Speciál O OBORECH: Sociální pedagogika

13. 3. 2009 | O studijních oborech

Sociální pedagogika se stává stále častěji skloňovaným pojmem, ale jen málo z nás si pod ním představí něco konkrétního, mnohým tato disciplína také často splývá s pedagogikou speciální. Jaká je tedy náplň studia sociální pedagogiky, kde je možné ji studovat a jaké uplatnění můžete očekávat? Pozn.: Článek byl aktualizován dne 23. 11. 2009.

Náplň studia Sociální pedagogika je často považována za mezní obor. Zkoumá primárně sociální vztahy v procesu výchovy a vliv sociálního prostředí na člověka. Dále se zabývá výchovou i mimo vyučování a péčí o sociálně problémové jedince (děti a mládež, opuštění jedinci, jedinci v krizových situacích). Důležitou roli by při studiu měla hrát také praxe ve formě různých stáží, exkurzí a individuálních projektů.

Předměty Mezi základní předměty oboru patří teorie a metodologie sociální pedagogiky, které zahrnují odpovídající poznatky z oblasti politiky, práva, psychologie, managementu i lékařství. Pozornost se věnuje také fungování různých institucí souvisejících se sociální pedagogikou a organizací volného času.

Přijímací zkouška Přijímací zkoušky se samozřejmě velmi liší podle jednotlivých univerzit. Obecně ale můžete očekávat písemné testy s otázkami na základní pojmy z oblasti sociální pedagogiky, sociální patologie a sociální práce. Objevit se mohou také testy zaměřené na váš všeobecný rozhled ve společenských vědách (psychologie, sociologie, politologie, historie, filozofie, kultura). Stále častěji k přijetí postačuje úspěšné absolvování testu obecných předpokladů ke studiu, který je zaměřen na schopnost logického myšlení. Výjimkou není osobní pohovor zjišťující motivaci ke studiu. Podrobně se ale informujte o přesných požadavcích konkrétní fakulty! Podívejte se také na modelový test na HTF UK.

Kde se dá studovat Sociální pedagogiku je možné studovat na mnoha místech v republice. Univerzita Karlova v Praze tento obor nabízí hned na dvou fakultách, a to filozofické a husitsko-teologické. Rovněž v Brně si mohou uchazeči vybrat mezi pedagogickou a filozofickou fakultou (zaměření na poradenství). České Budějovice obor vedou na pedagogické fakultě, stejně jako univerzita v Hradci Králové (zaměření na etopedii a tělesnou výchovovu), Ostravě (zaměření na prevenci a resocializaci) a Ústí nad Labem. Ve Zlíně hledejte Sociální pedagogiku pod fakultou humanitních studií (zaměření na pomáhající profese) a v Olomouci na cyrilometodějské teologické fakultě.

Uplatnění absolventů Úspěšní absolventi oboru sociální pedagogika mají poměrně širokou volbu zaměstnání. Možnost uplatnění je ve státní správě (školství, dětské domovy, speciální školy, diagnostické a výchovné ústavy) a rozličných sociálních zařízeních (nadační a charitativní zařízení, krizová centra, stacionáře pro postižené děti a mládež). Předpokládá se také účast na životě vlastního regionu či komunity, kde bude absolvent moci využít komunikativní, organizační a řídící dovednosti v pomáhající a poradenské činnosti. Absolventi by také měli být vybaveni schopnostmi řídit chod výchovných institucí či neziskových organizací.

Názor studentky „Sociální pedagogika je velmi zajímavý a zároveň obecně prospěšný obor, který by si možná zasloužil více pozornosti. Jediným velkým problémem oboru jsou finance, kterým netrpí jen státní instituce. Zbytek je placen a dotován podprůměrně. Na tomto oboru ale velmi oceňuji pestrost budoucího uplatnění. Můžu dělat arteterapii či jiné terapie, v domově důchodců, s postiženými lidmi, hyperaktivními dětmi, závislými nebo si dokonce založit vlastní organizaci.“ Zuzana S., studentka 3. ročníku na HTF UK Praha

„Studium sociální pedagogiky jsem si vybrala z důvodu, že mohu mít možnost v budoucnosti pracovat s dětmi na základních školách jako sociální pedagog. Pro takovou práci je nutností znát alespoň základy sociální psychologie, pedagogiky, výchovy a vzdělávání, sociologie, práva a další pedagogické předměty. Studium je zajímavé, dostáváme nové informace a vědomosti. Kromě určitého pocitu uspokojení a naplnění přináší studium spoustu nových informací z předmětů, které člověk nezná a nikdy nestudoval.“ Jana Č., studentka soc. pedagogiky na JČU v Českých Budějovicích

Pozor! Nezaměňujte sociální pedagogiku se speciální! Speciální pedagogika se zaměřuje na práci s klienty se zvláštními požadavky. Absolventi jsou tedy po ukončení studia schopni pracovat s lidmi s mentálním či zdravotním (tělesným, sluchovým, zrakovým) postižením. Mohou se rovněž uplatnit ve výchově dětí ve specializovaných zařízeních či při vedení různých terapií. Sociální pedagogika je více mezioborově zaměřená, snaží se porozumět vztahům ve společnosti, a proto je její působiště rozšířeno o práci s menšinami, v krizových centrech či ve vedení různých organizací.

Více informací: FF UK Praha Ped MU Brno UHK