POROVNÁNÍ OBORŮ: Management a marketing I.

23. 7. 2010 | O studijních oborech

Máte vůdcovské schopnosti? Jste rozený organizátor? Umíte strhnout lidi na svou stranu? Pak vás možná čeká slibná kariéra na manažerských a marketingových pozicích. V dnešním porovnání oborů vám ukážeme, kde jaké jsou v této oblasti studijní možnosti.

Zaměříme se na obory obecnějšího rázu, vyučované nejčastěji na ekonomických fakultách. O specializovaném managementu a marketingu se totiž můžete dočíst v našich ostatních porovnáních a speciálech.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta ekonomická

Obor: Řízení a ekonomika podniku
Forma studia: bakalářské, navazující magisterské, prezenční
Charakteristika oboru: Obor je zaměřen na management lidských zdrojů, projektů a chodu podniků. Po studentech jsou navíc vyžadovány příslušné právní a ekonomické znalosti v kontextu regionálním, celorepublikovém i evropském. S tím souvisí povinná výuka cizího jazyka. Navazující magisterské studium jde více do hloubky a zabývá se řízením kvality nebo tvorbou firemních strategií. Stranou nezůstávají ovšem i další ekonomické znalosti a také etické souvislosti podnikání. Magistři by se měli uplatnit ve vrcholovém managementu a při rozvoji malých a středních firem.
Přijímací řízení: Do bakalářského studia jsou uchazeči přijímáni na základě písemného testu z anglického nebo německého jazyka a matematiky, do magisterského musí písemně prokázat znalosti z předmětů bakalářského stupně studia.
WWW: www.ef.jcu.cz

Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Obor: Management
Forma studia: bakalářské, kombinované
Charakteristika oboru: Studium vede hlavně k pochopení toho, jak funguje ekonomický subjekt, v rámci podnikatelské sféry, jak je řízen a financován. Z toho se odvíjí příslušné ekonomické, právní a matematické předměty, na něž navazuje vlastní studium managementu a marketingu. Fakulta neotvírá v tomto roce žádný přímí navazující magisterský obor, nicméně je možné vybrat si z nabídky příbuzných hospodářsko-správních a ekonomických studií.
Přijímací zkoušky: Studenti jsou přijímáni podle výsledku z testu studijních předpokladů vytvářeným přímo Masarykovou univerzitou. Minimální hranicí pro přijetí je percentil 95. V loňském roce bylo z 1553 uchazečů přijato 380.
WWW: www.econ.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně, Fakulta provozně ekonomická

Obor: Manažersko-ekonomický
Forma studia: bakalářské, navazující magisterské, prezenční, kombinované
Charakteristika oboru: Manažersko-ekonomický obor vytváří kompromis mezi získáváním schopností pro řídící funkce a pro zajišťování obchodní a marketingové činnosti. Studenti se postupně učí, jak fungují ekonomické procesy a jak ovlivňují chod podniku a také, jak zužitkovat tyto vědomosti ve středním stupni řízení firem. Mohou působit jako manažeři, podnikoví ekonomové či odborní poradci.

Obor: Management obchodní činnosti
Forma studia: bakalářské, prezenční i kombinované
Charakteristika oboru: Absolvent tohoto oboru získá podobnou sumu znalostí jako u oboru předchozího. Specializuje se však více na obchodní a marketingovou činnost podniků. Měl by znát podstatu obchodních operací a řízení marketingu a umět ohodnotit komerční úspěšnost firmy podle měřítek světového hospodářství. Pracovat může jako samostatný pracovník nákupních a prodejních útvarů, ale i jako obchodní zástupce firmy.

Přijímací zkoušky: Pro oba obory jsou podmínky přijetí totožné. Uchazeči musí vykonat zkoušku z matematiky a jednoho světového jazyka. Přijímací zkoušky jsou zproštěni uchazeči, jež absolvují testy SCIO z matematiky a některého cizích jazyků a dostanou se mezi 40% nejúspěšnějších. WWW: www.pef.mendelu.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická

Obor: Finanční management
Forma studia: bakalářské (prezenční i kombinované), navazující magisterské (pouze prezenční)
Charakteristika oboru: To, že název oboru napovídá hlavně zaměření na peníze, nutně neznamená orientaci na pouze ziskový sektor. Naopak, studenti se seznámí i s principy neziskových organizací. Zabývat se budou účetnictvím, investicemi nebo daněmi, aby byli schopni obstát v řízení finančních toků podniků, a to i ve vztahu k bankám, pojišťovnám a veřejnému sektoru. Magistři k prohlubování svých znalostí dostávají naloženo oborových souvislostí enivronmentálních, sociálních a regionálních.
Přijímací řízení: V loňském akademickém roce bylo ke studiu bakalářského prezenčního oboru přijato 49 studentů z 273, v kombinované formě 48 studentů z 90 a v navazujícím magisterském studiu 49 studentů z 94.

Obor: Obchod a marketing
Forma studia: bakalářské, prezenční, kombinované
Charakteristika oboru: Studenti se učí zákonitostem trhu a fungování ekonomických subjektů. Nezbytné k jejich pochopení jsou pro ně předměty zabývající se právem, psychologií a sociologií. Vesměs se však nejvíce budou potýkat s klasickými ekonomickými disciplínami, jako jsou finančnictví, účetnictví, řízení podniku nebo jeho financování. Důraz je také kladen na jazykovou vybavenost absolventů.
Přijímací řízení: Do kombinované formy studia bylo loni přijato 43 uchazečů z 113 a do prezenční 47 z 282.

Obor: Podniková ekonomika a management
Forma studia: bakalářské (prezenční i kombinované), navazující magisterské (pouze prezenční)
Charakteristika oboru: Bakalářští absolventi směřuji na pozice vrcholového managementu všech velikostí firem. Nejvhodnější jsou pro ně pozice řízení zásobování, odbytu a marketingu, na své si přijdou i v dalších ekonomických útvarech. Jsou schopni provádět ekonomické analýzy a podílet se na tvorbě podnikatelských plánů, záměrů a strategií. Magisterští absolventi jsou již vybaveni poněkud hlubšími znalostmi. Kromě řízení marketingových a ekonomických útvarů podniků se mohou uplatnit i v bankovním sektoru a veřejné správě. Na realizaci podnikatelských plánů se zvládnou nejen podílet, ale dokáží je i řídit. Naučí se obstát v krizových situacích, řídit tým a plánovat strategie personální i celého podniku.
Přijímací řízení: 97 uchazečů z 531 prošlo v minulém roce úspěšně přijímacími zkouškami do bakalářského prezenčního studia. V kombinované formě činil poměr přijatých 75 ku 231 nepřijatým. Uchazečů o navazující studium uspělo 101 z 263.

Uchazeči o bakalářské studium projdou přijímací zkouškou z cizího jazyka a matematiky. Do navazujících magisterských oborů jsou přijímáni na základě testu z obecných ekonomických znalostí a vědomostí typických pro ten který obor.
WWW: fse1.ujep.cz

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

Obor: Finanční management
Forma studia: bakalářské, prezenční, kombinované
Charakteristika oboru: Výrazně ekonomicky zaměřený obor umožňuje studentům zdokonalit se v dovednostech managementu, marketingu, podnikové ekonomiky, financí a účetnictví. Absolventi se uplatní jako finanční manažeři malých a středních firem, ale i v neziskových organizacích. Ve studiu se studenti dále setkají s výukou cizího jazyka, matematiky, psychologie a práva.
Přijímací zkoušky: Fakulta předpokládá přijetí 40 nových studentů do prezenční a stejně tak do kombinované formy studia. Uchazeči konají písemný test z matematiky a podle své volby z anglického nebo německého jazyka.
WWW: www.uhk.cz/fim

Zdroj: webové stránky fakult. Foto: pixmac.cz