Speciál O OBORECH: Netradiční studijní obory II. díl

14. 2. 2013 | O studijních oborech

Optometrie

Optometrie představuje nelékařské zdravotnické povolání, které se zabývá očními vadami. Optometristé pracují v aplikačních centrech kontaktních čoček, provozovnách oční optiky a v obchodní činnosti s kontaktními čočkami, optickými, oftalmologickými a dalšími lékařskými přístroji. Náplň studia tvoří předměty optometrické, matematicko-fyzikální, všeobecně zdravotnické a předměty vztahující se k brýlové optice. Studijní plán zahrnuje vysoké množství hodin praktické výuky v provozovnách oční optiky a zdravotnických zařízeních.

 • Kde studovat

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství

Na bakalářský obor Optika a optometrie navazuje magisterský studijní program Biomedicínská a klinická technika.

Masarykova univerzita – Lékařská fakulta

Studijní obor je rozdělen na bakalářskou část Optika a optometrie a navazující magisterskou část Optometrie. Studuje se prezenčně.

Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta

Optometrie (Bc. i Mgr.) se studuje v prezenční formě.

 • Přijímací řízení

Na uchazeče čekají na všech školách testy ze dvou tematických okruhů – fyziky a biologie. Zájem o studium optometrie je veliký, nicméně míst je málo. Například Univerzita Palackého přijímá pro rok 2013/14 30 studentů, stejně tak Masarykova univerzita.

 • Uplatnění absolventů

Absolventi jsou způsobilí samostatně vykonávat povolání optika, optometristy a kontaktologa. Jedná se o odborníky v oblasti kontaktních čoček. Dovedou stanovit typ i všechny parametry vhodné kontaktní čočky, mají znalosti a praktické dovednosti v oblasti aplikace kontaktních čoček a péče o ně. Zároveň jsou absolventi schopni vyrobit brýle a navrhnout je i z estetického hlediska.

Důlní měřictví

Studijní obor se zabývá problematikou zajišťování měřických podkladů a jejich zpracování pro účely tvorby mapové dokumentace při těžbě nerostů hornickým způsobem. Absolventi mohou zastávat významnou technickou funkci důlní měřič na hlubinných a povrchových dolech a lomech. Základní hornické vzdělání umožňuje bezproblémový přechod do jiných technických řídicích funkcí v důlních podnicích. Studium zahrnuje předměty hornického, geologického, ekonomického a právního charakteru.

 • Kde studovat

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta hornicko-geologická

Obor je dostupný v prezenční i kombinované formě. Na absolventy bakalářské úrovně čeká navazující dvouleté inženýrské studium.

 • Přijímací řízení

Písemná přijímací zkouška se promíjí. O přijetí se rozhoduje na základě vysvědčení ze střední školy. Limitní počet přijímaných uchazečů je roven číslu 20 pro prezenční formu studia a 15 pro kombinovanou formu.

 • Uplatnění absolventů

Absolventi studijního oboru Důlní měřictví se uplatní jako důlní měřiči a hlavní důlní měřiči pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, a dále po vykonání předepsané odborné praxe jako úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři.

Dentální hygienistka

Dalším prezentovaným zdravotnickým oborem je neodmyslitelnou součástí moderní stomatologie. Vychází z teze, že část úkonů zubařů lze delegovat na nelékařské odborníky. Dentální hygienistka/den­tální hygienista je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který samostatně ve spolupráci se zubním lékařem provádí preventivní prohlídku, odstraňuje plak a zubní kámen, zabraňuje zánětu dásní a paradentóze. Též učí pacienty správnému čištění ústní dutiny.

 • Kde studovat

Masarykova univerzita – Lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze – 3. lékařská fakulta

Dentální hygienistka je prezenční tříletý bakalářský obor.

 • Přijímací řízení

Zkouška zahrnuje písemné testy z biologie a chemie (na Masarykově univerzitě i z fyziky). Obě univerzity otevírají ve studijním roce 2013/14 třídu pro dvacet posluchačů.

 • Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mohou vykonávat odborné a speciální činnosti v oblasti ústní hygieny, zubní a parodontologické prevence bez odborného dohledu. Současně absolventi získají kompetence zubní instrumentářky. Hygienistky naleznou uplatnění především v ordinacích zubařů.

Obuvnická a galanterní technologie a hygiena obouvání

Bezesporu jedinečný obor se zabývá konstrukcí, designem, ergonomií a navrhováním obuvnických a galanterních výrobků, ale i zásadami řízení výroby, managementem kvality a hodnocením jakosti, jejich certifikací a uplatňováním na reálném trhu. Studenti zkoumají problematiku zdravotně nezávadné obuvi a jejího vlivu na lidskou nohu. Mezi klíčové předměty se řadí Analýza vývoje trhu obuvnického a oděvního průmyslu, Řízení technologických procesů, Biomechanika, Základy protetiky a podiatrie, Zdravotně nezávadné obouvání, Obuvnická a galanterní výroba, Zbožíznalství, Fyzikální chemie.

 • Kde studovat

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta technologická

Studium je dostupné pouze v prezenční formě. Absolventi mohou pokračovat v navazujícím studiu Inženýrství a hygiena obouvání.

 • Přijímací řízení

Přijímací zkoušky pro všechny bakalářské studijní programy jsou prominuty. Pořadí uchazečů k přijetí bude stanoveno podle průměrného prospěchu ze střední školy. Bližší informace jsou uvedeny ve směrnici k přijímacímu řízení.

 • Uplatnění absolventů

Absolventi jsou odborníci v obuvnické a galanterní výrobě a příbuzných oborech a jsou vybaveni vědomostmi a dovednostmi pro řešení problémů výzkumu a vývoje. Vzhledem k širokému vědnímu základu studia se absolventi studijního oboru mohou adaptovat a uplatnit i v jiných oblastech hospodářství. Absolventi najdou uplatnění v technických a řídicích funkcích organizací kožedělného průmyslu, v řízení obchodních činností firem, v organizacích, které se zabývají hygienickými a zdravotními problémy obouvání dětí či zdravotně postižených osob.

Rybářství

Bakalářské studium dá základ v oblasti chovu ryb, rybářství volných vod, vodního hospodářství a práva. Po vystudování oboru a získání titulu bakalář lze odejít do aplikační sféry (střední management), státní správy či samosprávy, podnikat nebo zůstat na škole a pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu. K typickým předmětům patří Anatomie a fyziologie ryb, Základy genetiky a reprodukce ryb, Aplikovaná hydrobiologie. Studenti se nevyhnou ani matematice, chemii a především angličtině.

 • Kde studovat

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Fakulta rybářství a ochrany vod

Rybářství se studuje prezenční i kombinovanou formou. Na bakalářskou část navazuje dvouletý inženýrský obor. Kdo má ambice ve vědě a výzkumu, ocení doktorské studium. Výuka probíhá na Ústavu akvakultury v Českých Budějovicích.

 • Přijímací řízení

Žadatelé jsou přijímání bez přijímacích zkoušek. V případě, že je počet uchazečů vyšší než počet přijímaných studentů stanovený děkanem, budou uchazeči přijímáni na základě pořadí určeného celkovým průměrem jednotlivých vysvědčení. Předpokládaný počet přijímaných studentů pro rok 2013/14 je 40.

 • Uplatnění absolventů

Absolventi získají všestranné znalosti z rybářských, biologických i zemědělských oborů, díky nimž mohou vykonávat znalecké posudky v oblasti vodního a rybničního hospodářství či vodní toxikologie, uplatní se také jako vědečtí pracovníci při výzkumu. Zároveň jsou schopni vykonávat post manažerů v rybářských firmách a podnicích.

Foto: sxc.hu
Zdroj: stránky jednotlivých škol

Další články k tématu

Vysoké školy na Moravě otevírají nové obory. Reagují na poptávku trhu

Dostavba jaderné elektrárny, změna klimatu i potřeba revitalizovat krajinu. Na to všechno reagují vysoké školy na Moravě a otevírají nové obory, aby pomohly zaplnit mezery na pracovním trhu. Absolventi tak budou mít uplatnění zaručené. V Česku se chystá výstavba nových jaderných bloků. I proto bude větší poptávka po odbornících na jadernou energetiku. Vysoké učení technické se […]

číst více

Žebříček: Nejlepší práva jsou v Praze, nejlepší technické obory v Brně

Britská společnost Times Higher Education zveřejnila žebříček nejlepších škol podle oborů pro rok 2024. Ve všech 11 oborových oblastí bodovaly v mezinárodním srovnání i české univerzity. Nejvýše z nich se nejčastěji umisťovala Univerzita Karlova v Praze. V právu a humanitních oborech se řadí dokonce mezi 200 nejlepších škol světa. Na samém vrcholu žebříčků se již tradičně drží americké a […]

číst více

Vysněné studijní obory ve studentském městě plném kultury

Filozofická fakulta je největší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Devatenáct kateder nabízí více než šest stovek kombinací humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných studijních programů. Stačí si vybrat. Studentský život v Olomouci nabízí mnohem více než jen samotné studium. Můžete zažít stovky různých věcí – podílet se na pořádání největšího evropského festivalu dokumentárních a populárně-vědeckých filmů […]

číst více