POROVNÁNÍ OBORŮ: Andragogika

19. 3. 2012 | O studijních oborech

Andragogika je věda zabývající se vzděláváním dospělých. Ale nejen to, soustředí se také na rozvoj lidských zdrojů nebo personální řízení a její studium nabízí hned šest vysokých škol. Pro lepší orientaci v nich vám poslouží tento článek. pozn. Článek byl 30. 6. 2014 aktualizován. (kav)

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého nabízí opravdu širokou škálu oborů andragogiky. Na výběr je hned z několika možností profilovaných směrem k řízení lidských zdrojů nebo naopak na sociální oblast.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA se vyučuje na Pedagogické fakultě, přesto je studium koncipováno jako neučitelské, se zaměřením na přípravu odborných pracovníků, kteří budou kvalifikovaní pro práci s dospělými s různými druhy postižení či znevýhodnění. Absolvent bude připraven pracovat jako vychovatel či asistent osob se speciálními potřebami. Dostupná je prezenční i kombinovaná for­ma.

 • Přijímací řízení: Test studijních předpokladů
 • Test je složen z 60 otázek (čtyři odpovědi, jedna správná). Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Délka trvání testu je 60 minut.
 • Poplatek za přihlášku činí 690 Kč.

ANDRAGOGIKA V PROFILACI NA PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Tento bakalářský obor spadá pod Filozofickou fakultu a je dostupný pouze v kombinované formě. Cílem studia je poskytnout teoretické znalosti o andragogické, sociologické a psychologické problematice lidských zdrojů v hospodářské praxi, ve veřejné správě a v neziskovém sektoru. Absolventi najdou uplatnění v rámci procesu řízení pracovního výkonu.

 • Přijímací řízení: Uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku formou dvou testů. Oba se konají v tentýž den.
 1. Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách.
 2. Písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti personální management. Testy jsou dostupné ke stažení zde.

Obor ANDRAGOGIKA se také vyučuje na Filozofické fakultě. Na rozdíl od předchozích oborů nabízí i dvouoborové vzdělání, což znamená, že si student volí další směr vzdělání. Studium umožňuje specializaci ve dvou profilacích: Personální management a Sociální práce. Studuje se prezenčně i kombinovaně.

 • Přijímací řízení:
 1. V bakalářském programu je součástí přijímacího řízení Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách.
 2. Dvouoborové magisterské studium: Ústní pohovor – Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky.
 3. Jednooborové magisterské studium: Přijímací zkouška bude zahrnovat písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti rozsahu státní závěrečné bakalářské zkoušky.

Statistika: pro akademický rok 2011/2012

R = doba studia PPP = předpokládaný počet přijatých U/P = poměr uchazečů a přijatýchR = doba studia PPP = předpokládaný počet přijatých U/P = poměr uchazečů a přijatých

Univerzita Karlova v Praze

Obor ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ nabízí Filozofická fakulta UK. Až v posledním, třetím roce studia si studenti volí jednu ze specializací – Andragogiku nebo Personální řízení. Součástí studia jsou i filozofické disciplíny v rámci společného základu FF UK a předepsaná zkouška z cizího jazyka. Bakalářský obor mohou studovat i pracující studenti, kdežto magisterské studium je dostupné pouze v prezenční formě.

 • Přijímací řízení se skládá z
 1. oborového testu (základní poznatky z andragogiky, personální řízení, pedagogika, psychologie, filozofie, sociologie, všeobecný kulturně-historický přehled, obecné vědecké pojmy a termíny)
 2. testu obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, paměťové dovednosti)
 3. pro magisterské studium je navíc ústní zkouška, která zkoumá především motivaci
 • Statistika: Počet přijatých bakalářských studentů pro akademický rok 2011/2012 byl roven číslu 42 a přihlášených uchazečů bylo 726. Letos se minimální předpokládaný počet přijímaných nemění, zůstává na čísle 40 studentů – 21 studentů bylo přijato. Na magisterský obor se hlásilo 123 uchazečů, přijato bylo pouze 21 šťastlivců. Letošní předpokládaný počet přijímaných je 25.

Masarykova univerzita v Brně

V Brně se andragogika studuje až v magisterském oboru (prezenčně i kombinovaně). Studium je určeno pro absolventy pedagogických a příbuzných oborů.

SPECIÁLNÍ ANDRAGOGIKA na Pedagogické fakultě navazuje na bakalářský stupeň speciální pedagogiky. Součástí studia je společný základ učitelství pro základní školy včetně výuky cizího jazyka (anglický, německý) ukončené zkouškou. Student si volí specializace:

 1. edukace dospělých s mentálním postižením
 2. edukace dospělých se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým)
 3. edukace osob se sociálně patologickými projevy chování
 • Přijímací řízení: Písemný test z integrativní speciální pedagogiky (50 otázek s výběrem odpovědí). Administrativní poplatek za přihlášku 400 Kč.

ANDRAGOGIKA na Filozofické fakultě je zaměřena na práci v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Škola tedy připravuje budoucí lektory nebo pracovníky personálních oddělení.

 • Přijímací řízení: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí. Obsah testu tvoří otázky z oboru pedagogických věd a věd příbuzných.

Statistika: v roce 2011/2012 oboru Speciální andragogika

Do oboru Andragogika pod Filozofickou fakultou se v roce 2012 plánuje přijmout minimálně 40 studentů na prezenční, respektive 30 na kombinované studium.

Univerzita Jana Amose Komenského

Na bakalářském stupni má UJAK obor Vzdělávání dospělých. V magisterském stupni nabízí vzdělání už pod klasickým názvem. UJAK je soukromá škola, proto se za vzdělání platí. Dále je možno na univerzitě pokračovat v doktorském studiu a získat titul PhDr. Škola nemá vlastní koleje, ale poskytuje ubytování v hotelu na okraji Prahy (Černý most). Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji je 4500 za měsíc.

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH je bakalářský obor určený pro budoucí pracovníky vzdělávacích zařízení pro dospělé a seniory.

 • Přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek, stačí vyplnit a zaslat přihlášku. Poplatek 500 Kč.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ANDRAGOGIKA V PROFILACI NA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V NEZISKOVÉ SFÉŘE se jako jediný obor v ČR primárně věnuje oblastem řízení, výchovy a vzdělávání dospělých v neziskovém sektoru. Studuje se pouze v kombinované formě. Fakulta humanitních studií připravuje budoucí odborníky pro kvalifikovaný výkon profesí v oblasti řízení, výchovy a vzdělávání zaměstnanců či klientů v různých neziskových organizacích.

Absolventi můžou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Sociální pedagogika.

 • Přijímací řízení: Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností Scio: odborný test ze základů společenských věd. Poplatek za přihlášku patří k jedněm z nejlevnějších, platí se 290 Kč.
 • Statistika: V akademickém roce 2011/2012 mělo zájem studovat na UTB 157 uchazečů. Univerzita přijala 80 posluchačů.

Ostravská univerzita v Ostravě

ANDRAGOGIKA Tříletý bakalářský obor otevírá Pedagogická fakulta pouze v kombinované for­mě.

 • Přijímací řízení: Test obecných studijních předpokladů. Jedná se o 45 minutový elektronický test, který tvoří tři samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení a kulturně-společenský přehled. (test není vázán na odborné znalosti z oblasti pedagogiky). Ukázkový test
 • Statistika: V roce 2010/11 bylo 4707 zájemců o všechny obory na Pedagogické fakultě, přijato 1420 (30 %).

Pokud se chcete seznámit blíže s Andragogikou, navštivte Speciál o oborech.

Zdroj: weby příslušných škol
Foto: www.sxc.hu

Další články k tématu

Vysněné studijní obory ve studentském městě plném kultury

Vysněné studijní obory ve studentském městě plném kultury

Filozofická fakulta je největší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Devatenáct kateder nabízí více než šest stovek kombinací humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných studijních programů. Stačí si vybrat. Studentský život v Olomouci nabízí mnohem více než jen samotné studium. Můžete zažít stovky různých věcí – podílet se na pořádání největšího evropského festivalu dokumentárních a populárně-vědeckých filmů …

Pět vysokoškolských oborů, o kterých jste ještě neslyšeli

Pět vysokoškolských oborů, o kterých jste ještě neslyšeli

Lékařství, pedagogika, práva… tyto obory se vám nejspíš vybaví, když se řekne vysokoškolské studium. To ale rozhodně není všechno, co vysoké školy nabízí. Třeba největší česká vysoká škola, Univerzita Karlova, má v nabídce téměř 900 studijních programů! My jsem pro vás vybrali pět oborů, o kterých jste ještě (pravděpodobně) neslyšeli, a které vás připraví na …

Praxe v Národním muzeu? Univerzita Karlova otevírá nový obor

Praxe v Národním muzeu? Univerzita Karlova otevírá nový obor

Od příštího akademického roku plánuje Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) otevřít nový magisterský obor Muzejní studia. Spolupracovat na něm bude s Národním muzeem. Studenti oboru tak získají praxi přímo v této významné instituci. Tento obor je v rámci programů na FF UK výjimečný tím, že si klade za cíl propojit teorii a praxi. Studenty bude připravovat …