POROVNÁNÍ OBORŮ: Uměnovědná studia

26. 6. 2009 | O studijních oborech

Že umění někdy může být i věda dokládá obor, který u nás samostatně nabízejí celkem dvě vysoké školy. Nazývá se uměnovědná studia a jeho cílem je připravit takové odborníky, kteří mají nejen široký kunsthistorický rozhled, ale jsou schopni umění také správně teoreticky i prakticky interpretovat. (článek byl aktualizován 1. 12. 2009)

Masarykova univerzita v Brně

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury Bakalářské studijní obory:

 • prezenční:

  jednooborové: Dějiny umění, Estetika, Hudební věda, Sdružená uměnovědná studia, Teorie a dějiny divadla, Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Teorie a provozovací praxe staré hudby, Teorie interaktivních médií (3 roky)

  dvouoborové: Dějiny umění, Estetika, Hudební věda, Sdružená uměnovědná studia, Teorie a dějiny divadla, Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Teorie interaktivních médií (3 roky)

 • kombinované:

  jednooborové: Dějiny umění, Hudební věda, Sdružená uměnovědná studia, Teorie a dějiny divadla, Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Teorie a provozovací praxe staré hudby, Teorie interaktivních médií (3 roky)

Magisterský studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury Magisterské studijní obory:

 • prezenční:

  jednooborové: Estetika, Teorie a dějiny divadla (5 let)

  dvouborové: Dějiny umění, Estetika, Hudební věda, Teorie a dějiny divadla, Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (5 let)

O studiu

Základ uměnovědných studií bezesporu tvoří Dějiny umění, jimž byl na této fakultě také věnován stejnojmenný bakalářský i magisterský obor. V rámci tohoto oboru je proto kladen důraz na historii, ale také na různé formy umění, filozofii, humanitní vědy aj. Široký rozhled, tentokrát s vyšší orientací na současnost, pak poskytuje také obor Sdružená uměnovědná studia. Dalším zvláštním směrem, jímž se může toto studium ubírat, je Estetika. Zde se studenti seznamují zejména s takovými disciplinami, jako je filosofie, psychologie, literatura a samozřejmě umění různého druhu (mimo tzv. krásná umění, jako je sochařství, malířství či architektura). Hlavní důraz je kladen zejména na schopnost výkladu uměleckých děl a na práci s uměleckou i odbornou literaturou. Tento obor je určen zejména těm, kdo se zajímá o literaturu, jazyky, dějepis, filozofii, divadlo a film apod. Hudebně zaměření uchazeči pak mohou využít nabídky oboru Hudební věda či Teorie a provozovací praxe staré hudby, kde studenti rozvíjejí nejen své znalosti týkající se historické hudby, ale rozvíjejí i své praktické dovednosti ve hře na některý ze starých nástrojů (barokní housle, barokní příčná flétna, barokní violoncello, viola da gamba, kontrabas, loutna, cembalo či zobcová flétna) nebo ve zpěvu. Zájemci o divadlo či kinematografii mohou volit mezi Teorií a dějinami divadla, Teorií a dějinami filmu a audiovizuální kultury. Zvláštní podkapitolu tvoří obor Teorie interaktivních médií, který lze oproti předchozím studovat pouze v bakalářském cy­klu.

Přijímací zkoušky

Všechny výše uvedené obory přijímají své uchazeče na základě výsledků Testu přijímacích předpokladů. Pouze u oborů Teorie a dějiny divadla, Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury a Teorie a provozovací praxe staré hudby uchazeči skládají ještě oborový test (jeho ukázku a doporučenou literaturu k němu najdete zde.

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářských oborů zaměřených na dějiny umění se zpravidla uplatňují jako dokumentátoři a asistenti kurátorů v odborných organizacích památkové péče, v muzeích a galeriích, v obchodních aktivitách spojených s uměním a starožitnostmi, při prezentaci a propagaci výtvarného umění, v publicistice a redakční práci, v orgánech státní správy a samosprávy. Magisterské studium jim pak navíc přináší možnost uplatnit se například v oblasti muzeologie a památkové péče zejména v jejich odborných pracovištích, na vyšších pozicích ve vědeckovýzkumných ústavech aj.

Bakaláři Estetiky mohou pracovat například v médiích jako umělecký kritik či poradce, jako manager či mluvčí v oblasti umění, ve veřejné správě kultury a umění, v divadlech, v muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích. Magistři se mohou uplatnit třeba jako editoři či dramaturgové, literární publicisté nebo jako učitelé estetické výchovy. Magisterský titul jim také otevírá cestu na ty pozice, kde mohou uplatnit své zevrubné uměnovědné a kulturně historické znalosti (například v publikační činnosti, překladatelství umělecké literatury apod.).

Také absolventi Hudební vědy mají celkem široké možnosti uplatnění: pracovat mohou například v oblasti výzkumu (v archivech, muzeích či na akademických pracovištích), dále v managementu hudebního průmyslu (od rozhlasu přes hudební nakladatelství až po pořádání koncertů), ve sféře hudebního vzdělávání apod.

U oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby je škála možností vzhledem k úzkému zaměření oboru poněkud užší, ale to je vyváženo právě odborným, takřka exkluzivním profilem absolventa. Jeho možnosti však zároveň nekončí pouze u teorie a provozování staré hudby.

Oproti tomu Sdružená uměnovědná studia nabízejí absolventům možnost uplatnit se například v managementu kultury, reklamy a public relations.

Divadelně či filmově zaměření absolventi se mohou prosadit na nejrůznějších pozicích z oblasti humanitních věd, umění, médií či kulturních institucí. Bakaláři jsou kvalifikováni spíše pro práci v aplikovaných disciplinách (kulturní a filmová žurnalistika a publicistika v médiích, public relations, ediční a překladatelská činnost, management kin, kulturních a vzdělávacích institucí, pořadatelství divadelních či filmových akcí, dramaturgie aj.), oproti tomu magistři mají díky širšímu rozhledu možnost využít svou kvalifikaci i v oblasti základního výzkumu (vědecká a pedagogická činnost například archivnictví aj.).

Teorie interaktivních médií přináší absolventům možnost uplatnit se na různých pozicích z oblasti interaktivních a nových médií, které vyžadují kreativní a kriticko-analytické schopnosti.

Web: www.muni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní obor:

 • prezenční: Uměnovědná studia (3 roky, jednooborové i dvouoborové studium)

O studiu

Obor Uměnovědná studia má v akademickém roce 2009/10 na olomoucké univerzitě svou premiéru. Organizuje jej Katedra muzikologie ve spolupráci s Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií a Katedrou dějin umění. Stejně jako na Masarykově univerzitě, i v Olomouci je orientován na nejrůznější kulturní směry, avšak v tomto případě jsou uměnovědná studia pojata komplexně – tedy v rámci jediného oboru. Jeho studenti získají nejen dobrý vhled do jednotlivých druhů umění (z hlediska historického, teritoriálního i vědeckého), ale i do sociologických aspektů kultury, její organizace i managementu. Velký důraz je přitom kladen i na nabytí potřebných jazykových, organizačních či manažerských dovedností. Studium je koncipováno tak, aby usnadnilo absolventům bakalářského studia dobře se uplatnit na pracovním trhu nebo úspěšně pokračovat v navazujícím magisterském studiu (v oborech muzikologie, divadelní vědy, filmové vědy nebo teorie a dějin výtvarných umění).

Přijímací zkoušky

Uchazeči jsou vybíráni na základě Národní srovnávací zkoušky – testu obecných studijních předpokladů, které organizuje společnost Scio.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mohou pracovat například v uměleckých agenturách, hudebních institucích, médiích, nakladatelstvích, v muzeích a knihovnách, ve správních orgánech, v oblasti reklamy aj.

Web: www.upol.cz

Další školy

Výuku zahrnující předměty z oblasti uměnovědných studií poskytuje mimo jiné Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze nebo školy, které nabízejí obory zaměřené na divadelní či filmovou vědu, fotografii, výtvarné umění apod.

Líbí se Vám naše stránky?


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroje:
www.muni.cz
www.upol.cz
www.vsup.cz

Další články k tématu

Cvičná nemocnice v Brně. Budoucnost pro české mediky

Cvičná nemocnice v Brně. Budoucnost pro české mediky

Před několika dny byla slavnostně zahájena zcela unikátní stavba pro budoucí studenty medicíny Masarykovy univerzity v Brně. Jedná se o simulační pracoviště, tedy o cvičnou nemocnici, která bude spadat pod Univerzitní kampus Bohunice. Čím vším bude toto centrum výjimečné? Pětipatrová budova bude především napodobovat reálné prostředí nemocnice. Bude mít standardní nemocniční pokoje a operační sály, ale …

číst více
Kam za zábavou během zkouškového období?

Kam za zábavou během zkouškového období?

Abyste se z učení nezbláznili, je nutné si při zkouškovém najít čas i na zábavu – třeba ve formě koncertu nebo výstavy. Nabízíme vám přehled akcí, kde si můžete zimní zkouškové období zpříjemnit. Koncerty Na RockSymphony zažijete rockový evergreen s doprovodem symfonického orchestru. Zazní například Metalicca, AC/DC, Nazareth, Halloween, Iron Maiden, Kiss nebo Bon Jovi. …

číst více