POROVNÁNÍ OBORŮ: Cestovní ruch

21. 5. 2013 | O studijních oborech

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
Fakulta informatiky a managementu
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Management cestovního ruchu (Bc., P/K; 3 roky)

O studiu

Studium je obecně zaměřeno na získání teoretických, metodických a odborných znalostí z oblasti cestovního ruchu. Důraz je přitom kladen na práci s informacemi, schopnosti komunikovat v cizím jazyce (studenti jsou po absolvování studia schopni komunikovat v alespoň jednom světovém jazyce na úrovni odborné státní zkoušky) a na zvládnutí prezentačních, analytických či organizačních činností. Součástí studia jsou také předměty z oblasti managementu, marketingu a aplikovaných strategií v řízení a rozvoji cestovního ruchu, práce s počítačovými programy a mnohé další.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška pro obor Management cestovního ruchu se skládá z písemného testu ze všeobecných znalostí (zeměpis a základy společenských věd) a z písemného testu z anglického nebo německého jazyka (vzorové testy jsou ke stažení na stránkách fakulty). Ve zvoleném jazyce se odehrává také následné studium.

Uplatnění absolventů

Absolventi mají širokou možnost uplatnění v managerských pozicích cestovního ruchu, a to buď v podnikatelských subjektech (cestovní agentury, rekreační střediska atd.) či v institucích státní správy (správách národních parků, rekreačních oblastí aj.) v ČR i v dalších zemích EU. Součástí kvalifikace je i licence průvodce cestovního ruchu.

Web: www.uhk.cz

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
Fakulta mezinárodních vztahů
Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy
Studijní obor: Cestovní ruch a regionální rozvoj (Bc., P; 3 roky)

O studiu

Tento obor se zaměřuje, jak z názvu vyplývá, zejména na problematiku rozvoje území (s přihlédnutím k jeho ekonomickému rozvoji, problematice zaměstnanosti a k ochraně jeho přírodního i kulturního bohatství) a na podporu cestovního ruchu v něm. Během studia se posluchači setkají s předměty z oblasti obecné ekonomie a dále s předměty, které odpovídají jejich následné oborové profilaci. Vybírat lze ze specializací cestovní ruch, řízení podniků cestovního ruchu a regionální rozvoj. Důraz je ovšem kladen i na cizojazyčnou komunikaci – dokládá to fakt, že studenti by měli být po absolvování oboru schopni aktivně komunikovat hned ve dvou světových jazycích.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška na tento obor se koná z matematiky a dvou cizích jazyků na úrovni gymnaziálních znalostí. Jazyky lze volit z následující nabídky: angličtina (britská), francouzština, italština, němčina, ruština a španělština.

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského studia se uplatňují nejen ve firmách, organizacích a institucích zaměřených na cestovní ruch, ale například i na krajských úřadech, odděleních regionálního rozvoje, krajských informačních centrech cestovního ruchu, v poradenských a konzultačních firmách apod.

Web: fmv.vse.cz

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
Provozně ekonomická fakulta
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Management cestovní ruchu (Bc., P; 3 roky)

O studiu

Studium vychovává budoucí absolventy k samostatné orientaci v oblasti průmyslu cestovního ruchu, schopnosti aplikace teoretických konceptů v praxi a stanovování vhodných strategií na základě analýzy současného stavu. Navíc získávají všeobecný manažersko-ekonomický přehled v problematice podnikání v cestovním ruchu a destinačního managementu, včetně vlivů, které mají na regionální rozvoj a společnost vůbec. Mezi nabízené předměty tak patří mj. podnikání v cestovním ruchu, destinační management, venkovský cestovní ruch v udržitelném rozvoji regionu, regionální produkty cestovního ruchu a jiné. Tento obor ve svém popisu také často zdůrazňuje spolupráci s odborníky z praxe, mj. z profesních asociací, magistrátu, cestovních kanceláří či s hotelovými manažery apod., a také důraz na rozvoj samostatného a tvořivého přístupu studentů při řešení aktuálních problémů, studií či zkoušek.

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského stupně jsou připraveni pro práci v podnikatelské sféře cestovního ruchu (hotely, restaurace, cestovní kanceláře a agentury, doprava, profesní asociace aj.). Uplatnit se ale mohou i v manažerských funkcích (ve státní a regionální sféře, agenturách, zájmových sdruženích, agenturách regionálního rozvoje a dalších institucích a organizacích podobného zaměření).

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se koná z matematiky a z jednoho světového jazyka, které mají podobu elektronických testů. Od povinnosti konat přijímací zkoušku je osvobozen uchazeč, který vykoná v rámci Národních srovnávacích zkoušek zkoušku z matematiky a cizího jazyka (Aj nebo Nj) a v obou zkouškách se umístí mezi 50 % nejúspěšnějšími (platí pro ak. rok 2013/2014).

Web: www.pef.mendelu.cz

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Cestovní ruch (Bc., P/K; 3 roky)

O studiu

Během studia se studenti učí samostatně řídit podnikatelské subjekty v oblasti cestovního ruchu, ale například i organizovat práci v nich a koordinovat podřízené zaměstnance (některé předměty jsou proto zaměřeny na výuku sociální komunikace a komunikace v pracovním týmu, koordinaci pracovních postupů apod.). Jiné předměty se orientují na specifika činností ve službách aktivního i pasivního cestovního ruchu, na metody vedení zaměstnanců a problematiku pracovněprávních vztahů, dále například na právní a ekonomické aspekty vedení podniku (právní předpisy a normy v oblasti cestovního ruchu, účetnictví, sestavování rozpočtu, vyhodnocování dosažených ekonomických výsledků aj.), využívání informačních systémů a informačních technologií při poskytování služeb cestovního ruchu a mnoho dalšího. Povinnou součástí studia je praxe v délce 22 týdnů.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška sestává ze dvou písemných elektronických testů, a sice z testu z anglického nebo německého jazyka dle výběru studenta (50 otázek, tři navržené varianty odpovědí, z nichž pouze jedna je správná) a z testu všeobecných znalostí (40 otázek, šest navržených variant odpovědí, z nichž pouze jedna je správná).

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou dostat na nejrůznější pozice v podnikatelských a veřejnosprávních subjektech (cestovní agentury a kanceláře, informační středisko, kulturní památka, odbory cestovního ruchu městských a krajských úřadů aj.). Stěžejní oblastí uplatnění po absolvování tohoto oboru jsou zejména obchodní, podnikatelské, provozní nebo řídicí činnosti na střední úrovni struktury řízení. Studenti se tak často uplatňují na nejrůznějších pozicích managementu ve všech formách podnikání i v institucích státní a veřejné správy: jako asistenti top managementu, referenti na středních stupních řízení v oblasti řízení lidských zdrojů, krajských i městských úřadů, manažeři, jednatelé i prokuristé v menších a středních firmách cestovního ruchu, referenti turistických informačních center, průvodci, správci kulturních památek aj.

Web: www.vspj.cz

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ
Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch (Bc., P; 3 roky)

O studiu

Tento obor je zaměřen spíše na ekonomickou stránku provozu cestovního ruchu, a to na úrovni ekonomiky regionální i národní. Studenti se během studia seznamují s makroekonomickými aspekty cestovního ruchu a jeho geografickými i společenskými odlišnostmi. V praktické části studia se učí zvládnout různé dovednosti týkající se práce v oblasti managementu a marketingu v cestovním ruchu.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se koná formou písemného testu studijních předpokladů (TSP), který je připraven rektorátem Masarykovy univerzity a je společný pro více fakult školy. Více o této zkoušce naleznete zde http://www.muni.cz/tsp.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí široké praktické uplatnění jak v podnikatelské činnosti v oblasti cestovního ruchu, tak v managementu regionální i lokální veřejné správy.

Web: www.muni.cz

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářský studijní obor: Ekonomika cestovního ruchu (P; 3 roky)

O studiu

Obor je zaměřen na hospodářské, právní, technické, technologické, ale i další oblasti řízení podniku, hotelnictví a gastronomie. Studenti se během studia setkají přímo s odborníky z praxe a poznají největší úskalí podnikání v této oblasti, ale současně se i naučí, jak jim čelit. Posluchači získají znalosti z oblasti základních ekonomických disciplín, dobré jazykové a komunikační dovednosti, specifické znalosti z managementu a marketingu, provozu ubytovacích, stravovacích a lázeňských zařízení, informačních technologií, ale také z oblasti řízení organizace, ekonomiky, obchodu a práva.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušku tvoří písemný test studijních předpokladů v rozsahu středoškolské úrovně znalostí, a to z ekonomie, společenského přehledu a z matematiky. Zkouška může být prominuta těm absolventům Národních srovnávacích zkoušek v roce 2013, kteří dosáhnou průměru 80 percentilů z „Obecných studijních předpokladů – základní varianty“.

Uplatnění absolventů

Úspěšní absolventi oboru se mohou uplatnit v široké škále ubytovacích a stravovacích služeb, v lázeňských zařízeních a v dalších oblastech cestovního ruchu.

Web: ects.slu.cz

  • příbuzné obory:

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
Pedagogická fakulta
Studijní program: Filologie
Bakalářský studijní obor: Cizí jazyky pro cestovní ruch – angličtina, němčina, francouzština nebo ruština (P; 3 roky)
Web: www.uhk.cz

  • soukromé školy:

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE
Studijní obor: Cestovní ruch (Bc., P/K; 3 roky), Informatika v cestovním ruchu (Bc., P/K; 3 roky), Služby letecké dopravy v cestovním ruchu (Bc., P/K; 3 roky)

NEWTON COLLEGE, a.s.
Studijní obor: Globální podnikání a management, specializace: Management cestovního ruchu (Bc., P/K; 3 roky)

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKĚHO s.r.o.
Studijní obor: Management cestovního ruchu (Bc., P/K; 3 roky)

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ
Studijní program: Management cestovního ruchu (Bc., P/K; 3 roky)

  • vyšší odborné školy:

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU KARLOVY VARY
Studijní program: Cestovní ruch (Bc. P/K; 3/4 roky)

Web: voskv.cz

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA AHOL
Studijní program: Cestovní ruch (Bc., P/K; 3/3,5 roku)

Web: www.ahol.cz

Úplný přehled oborů zaměřených na cestovní ruch naleznete na stránkách www.jobs.cz.

Zdroj: webové stránky jednotlivých škol

Další články k tématu

US-MBA: Příležitost, jak poznat zajímavé lidi

Chcete být tím správným manažerem a lídrem pro svou firmu a držet krok se současnými trendy v businessu? Anebo stojíte na začátku kariéry a potřebujete přenést nabyté znalosti do praktické roviny? K tomu Vám pomůže manažerský vzdělávací program US-MBA v Brně na Fakultě podnikatelské VUT. Získáte tak nejen celosvětově uznávaný titul MBA, ale zejména kvalitní know-how […]

číst více

Nemáš vysokou školu? Prestižní titul již za jeden rok – studium BBA a LL.B.

Ústav práva a právní vědy působí na trhu vzdělávání přes 20 let, hlavní pozornost na sebe strhávají programy MBA a LL.M., kromě těchto dvou vlajkových lodí Ústav práva nabízí studijní programy BBA a LL.B., které jsou designované pro zájemce bez vysoké školy i manažerské praxe. Programy BBA a LL.B. poskytují základní přehled v oblastech managementu […]

číst více