Studium Humanistiky na Západočeské univerzitě v Plzni

1. 11. 2008 | O studijních oborech

Na Filozofické fakultě ZČU v Plzni je již sedmý akademický rok nabízen v rámci programu Humanitní studia bakalářský studijní obor Humanistika. Co je jeho náplní a jaké mají uplatnění jeho absolventi?

Stručná charakteristika Obor Humanistika má interdisciplinární charakter, vedle hlavního studia filozofie jsou v něm zastoupeny i další humanitní disciplíny. Studenti se od druhého ročníku specializují výběrem příslušného bloku povinně volitelných předmětů na jeden ze sedmi nabízených oborů tj. antropologie, dějiny filozofie, estetika, knihovnictví a informační služby, politologie a veřejná správa, věda a náboženství, sociologie.

Profil a uplatnění absolventů Vzdělávání připravuje odborníka humanitního zaměření s teoretickými vědomostmi mezioborové povahy důležitými v mnoha odvětvích lidské činnosti. Absolventi najdou uplatnění v podnikové a sociální sféře, veřejné správě, kulturních organizacích, knihovnictví, v obchodě a ve službách.

Ukončení studia a možnosti navazujícího magisterského studia Závěrečná státní zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a dále ze SZZ z filozofie, českých dějin v evropském kontextu a z povinně volitelného předmětu dle specializace.

Absolventi mohou dále pokračovat v navazujících magisterských studijních oborech – Teorie a filozofie komunikace, Evropská kulturní studia a od roku 2008/2009 i v oboru Analytická filozofie a filozofie vědy. Novinkou pro následující akademický rok 2009/2010 bude otevření nového navazujícího magisterského oboru – Učitelství pro střední školy v kombinaci Základy společenských věd a Geografie. Toto studium je vhodné pro absolventy bakalářských oborů filozofických fakult a pedagogických fakult se společenskovědním nebo geografickým zaměřením.

Forma studia Bakalářský studijní obor Humanistika je nabízen jak v prezenční, tak i kombinované formě studia. Studenti kombinované formy studia se scházejí jednak o sobotních soustředěních (sedm sobot v semestru) a dále povinně volitelné a volitelné předměty si zapisují v týdnu společně se studenty prezenční formy studia.

Zdroje: www.ff.zcu.cz, brožura Informace o studiu Fakulty filozofické na akademický rok 2008/2009

Minirozhovor: Současným trendem je celoživotní zvyšování kvalifikace a i řada absolventů středních škol dává z různých důvodů přednost možnosti skloubení zaměstnání a studia, proto se každoročně rozšiřují řady studentů tzv. kombinovaného studia.

Zeptala jsem se studenta 3. ročníku Humanistiky – „kombiňáka“ Pavla K. na jeho zkušenosti se studiem na ZČU.

Proč sis vybral obor Humanistika? „Vezmu-li v úvahu omezenou nabídku oborů kombinovaného studia, pak moje volba padla na Humanistiku. Důvodem mého výběru je profilující studium filozofie, kterou považuji za základní a sjednocující vědu veškerého poznání.“

Jak se ti daří skloubit práci a studium? „Dá se říci, že v celku dobře. Zásluhu na tom má můj vstřícný zaměstnavatel i moje rodina. Jak jsem zjistil, ne na všech VŠ bývá pravidlem, že přednášky pro kombinované studium jsou v sobotu. Mně však tato forma studia umožňuje šetřit si studijní volno pro zkouškové období.“

Naplnilo studium Humanistiky tvá očekávání? „Určitě. Rozhodně jsem bohatší. Zatím ne o peníze (zvýšením kvalifikace přijde snad i to), ale hlavně o nové poznatky, o nové otázky, nad kterými lze přemýšlet. Obohacen jsem také o nové úhly pohledů na věci a vztahy kolem sebe. Poznal jsem zajímavé lidi a získal nové přátele. A jen toto za to stálo.“

Budeš pokračovat v navazujícím magisterském studiu? „Ano, rád bych pokračoval. Možná bude problém zvolit vhodný navazující obor, neboť nabídka je zde ještě omezenější než v otevíraných Bc. programech pro kombinované studium.“ Děkuji za rozhovor.

autorka: Petra Costenarová

O dalších oborech se dočtete mj. zde: andragogika farmacie architektura psychologie politologie