POROVNÁNÍ OBORŮ: Management kultury (bakalářské obory)

14. 7. 2010 | O studijních oborech

Kým je kulturní manažer? Jak může být vzdělán a vzděláván? Jsou důležitější nápadité marketingové schopnosti nebo osobní vztah k umění? Na tyto otázky se různými způsoby snaží odpovědět pražská Akademie múzických umění, brněnská Janáčkova akademie múzických umění a pražská Vysoká škola ekonomická, které nabízejí bakalářský studijní obor věnující se kulturnímu managementu. Neboť v dnešní době není důležitá jen kvalita uměleckého díla, ale především um jej dobře „prodat“.

V tomto speciálu najdete přehled bakalářských oborů věnujících se kulturnímu managementu. V České republice existují i navazující magisterské obory, které nabízí studium kulturního managementu posluchačům estetiky, dějin umění či dějin divadla a filmu.

DAMU – katedra produkce – obor Produkce

Charakteristika oboru: Studium nabízí znalosti z oblasti ekonomie, práva, marketingu, řízení i jazyků a důraz je kladen i na teorii a historii divadla. Posluchači získají vědomosti z teorie public relations, médií, polygrafie, žurnalistiky, fundraisingu apod. Praktická část výuky se soustředí zejména do druhého ročníku a je spojena s divadlem DISK, studenti produkce se podílejí i na divadelním festivalu studentů vysokých uměleckých škol ZLOMVAZ.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky proběhnou ve třech vyřazovacích kolech v průběhu jednoho až dvou měsíců. Skládají se z písemného testu z obecných znalostí a anglického jazyka (I. kolo), dále z písemného zpracování projektu a úvahy v časovém limitu (II. kolo) a z ústního pohovoru (III. kolo). Zkoušku z angličtiny nelze nahradit zkouškou z jiného jazyka.

Šance na přijetí: Do ročníku katedra bere dvanáct až třináct uchazečů. Přihlášených bylo 83 studentů.

Další informace: http://www.damu.cz/…dra-produkce

FAMU – Katedra produkce – obor Produkce

Charakteristika oboru: Cílem oboru je vychovat akademicky a profesně vzdělané odborníky pro všechny stupně řídících a organizačních prací při vlastní výrobě všech druhů audiovizualních děl včetně působení v organizačních a řídících složkách v různých oblastech umění a kultury. Důraz je při výuce kladen kromě právního a ekonomického rámce produkce i na teoretické zvládnutí všech fází natáčení filmu.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je dvoukolová: V prvním kole uchazeči absolvují písemné testy: jednak všeobecně kulturních znalostí (oblast filmové a televizní problematiky, základní ekonomické pojmy, schopnosti logického úsudku, samostatného myšlení, rozhodování, postřehu a celková orientace uchazeče), jednak jazykový test (je možno jej absolvovat i z jiného jazyku než angličtiny) a matematický test na úrovni středoškolských znalostí. Druhé kolo se skládá z písemného vypracování úkolu podle konkrétního zadání a z ústního pohovoru.

Šance na přijetí: Do ročníku bývá přijato kolem deseti uchazečů.

Další informace: http://www.famu.cz/…-produkce-kp

HAMU – Katedra teorie a dějin hudby – obor Hudební produkce

Charakteristika oboru: Posluchači se seznámí s principy ekonomie a managementu, fundraisingu, grantů i marketingu, absolvují semináře z dějin hudby i hudební kritiky či dramaturgie. Obor by měl připravit na profesní dráhu schopné produdenty, manažery, řídící pracovníky institucí v oblasti kulturních institucí.

Přijímací zkoušky: Všichni uchazeči o přijetí na hudební fakultu jsou povinni složit ústní zkoušku z dějin hudby, nauky o harmonii a dějin hudby.

Šance na přijetí: Na celou fakultu se do všech oborů přijímá souhrnně přibližně sto uchazečů. Fakulta má přibližně třicet oborů, ne všechny se otevírají každoročně.

Další informace: http://www.hamu.cz/…obory-studia

Kdo si sám netroufá na skládání písní nebo jejich interpretaci, ale přitom jej to táhne k hudebnímu umění, může zkusit být alespoň manažerem nebo producentem – škol hudebního manařerství je v republice několik

VŠE – Fakulta podnikohospodářská – obor Arts management

Charakteristika oboru: Jelikož se jedná o obor akreditovaný na ekonomické škole, studium se zaměřuje nejvíce na právo, jazyk a management v oblasti veřejné a regionální správy. Užší propojení s praxí je předpokládáno až na magisterském stupni.

Přijímací zkoušky: Přijímací řízení obsahuje dva testy: ze všeobecného přehledu a z anglického jazyka. Oba budou trvat max. 60 minut a z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. polovinu bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni maturity státního gymnázia. Test ze všeobecného přehledu (základů kultury, umění a logického myšlení) má prokázat zájem o zvolený obor.

Šance na přijetí: Fakulta do ročníku přijímá kolem 100 uchazečů.

Další informace: http://fph.vse.cz/…-management/

Divadelní fakulta JAMU – Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie – obor Divadelní manažerství

Charakteristika oboru: Obor připravuje divadelní manažery na střední řídící funkce v divadlech. Absolventi by měli být schopní samostatné práce ve vlastních agenturách, mít znalosti o vedení pracovních skupin a pracovišť v divadle a komplexní přehled o divadelní problematice. Součástí studia je stáž v kulturní organizaci jako bakalářský výkon. Organizace je vybrána podle zaměření jejich bakalářské práce.

Přijímací zkoušky: Dvoukolové přijímací řízení testuje uchazečův kulturní rozhled a schopnost manažerského myšlení: schopnost logického uvažování, ve druhém kole se předpokládá motivační písemná práce, dobrá znalost angličtiny, rozhled v ekonomii, sociologii a psychologii.

Šance na přijetí: Do ročníku je přijímáno kolem deseti studentů.

Další informace: http://difa.jamu.cz/…/admajt.html

Hudební fakulta JAMU – Katedra operní režie a hudebního manažerství – obor Hudební manažerství

== Charakteristika oboru: Díky propojení oboru s operní režií mohou studenti manažerství kromě manažersky zaměřených předmětů absolvovat i praktické předměty v oblasti choreografie či práce s hercem.

Přijímací řízení: Uchazeč absolvuje písemný test z dějiny kultury a z cizího jazyka (angličtina, němčina) na úrovni maturitní zkoušky, součástí prověření znalostí je i krátký dialog. Dále předloží písemně vypracovanou koncepci vlastního hudebního nebo hudebně-dramatického projektu s důrazem na jeho obsahovou a ideovou stránku, tento projekt pak u ústního pohovoru obhájí. Součástí pohovoru je i rozmluva nad orientací v současné české i světové hudební kultuře a prověřující znalosti z oblasti sociologie, psychologie, základů ekonomiky a hudební teorie. Součástí přihlášky ke studiu je charakteristika studijní motivace, maximálně v rozsahu jedné stránky formátu A4. Každá z výše uvedených částí talentové zkoušky je hodnocena zvlášť. Jazykový test tvoří 30%, všeobecný vědomostní test tvoří 20% a písemně vypracovaná koncepce, její ústní obhajoba a pohovor tvoří 50% celkového hodnocení.

Šance na přijetí: Do ročníku přijímá fakulta pět uchazečů.

Další informace: http://hf.jamu.cz/…zerstvi.html

Zdroj:

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

stránky jednotlivých škol