Pedagogické vzdělání si mohou doplnit nejen učitelé

28. 7. 2010 | O studijních oborech

Většina kurzů zaměřených na pedagogicko-výchovné dovednosti je nabízena pod názvem „pedagogické minimum“ (takto bývají většinou označeny kurzy v rámci rekvalifikačních kurzů komerčních vzdělávacích institucí) a nebo jako „doplňující pedagogické vzdělání“ (takto jej nejčastěji nabízejí vysoké školy, které je organizují v rámci svých kurzů celoživotního vzdělání, nebo přímo v rámci výuky pro studenty pedagogických oborů).
Převážná část z nich je dnes akreditována Ministerstvem školství a mládeže ČR (MŠMT), tzn., že jsou zakončeny závěrečnou zkouškou a ziskem osvědčení s celostání platností. Všechna získaná osvědčení (nejčastěji jde o Osvědčení o rekvalifikaci či Osvědčení o absolvování kurzu v programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) potvrzují způsobilost absolventa pro vykonávání – povahou kurzu předem definované – pedagogické profese.

Související legislativa:

  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (odkaz)
  • Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení (odkaz)
  • Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání (odkaz)

Komu je pedagogické minimum určeno

Kurzy pedagogického minima v žádném případě neposkytnou svým posluchačům celostní pedagogické vzdělání – tento fakt už ostatně napovídá samo označení „minimum“, resp. „doplňující“ v názvu kurzu. Jsou však určeny zejména těm, kteří se chtějí v této oblasti realizovat. S vystudovaným pedagogickým minimem tak mohou jeho absolventi pracovat třeba jako instruktoři pro soukromé firmy, v rámci škol, ale i v jiných vzdělávacích institucích. V závislosti na přesné specifikaci zvoleného kurzu (neboť ty se mohou vzájemně obsahově lišit) mohou jeho absolventi vykonávat například pedagogický dohled nad dětmi a mládeží během různých akcí nebo se realizovat v odborném vedení dospělých (jako je například firemní vzdělávání apod.).
Pedagogické minimum ale může stejně tak sloužit jako prostředek ke zlepšení prezentačních schopností a dovedností zástupců těch profesí, které vyžadují dobré komunikační schopnosti, jako například manažerů, administrativních pracovníků, obchodníků aj.
Podmínkou zápisu do kurzu pedagogického minima je nejčastěji úspěšně ukončené středoškolského vzdělání. Některé kurzy, zejména ty zaměřené na odborné pedagogické vedení dospělých, a nebo ty, které jsou vypisovány vysokými školami, už ovšem vyžadují předchozí vzdělání (někdy i vysokoškolské) či alespoň praxi v daném oboru.

Délka kurzu

Délka kurzu pedagogického minima a doplňujících pedagogických studií závisí na konkrétní instituci, která kurz pořádá. Nejčastěji jsou nabízeny kurzy v délce přibližně 20 až 300 hodin (což odpovídá rozložení od jednoho semestru třeba až do dvou let). Volit lze jak z prezenční, tak i z víkendové formy studia.
Krátkodobé kurzy většinou obsáhnou pouze teoretické předměty s okrajovým nahlédnutím do praxe, dlouhodobé kurzy již většinou zahrnují jak předměty teoretické, tak i praktické, které ještě někdy bývají doplněny o praxi ve vzdělávací instituci.

Obsah studia

Stěžejní náplň kurzu leží zejména v humanitních oborech, jako je psychologie, pedagogika, sociologie, metodika výuky a vedení lidí ze specifických skupin (děti, mladiství, dospělí apod.), bezpečnost práce, ale také třeba etika nebo zdravověda. Obsahem studia jsou ale i praktické předměty zaměřené například na způsoby tvorby osnov, formy práce s vyučovacími pomůckami a multimediálními technologiemi, metodiku vedení výuky (aktivizace a udržení pozornosti, náplň a průběh vyučovací hodiny apod.) a řada dalších.

Cena kurzu

Studium pedagogického minima bývá vždy zpoplatněno, neboť se jedná o formu rekvalifikačního kurzu, resp. kurzu celoživotního vzdělávání. Cena se odvíjí především od délky kurzu, jeho náplně a toho, co vše cena zahrnuje (studijní materiály, strava atd.). Školné se tak pohybuje od 5 000 třeba až do 30 tisíc korun.

Foto: Stock.XCHNG