Přednáškové kolokvium studentů fakulty filozofické a fakulty restaurování Univerzity Pardubice

2. 7. 2010 | Tiskové zprávy

V pátek 2. července (ve 14:00 hodin) proběhne v kapli sv. Jana Nepomuckého v obci Bukvice u Jičína přednáškové kolokvium výsledků bádání studentů Fakulty filozofické a Fakulty restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci se sdružením obcí Mariánská zahrada.

Studentská spolupráce a bádání probíhá již rok a je zaměřeno na památky a historii oblasti Mariánské zahrady, mikroregionu sdružení obcí, které se nacházejí jihozápadně od Jičína v teritoriu barokně komponované krajiny vytvořené převážně v průběhu 18. století na někdejším panství Schlicků, kde se nachází řada architektonicky cenných staveb a značné množství drobných památek.

K přednáškovému studentskému kolokviu za její organizátory Mgr. Jana Stráníková vysvětluje:

„Náš výzkum je založen na spolupráci studentů historie pardubické Fakulty filozofické a studentů restaurování památek litomyšlské Fakulty restaurování, kteří se při bádání zaměřují na oblast Mariánské zahrady. Společně a zároveň s ohledem na odlišné pojetí oborů, které studují, tak chtějí přispět k poznání historie regionu a jeho památek. Zatímco studenti-restaurátoři zkoumají stav památek v terénu, studenti historie se věnují zkoumání archivních pramenů, v nichž vyhledávají informace nejenom o osudech jednotlivých památek, ale i o dějinách regionu. V uplynulém roce jsme se zaměřili na oblast kolem obce Veliše (Bukvice, Chyjice, Kostelec, Křelina, Podhradí, Střevač, Veliš, Vesec). Studenti Fakulty restaurování provedli průzkum drobných památek v terénu (kapličky, sochy, křížky) a vytvořili dokumentaci k těmto památkám, která upozornila na poškození děl, degradaci materiálu a její důvody, objekty měřili, identifikovali pozdější změny a doplňky na památkách apod. Jejich kolegové z Fakulty filozofické prozkoumali řadu pramenů k dějinám oblasti a zaměřili se zejména na farní kroniku z Veliše z přelomu 19. a 20. století. Prvním výsledkem vzájemné spolupráce studentů obou fakult je tedy publikace, která obsahuje edici velišské farní kroniky a zároveň popis současného stavu památek v teritoriu někdejší velišské farnosti.“

Posluchači studentského kolokvia se mohou těšit na témata zaměřená na vybrané památky z Veliše a okolí v současnosti, v historii, pojednávající např. o stavu památek na přelomu 19. a 20. století, o osobnosti Františka Aloise Vacka, někdejšího kopidlnského faráře, který žil v první polovině 19. století a věnoval se výzkumu historie regionu.

Přednáškové kolokvium je realizováno v rámci projektu Inovace studijních programů Historické vědy Fakulty filozofické a Výtvarná umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (řešeným pod číslem CZ.1.07/2.2.00/07­.0188).

Přednáškové kolokvium je otevřeno i pro veřejnost a vstup je zdarma.

bližší informace ke kolokviu:

Mgr. Jana Stráníková

Ústav historických věd FF

telefon 461 036 691, mobil 725 153 626

Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

telefon 466 036 555, e-mail promotion@upce.cz