Speciál O OBORECH: Vychovatelství

26. 11. 2013 | O studijních oborech

Málokterý obor v sobě snoubí tolik profesí – pedagoga, psychologa, sociologa i manažera. Studium vychovatelství přináší možnost ovlivnit životy lidí kolem vás, pojďte se podívat, co jeho studium obnáší. (Pozn.: Článek byl 24. 11. 2013 aktualizován (lč))

Náplň studia

Studijní obory zaměřené na vychovatelství jsou zpravidla jakýmsi průsečíkem poznatků z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, ale i dalších humanitních, metodických či manažerských oborů. Většina z nich se přitom orientuje zejména na vychovatelství v sociálně pedagogických zařízeních nebo například v institucích věnujících se tělesně či mentálně handicapovaným lidem.
Pod programy zaměřené na vychovatelství ale spadají také například obory zabývající se pedagogikou volného času. Tyto se pak většinou orientují spíše na vzdělávání v oblasti zážitkové pedagogiky, environmentální výchovy, sportu, tvůrčího rozvoje jedince apod. Mimo výše uvedené oblasti se studenti vychovatelských oborů vzdělávají také v problematice metodického vedení lidí a organizování skupiny, výchovy mládeže, prevence patologických jevů apod. Obor vychovatelství je obsahově velmi blízký i jiným studijním oborům, které naše vysoké školy nabízejí. Pokud vás tedy tato oblast zajímá, můžete se při výběru školy poohlédnout také po oborech, jako je například sociální pedagogika, speciální pedagogika, zážitková pedagogika, sociální práce, sociální poradenství a mnohé další.

Nepsaný profil uchazeče

Studium vychovatelství a jeho aplikace v praxi obecně vyžaduje, tak jako asi jakákoli práce s lidmi, jistou míru citlivosti a schopnosti najít adekvátní přístup k jednotlivým klientům, schopnost správně analyzovat povahu jejich problémů (případně těmto problémům předcházet) a především je odpovídajícím způsobem řešit. Téměř nutná je pak v tomto oboru i přiměřená dávka empatie a sociálního cítění, dispozice k rychlé a uvědomělé reakci či k řešení náročných životních situací, a to vše při vědomí vysoké zodpovědnosti za výsledky svého rozhodnutí. Samozřejmostí by mělo být také umění vést lidi a schopnost s nimi jednat.

Předměty

Během studia tohoto oboru se vzhledem k jeho zaměření můžete setkat s předměty, jako je pedagogika a speciální pedagogika, biologie člověka, psychologie, filozofie, sociologie, psychopedie (obor speciální pedagogiky, zabývající se výchovou osob s mentálním či jiným duševním postižením), etopedie (obor zabývající se výchovou a vzděláváním sociálně narušené mládeže), logopedie (nauka o poruchách řeči a výslovnosti a o jejich nápravě), patopsychologie (obor zabývající se chorobnými stavy a anomální povahou duševních pochodů a stavů), sociální patologie, psychoterapie, penologie (obor zabývající se trestem a formách jeho nařízení, výkonu či účinky), metodika zájmových činností, duševní hygiena, zdravotnická pomoc, sociální komunikace, předměty zaměřené na různé formy terapie a mnohé další.

Profil absolventa

Škála profesních možností, kam se po studiu vychovatelství vydat, je velmi široká. Absolventi se většinou uplatňují jako vychovatelé v různých typech pedagogických, sociálně pedagogických, sociálních či volnočasových zařízeních (sem patří například školy a školní družiny, specializované poradny, ústavy sociální péče, doléčovací centra, terapeutické komunity, dětská krizová centra, diagnostické ústavy, dětské domovy, střediska volného času, krizová a kontaktní centra, nízkoprahové kluby pro děti a mládež atp.). Uplatnit se ale mohou například i v sociálních službách, psychiatrických léčebnách, nápravných zařízeních a rehabilitačních centrech, v oblasti vězeňství, v rámci policejních složek, v uprchlických zařízeních, v oblasti integrace azylantů atp.
Absolventi oborů zaměřených na volnočasovou pedagogiku mohou najít uplatnění mimo jiné v centrech volného času dospělých i mládeže, střediscích ekologické výchovy, školních klubech a družinách, v organizacích nabízejících rozvoj týmu a pracovních kolektivů apod., a to nejen jako vychovatelé, ale i jako poradci, manažeři, organizátoři volného času i na jiných pozicích.

Kde lze vychovatelství studovat

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

  • Pedagogická fakulta
  • Program: Vychovatelství
  • Obor: Pedagogika volného času (Bc.), Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce (Mgr. navazující)
  • Web: pf.ujep.cz

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO

  • Obor: Speciální pedagogika – vychovatelství (Bc­.)
  • Web: www.ujak.cz

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Další články k tématu

Zájem o humanitní obory roste. Akademici naopak odcházejí

Zájem o humanitní obory roste. Akademici naopak odcházejí

Humanitní a sociálně-vědní fakulty loni zaznamenaly zvýšený zájem uchazečů o studium. Ve srovnání s rokem 2018 se jich hlásilo o osm procent víc. Celkový počet studentů humanitních věd navíc rostl mírně rychlejším tempem než počet všech vysokoškoláků v Česku. Naopak počet akademických pracovníků na těchto oborech klesl. Kvůli nízkým platům totiž častěji odcházejí. V roce 2022 působilo …

Sociální práce: Potřebný obor, který se hledá

Sociální práce: Potřebný obor, který se hledá

Zajímají vás sociální témata a chcete pomáhat lidem? V našem článku se mimo jiné dozvíte, na jaký typ sociální práce musíte mít ze zákona vysokoškolský titul, jestli vás dokážou univerzitní obory připravit na praxi i to, jaký je o studium zájem. Není pracovník jako pracovník Nejprve si ujasněme pojmy. Ne každý, kdo pracuje v sociální sféře je totiž …