POROVNÁNÍ OBORŮ: Historie

5. 6. 2014 | O studijních oborech

Zajímají-li vás dějiny do větší hloubky, než jak vám je vykládají učitelé na střední škole, pokud rádi hledíte do minulosti a už od mala milujete čtení, pokud neberete v potaz pouze finanční stránku svého budoucího zaměstnání, pak je historie oborem právě pro vás. Pozn. Článek byl aktualizován 27. 5. 2014 (-von-)

Na úvod je třeba upozornit, že neuvádíme všechny obory spojené s historií, které lze u nás studovat, např. pomocné vědy historické, archivnictví, archeologii a jiné. Je tomu tak proto, že jde o samostatně studovatelné obory, řada na ně může přijít někdy jindy. Dnes tedy pouze o historii.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Charakteristika oboru
Historie na Karlově univerzitě je jednooborová i dvouoborová, nabízí bakalářské a posléze magisterské navazující studium. Výuka se soustředí na obecné a české dějiny od raného středověku do současnosti. Velký důraz je kladen na složku teoretické a metodologické vybavenosti studentů. Kromě standardního vzdělání v historii nabízí studium historie na FF UK i přípravu budoucích učitelů dějepisu.

Přijímací zkouška
Má dvě kola: v prvním musí uchazeč prokázat své znalosti z českých a světových dějin od raného středověku do současnosti a svůj všeobecně kulturně-politický přehled. Druhé kolo má formu rozpravy, která vychází ze seznamu prostudované odborné literatury. Kromě tohoto seznamu je nutno odevzdat ještě doklad o dalších aktivitách v oboru.

Šance na přijetí
Počet uchazečů (Bc./navazující Mgr.): 286/96
Počet přijatých (Bc./navazující Mgr.): 80/28
(údaje pocházejí z přijímacího řízení pro ak. rok 2013/2014)

Názor studenta
Vít B., 2. ročník: S výukou historie na FF UK jsem v rámci mezí spokojen, máme širokou paletu nabídek různých specializačních přednášek, občas i v cizí řeči. Docela kvalitní mi přijde výuka jazyků. Nedostatečná je budova svou omezenou kapacitou, ale buduje se nová knihovna, takže by se podmínky časem měly zlepšit. Studium historie na FF UK je náročné, nejsou zde žádná pořádná skripta, proto nezbývá, než se kvanta informací učit z vědecko-naučné literatury, často se jedná i o 10 titulů na jednu zkoušku. Abych to shrnul: číst, Číst a ČÍST no a pak ještě taky číst. A co s historií do budoucna? Možností je dost: zůstat na univerzitě či jiném vědeckém tělese a snažit se o vědeckou činnost, jít učit na střední školu dějepis a jazyky, taky se dá průvodcovat nebo zkusit štěstí při ministerstvu zahraničí, a nebo se úplně trhnout a na základě znalostí cizích jazyků nastoupit u nějaké prosperující firmy někde ve světě či doma, která si ze mě vychová odborníka.

Stránky fakulty: www.ff.cuni.cz

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Charakteristika oboru
Historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity můžete studovat jednooborově i dvouoborově v kombinaci se spoustou dalších oborů na FF, FSS a PřF, prezenčně i kombinovaně. Jako navazující magisterské studium se nabízí i učitelství historie pro střední školy. Výuka v bakalářském stupni se soustředí na základní problémy a metody výzkumu dějin od raného středověku do 20. století. Absolventi se uplatní ve vědeckých institucích, knihovnách, informačních, dokumentačních a bibliografických centrech, v muzeích, médiích, školství a na mnohých jiných místech.

Přijímací zkouška
Sestává pouze z testu studijních předpokladů. Více informací zde.

Šance na přijetí
Počet uchazečů (Bc. prezenčně/Bc. kombinovaně): 326/152
Počet přijatých (Bc. prezenčně/Bc. kombinovaně): 139/49
(údaje pocházejí z přijímacího řízení pro ak. rok 2013/2014)

Názor studenta
Jiří G., pův. historie-archeologie, nyní studuje pouze archeologii: Dějepis mě bavil už na gymnáziu, navíc mě zaujala prezentace oboru na veletrhu škol. Na brněnské historii je hodně předmětů, mnoho jich je výběrových a dost také záleží na vyučujícím. Dobré jsou výuky mladých doktorandů, ti jsou do toho zapálení. Nadstandardní jsou některé výběrové kurzy, podstandardní některé povinné předměty, které se musí chtě nechtě splnit. Studium náročné není, pokud člověk hodně čte. Jinak klasika – je nutné umět německy, umět překládat staré texty atd.

Stránky fakulty: www.phil.muni.cz

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

Charakteristika oboru
Na Jihočeské univerzitě můžete studovat historii buď jednooborově, nebo v kombinaci s archeologií, archivnictvím, bohemistikou či filologií některého z nabízených románských jazyků. Magisterské navazující studium nabízí už jen jednooborovou historii, v kombinaci s bohemistikou či románským jazykem je možno studovat učitelství pro střední školy.

Přijímací zkoušky
Splní-li uchazeč určité podmínky jako jsou například průměr z profilových předmětů na střední škole, je přijat bez přijímacích zkoušek. Druhou možností je úspěšnost při ústním pohovoru.

Šance na přijetí
Počet uchazečů (Bc./navazující Mgr.): 52/29
Počet přijatých (Bc./navazující Mgr.): 14/9
(údaje pocházejí z přijímacího řízení pro ak. rok 2012/2013)

Stránky fakulty: www.ff.jcu.cz

Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava

Charakteristika oboru
Historii v Ostravě lze studovat v prezenční formě buď jednooborově, nebo dvouoborově. Po dosažení bakalářského titulu je možno pokračovat v navazujícím magisterském stupni. Kromě teoretického vzdělávání je kladen důraz i na praktickou aplikaci znalostí a dovedností formou odborné praxe. Absolvent se uplatní především v institucích, které se zabývají výzkumem historie, v muzeích či archivech.

Přijímací zkouška
Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků písemného testu, který by měl pokrývat středoškolské znalosti dějepisu. Součástí je i práce se slepou mapou.

Šance na přijetí
Počet uchazečů: 68/28
Počet přijatých: 23/10
(údaje pocházejí z přijímacího řízení pro ak. rok 20013/2014, pouze pro jednooborovou historii. Zbytek zde)

Stránky fakulty: http://ff.osu.cz

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, Pardubice

Charakteristika oboru
Historii lze v Pardubicích studovat pouze v kombinaci, a to buď s ochranou hmotných památek, nebo se slavistickými studii zemí evropské unie. Dále jsou nabízeny obory jiné, s historií související: historicko-literární studia, kulturní dějiny a jiné. Kombinace se slavistickými studii obnáší vedle standardního vzdělání v historii studium polštiny, slovinštiny, nebo bulharštiny a poskytuje tak základ pro uplatnění v cestovním ruchu dané oblasti.

Přijímací zkouška
Na dvouoboru historie-ochrana hmotných památek se skládají přijímačky z testů studijních předpokladů a z testu, který ověřuje uchazečův přehled v historických událostech. Při kombinaci se slavistickými studii jsou navíc ještě ověřovány jazykové dovednosti z angličtiny, němčiny, ruštiny, nebo francouzštiny.

Šance na přijetí
Počet uchazečů: v komb. se sl. studii – 69, s ochranou hm. památek – 56
Orientační počet přijatých: v komb. se sl. studii – 50, s ochranou hm. památek – 40
(údaje pocházejí z přijímacího řízení pro ak. rok 2013/2014.

Stránky fakulty: http://www.upce.cz/ff/index.html/

Názor studentky
Petra Š., 1. ročník: K rozhodnutí studovat historii mě přivedlo hlavně to, že v Pardubicích je možnost studovat historii dvouoborově. V mém případě konkrétně se slavistikou, ale i s některými jinými obory. Zajímavá je třeba i ochrana hmotných památek, myslím, že v tom jsou Pardubice výjimečné. Výuka je v pohodě, vyučující jsou vesměs velmi ochotní a dá se s nimi jednat. Nestuduje nás mnoho, takže učebny nejsou přeplněné a studentský život není tak anonymní. Problém je tu podle mě jen snad s výukou cizích jazyků. Tu bych trochu rozšířila, hlavně co se týče kapacity, ale i množství vyučovaných jazyků. Zatím se vyučují jen ty nejzákladnější (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ). Co se týče náročnosti, nemůžu rozhodně tvrdit, že je to bez práce, ale s žádnými přehnanými požadavky jsem se dosud nesetkala. Vše se dá v pohodě zvládnout, když tě to baví. O budoucím uplatnění moc představ ještě nemám. V rámci studia bych chtěla odjet někam do zahraničí s programem Sokrates či Erasmus. A pak se uvidí…

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové

Charakteristika oboru
Historii v Hradci Králové můžete studovat na bakalářském stupni prezenčně i kombinovaně, avšak pouze v kombinaci s archivnictvím. Dále je nabízen obor prezentace historických věd. V navazujícím magisterském stupni už lze studovat pouze jednooborovou historii. Absolvent se může uplatnit jako archivář ve veřejných i soukromých archivech, pracovník muzea, památkář atd.

Přijímací zkouška
Zkoušku tvoří písemný test ze znalostí středoškolského učiva historie, ve kterém je možno získat 150 bodů. Dalších až 50 bodů může uchazeč dostat za písemně doložené aktivity související s oborem.

Šance na přijetí
Počet pravděpodobně přijatých: 40
(Platí pro kombinaci oborů archivnictví – historie, prezenční formu. Údaje pocházejí z přijímacího řízení pro ak. rok 2013/2014)

Stránky fakulty: http://www.uhk.cz/fhs

Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Charakteristika oboru
Historii na FF UPOL můžete studovat buď jednooborově i dvouoborově, prezenčně. Po dokončení bakalářského cyklu lze pokračovat v navazujícím magisterském stupni, a to buď jednooborově se specializací na starší dějiny, nebo dvouoborově bez specializace. Výuka se zaměřuje na celé dějiny lidstva, od nejstarších historických období až po konec 19. století. Absolvent se uplatní opět v archivech, muzeích, redakcích, navíc má znalosti z pomocných disciplín.

Přijímací zkouška
Uchazeči vykonávají test obecných studijních předpokladů v rámci NSZ společnosti Scio. Více informací najdete zde.

Šance na přijetí
Počet uchazečů: jednoobor – 104, dvouobor – 101
Počet přijatých: jednoobor – 20, dvouobor – 14
(údaje pocházejí z přijímacího řízení pro ak. rok 2013/2014)

Stránky fakulty: http://www.ff.upol.cz

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Charakteristika oboru
Na UJEPu můžete studovat historii buď jednooborově, nebo dvouoborově v kombinaci s několika dalšími obory na FF a PřF, navíc lze zvolit variantu se zaměřením na vzdělávání. Posléze je možno pokračovat v navazujícím magisterském stupni.

Přijímací zkouška
Sestává z přátelského motivačního pohovoru, kde by měl uchazeč prokázat svůj zájem o studium, doložit jej všelikými materiály jako jsou seminární práce, umístění v olympiádách, osvědčení o praxi apod. Navíc jsou prověřovány znalosti na úrovni středoškolského dějepisu.

Šance na přijetí
Počet pravděpodobně přijatých: Bc. (PS+KS): 55, NMgr. 25
(údaje pro přijímací řízení pro ak. rok 2014/2015)

Stránky fakulty: www.ff.ujep.cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská Univerzira v Opavě

Charakteristika oboru
V Opavě můžete studovat historii jako jednoobor i dvouobor, na bakalářském a posléze i magisterském navazujícím stupni. Navíc si můžete zvolit pětileté magisterské studium buď standardní historie, nebo učitelství pro střední školy. Výuka zahrnuje přehled světových i českých dějin od nejstarších dob po současnost, základy latiny, pomocné vědy historické etc.

Přijímací zkouška
Měl-li uchazeč studijní průměr za první tři roky na střední škole pod 1,7, pak je přijat bez přijímaček. V opačném případě vykonává test z historie. Testy z minulého přijímacího řízení viz zde.

Šance na přijetí
Počet pravděpodobně přijatých do bakalářského studia: 20
(údaje pro přijímací řízení pro ak. rok 2014/2015)

Stránky fakulty: www.fpf.slu.cz

Zdroje: webové stránky jednotlivých fakult Zdroj fotografií: www.sxc.hu

Další články k tématu

Krize na filozofických fakultách? Vyučující odchází kvůli platům

Krize na filozofických fakultách? Vyučující odchází kvůli platům

Filozofické fakulty vysokých škol v Moravskoslezském kraji čelí krizi. Vyučující z nich odchází kvůli nízkým platům a přijímají místa na školách, kde jim zaplatí víc. Třeba na středních školách. Podle univerzit nerovné platové podmínky dokonce ohrožují existenci některých oborů. Patří mezi ně čeština, cizí jazyky, psychologie, historie a archeologie. „Mnozí kolegové zejména z filologických kateder odcházejí do …

Praxe v Národním muzeu? Univerzita Karlova otevírá nový obor

Praxe v Národním muzeu? Univerzita Karlova otevírá nový obor

Od příštího akademického roku plánuje Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) otevřít nový magisterský obor Muzejní studia. Spolupracovat na něm bude s Národním muzeem. Studenti oboru tak získají praxi přímo v této významné instituci. Tento obor je v rámci programů na FF UK výjimečný tím, že si klade za cíl propojit teorii a praxi. Studenty bude připravovat …