POROVNÁNÍ OBORŮ: Humanitní studia – I. díl

12. 10. 2008 | O studijních oborech

Ačkoli slovo „humanitní“ byste přímo v názvu fakulty našli jen na jedné univerzitě, s humanitními studii mají co do činění také další vysoké školy. Zpravidla se totiž humanitní obory skrývají v rámci nejrůznějších fakult. (článek byl aktualizován 1. 12. 2009)

Ty bychom zjednodušeně mohli rozdělit do několika skupin dle jejich zaměření: čistě humanitní, filozofické, sociálních studií, teologické, příp. pak přírodovědecké a pedagogické. První tři zmíněné skupiny si představíme v tomto díle.

  • humanitní fakulty:

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Nejstarší česká univerzita je právě tou, která nabízí rovnou celou humanitně zaměřenou fakultu, tedy Fakultu humanitních studií. Na klady a zápory studia na této fakultě jsme se zeptali studentky 4. ročníku Mariky Barešové: „Co se mi na studiu líbí? Možnost tvořit rozvrh zcela podle sebe (díky tomu se člověk naučí samostatně plánovat), velký výběr zajímavých předmětů a důraz na interdiscipli­naritu. Studium mi přináší možnost setkat se se spoustou skvělých osobností nejen z řad přednášejících, ale i mezi spolužáky. Otevřelo se mi hodně nových obzorů, čímž se mi sice opět trochu komplikuje rozhodování co dál, ale příprava na praxi není doménou naší školy. Na začátku nám slíbili, že nás naučí číst a psát, což je poněkud těžší, než se na první pohled zdá,“ říká Marika. A co je pro ni obtížné? „Ne obtížné, ale téměř nemožné, je dokončit bakalářské studium za tři roky. I mě teď čeká čtvrťák a vzhledem k tomu, že jinak vedu normální studentský život se vším všudy, budu ráda, když jeden rok navíc postačí. Kromě toho, že výše zmíněné čtení a psaní je dost časově náročné a po třech letech se už občas nedostává potřebné energie a vůle, je asi největší překážkou souborná zkouška z historie, která vzhledem k tíhnutí k historiografii a vysokým nárokům vyučujících z historického modulu značně potrápila a ještě potrápí většinu mých souputníků. Kdybych ale teď měla po maturitě, pravděpodobně bych znovu nastoupila na FHS. A i když přijímačky jsou nyní ještě snazší, rozhodně by to nikdo neměl brát jako nouzovou volbu,“ dodává Marika. Jediným programem, který v rámci bakalářského studia fakulta nabízí, je Studium humanitní vzdělanosti. Ten však studentům poskytuje do jisté míry flexibilní individuální studijní programy, které se obecně dělí na program teoretický a program aplikační. První zmiňovaný spíše připravuje na další studium, druhý je pak více orientován na praxi.

Web: www.fhs.cuni.cz

  • filozofické fakulty:

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Studium programu Humanitních studií na MU je dvouoborové a tamní Filozofická fakulta (FF) jej organizuje společně s Fakultou sociálních studií (FSS). Studium je vždy dvouoborové, přičemž vybírat lze ze široké škály nabízených oborových kombinací (nelze je však kombinovat libovolně). Mezi nabízenými obory najdete například Mediální studia a žurnalistiku (FSS), Filozofii (FF), Religionistiku (FF), Environmemtální studia (FSS), Genderová studia (FSS), Pedagogiku (FF), Sdružená uměnovědná studia (FF), Psychologii (FF), Historii (FF), Dějiny umění (FF) a mnohé další.

Web: www.muni.cz

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

Na místní Filozofické fakultě sice přímo obor či program nazvaný jako Humanitní studia nenajdete, nicméně současná fakulta, která se dříve jmenovala Fakulta humanitních studií, si ponechává mnohé z původního uspořádání nabízených oborů. Uchazeči se tu mohou v bakalářském cyklu hlásit na program Politologie, Historické vědy, Technická podpora humanitních věd, Filozofie či Sociologie. Například program Technická podpora humanitních věd se zaměřuje na výuku moderních počítačových technologií a digitalizačních postupů, které se dnes využívají v archeologii či archivnictví.

Web: www.uhk.cz

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Na místní Filozofické fakultě se můžete v rámci programu Humanitní studia hlásit na obor Základy humanitní vzdělanosti, a to buď zaměřeným na politologii, nebo na estetiku. Ve dvouoborovém studiu pak lze na této fakultě studovat Společenské vědy v kombinaci s Filozofií, Historií, s Německým jazykem a literaturou, resp. Německým jazykem a literaturou se zaměřením na vzdělávání, nebo Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání v kombinací s Historií.

Web: www.ujep.cz

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Program Humanitních studií na Ostravské univerzitě se v prezenčním studiu dělí do pěti oborů: Historie, Latinský jazyk a kultura, Management v neziskovém sektoru, Základy společenských věd a obor nazvaný jako Společný základ dvouoborového Bc. studia. A co si představit například pod oborem Management v neziskovém sektoru? Nejlépe to napoví ilustrativní výčet několika povinných předmětů: jsou mezi nimi například Globální problémy lidstva, Individuální a skupinová komunikace, Právní rámec občanské společnosti, Negociace, mediace a řešení konfliktu, Public relations pro NNO a mnohé další.

Web: ff.osu.cz

UNIVERZITA PARDUBICE

Pardubická univerzita se dala, co se týče programu Humanitních studií, jiným směrem a nabízí pouze dva obory: studia Humanitní a Komunitní. Obor Humanitní studia je na stránkách fakulty prezentován, jak lze již očekávat, jako multidisciplinární obor a slibuje stejně tak širokou možnost uplatnění. Obor Komunitní studia je zde definován již trochu úžeji: zaměřuje se mimo jiné na problematiku „rozvoje lidských zdrojů a celoživotního vzdělávání v podnikatelských subjektech a regionálních strukturách“ či na oblast „kvality života a soužití v komunitách, sociálně udržitelného rozvoje a řešení problémů marginalizovaných skupin“. V tomto se Kumunitní studia svým pojetím přibližují spíše oborům orientovaným na sociální a kulturální problematiku.

Web: www.upce.cz/ff

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Na olomoucké univerzitě lze v rámci programu Humanitní studia absolvovat obor Kulturní antropologie, a to buď jako samostatný obor, nebo v kombinaci s jiným oborem. Tento obor za zabývá poznatky o člověku z pohledu humanitních studií, studuje člověka jako součást struktury společnosti z hermeneutického pohledu, zaměřuje se i na poznání společných základů kulturního a sociálního života majoritních i minoritních populací. Obor je zároveň propojen s dalšími oborym jako je historie, filozofie, sociologie, andragogika, psychologie, dějiny umění aj. V propozicích obrou se dále uvádí, že „studium je koncipováno spíše na základě angloamerické antropologické tradice jako humanitní studium, nežli tradice kontinentální, orientované přírodovědně, etnologicky a biomedicínsky“.

Web: www.upol.cz

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Plzeňská univerzita nabízí – mimo jiné – například obory jako Humanistika nebo Sociální a kulturní antropologie. Humanistika je zde koncipována jako interdisciplinární obor s individuálním výběrem ze skupiny volitelných předmětů (religionistika, politologie a veřejná správa, sociologie, antropologie, dějiny filozofie a filozofie vědy, estetika, knihovnictví a informační služby, psychologie). Sociální a kulturní antropologie Sociální a kulturní antropologie je rovněž mezioborová disciplína, která spojuje poznatky společenských a přírodních věd. Studium je zaměřeno především na poznání základů kulturního a sociálního života národů a populací a celý program je „inspirován zejména anglosaským pojetím sociální a kulturní antropologie“, přičemž v úvahu bere také tradice kontinentálních a středoevropských společenských věd.

Web: www.ff.zcu.cz

  • fakulty sociálních studií:

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Jak již bylo řečeno, program Humanitních studií je na MU dvouoborové a tamní Fakulta sociálních studií jej zaštiťuje společně s fakultou Filozofickou (viz výše). Vedle jiných však FSS nabízí také program Humanitní environmentalis­tika, který se oproti programu Humanitní studia zaměřuje spíše na vztah člověka a přírody, i když opět nahlížený z historického, kulturního a společenskovědního úhlu pohledu.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Web: www.muni.cz