POROVNÁNÍ OBORŮ: Estetika

30. 8. 2010 | O studijních oborech

Co si představit pod tak širokým pojmem, jako je estetika? Že jde o nauku o krásnu ví asi každý, ale co je jejím obsahem ve chvíli, kdy se dostane na akademickou půdu a stává se klasickým studijním oborem, stejně tak jako třeba lékařství nebo informační technologie?

Možná někoho překvapí, že estetika je jednou z nejstarších filozofických oblastí vůbec, i když jako svéprávný obor byla ustavena až v polovině 18. století německým filozofem A. G. Baumgartenem. Ten jí také prostřednictvím svého spisu Aesthetica (1750) dal její název, do té doby nepoužívaný. Krásnem už se však dlouho předtím zabývali Pythagorejci, Aristoteles, Platón i středověcí křesťané. Z hlediska studia zdá se být estetika jedním z nejidyličtějších oborů – kdo by se nechtěl učit o krásnu, jeho působení na člověka a lidských prožitcích z uměleckých výtvorů?

Náplň studia

Mimo „krásna“ se ale estetika hlouběji zabývá otázkami porozumění textu (či jiným produktům umělecké tvorby) a zejména pak různým přístupům k jeho odbornému výkladu (interpretaci). Hlavní oblastí jejího zájmu je tak zejména lidská kultura a tvořivost v jejich rozličných formách a historických epochách. Hlavní náplň studia tvoří zejména četba knih z oblasti odborné a umělecké literatury (často v různých jazycích), jejich interpretace, dále psaní různých esejů a seminárních prací apod.

Uplatnění absolventů

Protože těžiště studia estetiky spočívá zejména v umění rozebírat, interpretovat, posuzovat, ale například i tvořit umělecká a kulturní díla nejrůznějšího charakteru, uplatňují se absolventi tohoto oboru například v mediální oblasti jako redaktoři, recenzenti, umělečtí kritici, editoři, kulturní zpravodajové apod. Dále mohou působit v oblasti veřejné správy, v muzeích, divadlech a galeriích, ale velmi často se uplatňují také jako umělečtí manageři, kulturní referenti, poradci, mluvčí aj. Pracovat ale mohou také třeba ve školách a jiných vzdělávacích institucích, kde mohou působit třeba jako učitelé estetické výchovy.

Hlavní oblastí zájmu oboru estetika je zejména lidská kultura a tvořivost v jejich rozličných formách a epochách (zdroj: Stock.XCHNGHlavní oblastí zájmu oboru estetika je zejména lidská kultura a tvořivost v jejich rozličných formách a epochách (zdroj: Stock.XCHNG)

Obor označený jako Estetika u nás nabízejí jen čtyři vysoké školy, a to Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Obory blízké estetice, nebo zahrnující alespoň takto zaměřené předměty, lze ale studovat i na jiných školách. Hledat byste je měli zejména na filozofických, resp. humanitně zaměřených fakultách (obory blízké estetice jsou například uměnovědná studia, management kultury, humanitní studia, kulturální studia a řada dalších).

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika (prezenční, jednooborové Bc. studium, 3 roky), Estetika (prezenční, jedno- či dvouoborové Mgr. studium, 2 roky)

O oboru

Obor Estetika lze na FF UK studovat pouze v rámci jednooborového studia, na které nově navazuje stejnojmenný dvouletý cyklus magisterský, který je rovněž vypisován pouze v prezenční formě. V jeho rámci lze ale již vybírat z jednooborového či dvouoborového studia. Pokračovat ve studiu estetiky zde lze však i v tříletém doktorském cyklu, které je vypsáno v prezenční i kombinované formě studia.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška k bakalářskému studiu je dvoukolová. V prvním kole uchazeči písemnou formou dokládají svou schopnost porozumění cizojazyčnému textu (volit lze mezi angličtinou, němčinou a francouzštinou) i schopnost jeho interpretace a dále mají za úkol v návaznosti na zadané otázky interpretovat odborný text psaný v českém jazyce. Druhá, ústní část zkoušky se zaměřuje na uchazečovu motivaci a zájem o obor, dále jsou zde kladeny otázky z oblasti obecné estetiky, zjišťuje se uchazečova orientace v různých oblastech oboru a nakonec dojde i na diskuzi o prostudované literatuře.

Počet uchazečů/přijatých v ak. roce 2010/2011: 90/31 (Bc. studium)

Vyučované předměty

K povinným předmětům vyučovaným v rámci bakalářského oboru Estetika patří mj. seminář k estetice v jejích různých historických epochách, úvod do filozofie, cizí jazyk, tutorský systém apod. Mezi povinně volitelnými pak najdeme vedle dalších předmětů zaměřených na estetiku například i ty, které se zabývají teorií filmu, hudby, literatury či výtvarného umění, dále sémiotikou, fenomenologií, strukturalismem a řadou dalších oblastí.

Více informací: www.ff.cuni.cz

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury; Humanitní studia (pouze Bc. studium)
Studijní obor: Estetika (prezenční, jedno- či dvouoborové Bc. studium, 3 roky), Estetika a kulturní studia (prezenční, jedno- či dvouoborové Mgr. studium, 2 roky)

O oboru

Obor lze na MU studovat v jedno- i ve dvouoborovém studiu. V druhém případě se nejčastěji kombinuje s obory z oblasti filologie (klasické i moderní jazyky, čeština apod.), historií, obory zaměřenými na umění, média apod. Na bakalářský obor Estetika navazuje dvouleté prezenční magisterské studium nazvané jako Estetika a kulturní studia a rovněž studium doktorské.

Přijímací zkoušky

Test studijních předpokladů (více informací o tomto testu naleznete na stránkách MU).

Počet uchazečů/přijatých v ak. roce 2009/2010: 376/198 (Bc. Studium)

Vyučované předměty

Mezi vyučovanými předměty v rámci bakalářského oboru Estetika najdeme například ty, které popisují estetiku v jejím historickém či mezioborovém kontextu (didaktika, hermeneutika, filozofie atd.), dále předměty zaměřené na kulturální studia, jazyky a filologii, sociologii umění, populární kulturu, filozofii a řadu dalších. Najdeme tak mezi nimi i „perličky“, jako je Idea krásy u Platóna, Soren Kierkegaard: filosofie divadla a dramatu, Interpretační seminář, Dvorská kultura středověku a renesance a jiné.

Více informací: www.muni.cz

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Studijní obor: Základy humanitní vzdělanosti – estetika (prezenční, jednooborové Bc. studium, 3 roky)

O oboru

Obor lze na UJEP studovat pouze v prezenční formě. Z hlediska studia jazyka si studenti mohou v rámci studijního plánu tohoto oboru vybrat mezi angličtinou, francouzštinou, italštinou, němčinou, ruštinou a španělštinou, přičemž v průběhu studia povinně skládají dvě různé jazykové zkoušky úrovně A (pro jazyk, v němž má student vyšší znalost) a B (pro jazyk, kde má nižší znalosti).

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu ústního motivačního pohovoru. V něm musí uchazeč prokázat nejen svůj zájem o obor a motivaci ke studiu (kterou může doložit mj. seminárními pracemi ze střední školy, výsledky soutěží, prostudovanou literaturou apod.). Mimoto se v rámci diskuze bude posuzovat studentova základní orientace ve společenských vědách v rozsahu středoškolského gymnaziálního u­čiva.

Počet uchazečů/přijatých v ak. roce 2009/2010: 43/28

Vyučované předměty

Mezi povinnými předměty v rámci studia estetiky na UJEP najdeme vedle předmětů z oblasti filozofických, historických a filologických disciplin například předmět Historiografie a metodologie dějin umění, Religionistiku, Fenomenologii, Muzeální praxi a muzeální pedagogiku a řadu dalších. V rámci povinně volitelných kurzů mohou studenti vybírat například mezi předměty jako Příběhy obrazů, Utopické rozměry politického myšlení, Přechody k demokracii, Život a smrt v dějinách náboženství, Násilí v moderní společnosti, Vývoj kulturní krajiny, Umění jakožto sebetvorba, Zarathustra a jeho stín a dalších.

Více informací: www.ff.ujep.cz

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Studijní program: Obecné teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Estetika (prezenční, jednooborové Bc. studium, 3 roky)

O oboru

Obor Estetika lze na FF JČU studovat jen v rámci jednooborového bakalářského studia v prezenční formě.

Přijímací zkoušky

Uchazeči o studium jsou přijímáni buď na základě prospěchu ze střední školy a úspěchu ve středoškolské odborné činnosti (SOČ), a nebo na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek (testu obecných studijních předpokladů) vypisovaných společností SCIO (více o NSZ najdete například zde).

Vyučované předměty

Mezi přednáškami a semináři organizovanými Ústavem estetiky nalezneme mj. takové, jako je Estetično mimo umění – estetika přírody, Estetika divadla, Estetika fotografických obrazů, Filozofie umění, Pojem umění a jeho definice, Současná teorie umění ad.

Více informací: www.ff.jcu.cz

Další články k tématu

Proč potřebujeme humanitní obory i v době pandemie koronaviru

Proč potřebujeme humanitní obory i v době pandemie koronaviru

Rok 2020 byl pro většinu lidí na světě pravděpodobně tím zatím nejnáročnějším v životě. „Zažila jsem válku, zažila jsem komunismus, ale to, co se kvůli koronaviru děje letos, to jsem si v životě ani nedovedla představit,“ říká například seniorka Alžběta z Benešova u Prahy. Ona a její vrstevníci se během uplynulého roku často ocitali v naprosté izolaci, aby …

Toužíte po studiu na pražské „fildě“? Zvyšte své šance výběrem strategického oboru

Toužíte po studiu na pražské „fildě“? Zvyšte své šance výběrem strategického oboru

„Tam se skoro nemá cenu hlásit, tam je nával,“ říkáte si možná při pohledu na počty uchazečů a studentů přijatých ke studiu na některém z velkých a populárních bakalářských programů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Byla by velká škoda vzdát se svého přání studovat na největší české humanitní fakultě jen proto, že vám při pohledu do seznamu nabízených …

Kultura na univerzitách se probouzí. Přinášíme osm tipů, kam vyrazit

Kultura na univerzitách se probouzí. Přinášíme osm tipů, kam vyrazit

Protikoronavirová opatření polevují a život se začíná vracet do normálních kolejí. Kultura už tak pomalu přestává být pouze doménou monitorů počítačů a telefonů. Přinášíme osm typů, kam vyrazit a po dlouhé době zažít na vlastní kůži pomalu se probouzející kulturu. Praha: poezie, hudební impro i renesanční party V Kampusu Hybernská, pár kroků od Náměstí republiky, probíhá …