke studiu lze podávat už od letošního listopadu. Soudobé dějiny vtáhnou studenty a studentky do moderní historie, do jejích […]

číst více

Ne každý, kdo studoval „peďák“, učí. Absolventi najdou uplatnění i v IT

V Česku dlouhodobě chybí učitelé. Pokud studujete nebo máte v plánu studovat na pedagogické fakultě, uplatnění ve škole najdete. V některých regionech dokonce lákají učitele na statisícové náborové příspěvky nebo obecní byty. S peďákem ale najdete uplatnění i mimo školství. Jaké je tedy uplatnění absolventů pedagogiky? Matematika a chemie nepatří mezi oblíbené předměty řady žáků i studentů. Právě učitelé […]

číst více