POROVNÁNÍ OBORŮ: Strojní inženýrství

6. 4. 2011 | O studijních oborech

Poměrně často se mluví o tom, že se příliš mnoho studentů hlásí na humanitní obory a jen málo jich zbývá na obory skutečně „praktické“ – tedy například na technické obory. Chcete-li jít studovat „strojárnu“, budete možná až překvapeni množstvím možností, které nabízejí české vysoké školy.

V České republice je pět státních vysokých škol, které nabízejí program Strojní inženýrství. Slovo „program“ je zde důležité – pod programem s tímto názvem se totiž může skrývat větší množství studijních oborů s názvem odlišným. Když vám tedy někdo bude tvrdit, že „je na strojárně“, může ve skutečnosti studovat třeba obor nazvaný „Aplikovaná mechanika“. To je potřeba mít na paměti při vyhledávání vašeho oboru ve studijním katalogu školy. Možností studia tímto směrem orientovaných oborů je u nás skutečně mnoho; pojďme si je přiblížit.

Západočeská univerzita v Plzni

Možnosti studia

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni nabízí různé cesty k získání titulu: na bakalářském stupni si můžete vybrat buď obor Strojírenství nebo obor Strojní inženýrství. Zatímco Strojní inženýrství je obor zaměřený spíše obecně, Strojírenství se více orientuje na budoucí profesi – již od 3. semestru si vybíráte studijní specializace tak, abyste specializované znalosti mohli využít buď v magisterském studiu nebo při výkonu povolání. Na studium bakalářské můžete navázat dvouletým magisterským studiem, kde si vybíráte z osmi oborů, takže se můžete soustředit na jadernou energetiku, materiálové inženýrství nebo třeba na dopravní či zdravotní techniku. Na ZČU je možno studovat dálkově i kombinovaně a po dosažení inženýrského titulu lze pokračovat v doktorském studiu.

Přijímací zkoušky

Na fakultu se přijímá na základě prospěchu na střední škole. Každému uchazeči jsou přiznávány body za výsledky středoškolského studia včetně maturity a výsledků z matematiky. K tomu se přidávají body za ostatní aktivity, které jsou ukazatelem zájmu o technické obory a znalosti cizího jazyka. Ročně je na Fakultu strojní přijato kolem sedmi set uchazečů.

České vysoké učení technické

Možnosti studia

Na Fakultě strojní pražského ČVUT si můžete vybrat ze tří strojírenských bakalářských programů. Je to Strojírenství, Teoretický základ strojního inženýrství a Výroba a ekonomika ve strojírenství. Program Strojírenství nabízí obory Energetika a procesní technika, Informační a automatizační technika, Technika životního prostředí a Konstruování podporované počítačem. Studium těchto oborů trvá čtyři roky a absolvent tohoto programu je po absolvování čtvrtého ročníku orientován více směrem k praxi. Teoretický základ strojního inženýrství je bezoborový program, ve kterém se student připravuje na navazující magisterské studium a získává znalosti z předmětů obecného a teoretického rázu. První tři roky Strojírenství a Teoretického základu strojního inženýrství jsou totožné, a tak se mezi obory dá poměrně snadno přestupovat. Program Výroba a ekonomika ve strojírenství se dělí na teoretické „základní studium“ a praktické „oborové studium“ a jeho posluchači si především prohlubují znalosti materiálů a technologií. Navázat na magisterské studium můžete ve dvouletém studiu magisterském, kde se nabízí program Strojní inženýrství s třinácti studijními obory nebo bezoborové programy Inteligentní budovy a Jaderná energetická zařízení. Zajímavostí je studium v angličtině a francouzštině v programu Master of Automotive Engineering. Nabízeno je i studium doktorské v programu Strojní inženýrství, studovat lze i kombinovanou formou.

Přijímací zkoušky

Na Fakultu strojní ČVUT se přijímá až do druhé poloviny dubna bez přijímacích zkoušek.

I dnes tráví studenti strojního inženýrství delší čas nad rýsováním projektů.I dnes tráví studenti strojního inženýrství delší čas nad rýsováním projektů.

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti studia

Fakulta strojního inženýrství VUT nabízí bakalářské studium oboru Strojní inženýrství a dalších deseti strojírensky zaměřených oborů (patří sem například Matematické inženýrství, Strojírenská technologie nebo také Profesionální pilot). Po absolvování bakalářského oboru Strojní inženýrství můžete navázat dvouletým magisterským studiem, kde se specializujete v jednom z dvaceti studijních oborů. Navazující magisterské obory Matematické inženýrství, Industrial Engineering a Výrobní systémy nabízí získání dvou diplomů pro studenty ochotné studovat v angličtině, němčině, francouzštině nebo italštině. Je možné hlásit se i na jiné kombinace bakalářského a magisterského studia, než jak je primárně nastaveno (například se lze po absolvování Strojního inženýrství hlásit na obor Letecký provoz, který je původně určen jako navazující magisterské rozšíření pro obor Profesionální pilot), je však třeba splnit pravidla nastavená přijímacím řízením. VUT, stejně jako předchozí univerzity, nabízí také doktorské studium a studium kombinované.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky vám budou prominuty, pokud máte maturitní prospěch do dvojky z matematiky nebo fyziky, pokud máte dostatečně dobrý studijní průměr, umístíte se mezi 40 % nejlepších v Národních srovnávacích zkouškách z matematiky a pravděpodobně také tehdy, pokud máte dobré výsledky v odborných olympiádách nebo vás přijali na technickou fakultu jiné VŠ. Pokud ani jednu podmínku nesplňujete, čekají vás zkoušky z matematiky a fyziky.

Technická univerzita v Liberci

Možnosti studia

Technická univerzita v Liberci, konkrétně Fakulta strojní, nabízí, podobně jako Západočeská univerzita v Plzni, na tříletém bakalářském stupni studia výběr z programů Strojní inženýrství a Strojírenství. Strojní inženýrství se nedělí na obory a připravuje studenty na navazující magisterské studium. Strojírenství je zaměřeno samo o sobě spíše do praxe a vybíráte si zde z oborů Materiály a technologie, Stroje a zařízení a Výrobní systémy. Studovat lze i kombinovaně. Navazující megisterské studium nabízí na výběr šest oborů, z nichž většina trvá tři roky. V doktorském studiu si můžete vybrat z programů Strojní inženýrství, Stroje a zařízení a Strojírenská technologie.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se na TUL nekonají, rozhodující je průměr v předchozím středoškolském studiu.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Také zde jsou možnosti studia velké. Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava nabízí bakalářské studium v programu Strojírenství, kde si můžete vybrat z patnácti studijních oborů (a v rámci studijních oborů také z různých specializací) a v programu Technologie letecké dopravy mající pod sebou tři obory. V navazujícím magisterském studiu si v programu Strojní inženýrství můžete vybrat sedm studijních oborů, které mají opět své další specializace, a můžete s ním pokračovat až na doktorát.

Zajímavostí je, že strojírenský obor Konstrukce strojů a zařízení můžete studovat také v Chomutově a v Uherském Brodu, Dopravní techniku a Strojírenskou technologii pak ve středisku v Šumperku.

Přijímací zkoušky

Body do přijímacího řízení získáváte za studijní průměr se střední školy, výsledky maturity, známky z matematiky a fyziky za celou střední školu a za body z přijímací zkoušky z matematiky. Ta vám může být prominuta, pokud jste z matematiky odmaturovali do trojky, nebo jste mezi 40 % nejlepších u NSZ z matematiky nebo mezi 30 % nejlepších u NSZ z obecných studijních předpokladů. Bez přijímaček vás vezmou na školu také tehdy, máte-li průměr celého svého středoškolského studia lepší než 2,7.

Webové stránky jednotlivých škol:

Západočeská univerzita v Plzni

České vysoké učení technické v Praze

Vysoké učení technické v Brně

Technická univerzita v Liberci

Vysoká školy báňská – Technická univerzita Ostrava

Zdroj fotografie: Stock.Xchng

Další články k tématu

Budoucí záchranáři trénují ve virtuální realitě. Nasimuluje i sanitku

Budoucí záchranáři trénují ve virtuální realitě. Nasimuluje i sanitku

Na fakultě zdravotnických studií liberecké univerzity mají studenti k dispozici program XVR On scene. Program univerzitu vyšel na 4,5 milionu korun a umožňuje budoucím záchranářům nacvičit si mimořádné situace i tam, kde za normálních podmínek cvičit nejde. Třeba na Šaldově náměstí za plného provozu. To je jeden z nejrušnějších dopravních uzlů ve městě. Na zásahu může spolupracovat …