POROVNÁNÍ OBORŮ: Informatika

29. 5. 2014 | O studijních oborech

Matematická informatika

Matematická informatika vám kromě praktických dovedností v oblasti programování poskytne hlavně široké teoretické základy. Obor bude vyhovovat studentům, kteří jdou rádi do hloubky, a zajímá je, na jakém principu jednotlivé systémy fungují. Výuka sestává z rozšířeného matematického základu, teoretické informatiky a umělé inteligence. Z dalších předmětů lze zmínit například modelování výpočtovými prostředky.

 • Kde studovat: ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Přírodovědecká fakulta

Teoretická informatika

Teoretická informatika zkoumá složité matematické operace, které probíhají v počítačích během zpracování informací. Studium vás připraví na vědecko-výzkumnou práci v informatice. Řada absolventů pokračuje v doktorandském studiu. Široká škála teoretických znalostí a programátorské dovednosti zároveň umožňuje uplatnění při řešení náročných praktických úloh.

 • Kde studovat: ČVUT – Fakulta elektrotechnická, Masarykova univerzita – Fakulta informatiky

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika na rozdíl od předchozích oborů nevyžaduje hluboké matematické základy. Zaměřuje se na praktické použití moderních technologií. Teorii se budoucí informatik samozřejmě nevyhne, ale je zredukována na nezbytné minimum. Mezi typické oblasti výuky patří programování (např. C#, Java, .NET, PHP), operační systémy, softwarové inženýrství nebo základy matematických disciplín. Absolventi pracují jako konzultanti, softwaroví architekti, programátoři, správci sítí, databázoví administrátoři nebo jako analytici.

 • Kde studovat: ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Jihočeská univerzita – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita – Fakulta informatiky, Ostravská univerzita v Ostravě – Přírodovědecká fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Ekonomická fakulta, Univerzita Hradec Králové – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého – Přírodovědecká fakulta, Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, Vysoká škola polytechnická Jihlava, VUT – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Více o aplikované informatice

Manažerská informatika

Manažerská informatika reaguje na poptávku firem, které potřebují odborníky na informační technologie, kteří jsou schopni řídit a budovat oblast IT v rámci podniku. V průběhu studia je proto kladen velký důraz na rozvoj praktických dovedností a prezentačních schopností. Nosnými předměty jsou ekonomie, podniková ekonomika, management, obchodní právo, základy informačních technologií, metody zpracování informací a aplikace matematických metod v ekonomice.

 • Kde studovat: ČVUT – Fakulta elektrotechnická, Ostravská univerzita v Ostravě – Přírodovědecká fakulta, Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta, VUT – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Informatika se zaměřením na vzdělávání

Skutečně kvalifikovaných učitelů v oblasti informatiky je stále nedostatek. Počítačovou výuku mnohé školy zanedbávají a odpovídá tomu i personální obsazení. Proto vznikl obor Informatika se zaměřením na vzdělávání. Obvykle se jedná o dvouoborové studium, což znamená, že si volíte ještě druhý směr výuky. Absolventi získají přehled nejen v moderních technologiích, ale osvojí si také základy učitelství.

 • Kde studovat: Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Univerzita Hradec Králové – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta, Západočeská univerzita – Pedagogická fakulta

Geoinformatika

Moderní vývoj se nevyhnul ani tradičním oborům geografii a kartografii. Digitální mapy vytlačují papírové. Geoinformatika je relativně mladé odvětví, které se zabývá získáváním a vizualizací dat, geografickými informačními systémy, navigačními systémy jako je GPS nebo vytvářením 3D map, numerických simulačních modelů a prognostických modelů pro prostorové procesy.

 • Kde studovat: ČVUT – Fakulta stavební, Mendelova univerzita – Lesnická a dřevařská fakulta, Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého – Přírodovědecká fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta hornicko-geologická
 • Více o Geoiformatice

Bioinformatika a Chemoinformatika

Co vznikne, když se skloubí molekulární a buněčné biologie, biochemie, statistika a počítačové vědy? No přece moderní obor Bioinformatika. Bioinformatik nezkoumá biologické jevy v přirozených podmínkách, ani v laboratorním prostředí. Všechny vztahy a zákonitosti v živých systémech simuluje na počítači. Analyzuje, zpracovává velké objemy dat. Biologické vědní obory se úzce prolínají i s chemií. Výuka na univerzitách, přesahuje i do této sféry. Absolventi najdou uplatnění ve výzkumu, ve farmaceutických firmách nebo zdravotnických zařízeních.

 • Kde studovat: ČVUT – Fakulta biomedicínského inženýrství, Masarykova univerzita – Fakulta informatiky, Univerzita Palackého – Přírodovědecká fakulta, VŠCHT – Fakulta chemické technologie, VUT – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Informatika ve veřejné správě

Nejenom soukromý sektor potřebuje své IT specialisty. Složitá organizace státní správy se neobejde bez informačních a komunikačních technologií. Základ studia tvoří předměty věnované informatice, komunikačním technologiím, informačním systémům, prezentaci, ekonomii a managementu veřejné správy a na to navazující správní a právní disciplíny.

 • Kde studovat: Masarykova univerzita – Fakulta informatiky, Univerzita Pardubice – Fakulta ekonomicko-správní

Propojení informatiky s ekonomií

Také propojení informatiky s ekonomií je velmi úzké. Studijní obory se označují jako Ekonomická informatika, Finanční informatika a statistika nebo Informatika a internet v podnikání. Absolventi oboru jsou informatici s rozšířenými znalostmi a dovednostmi v oblasti ekonomiky. Mohou se okamžitě uplatnit ve sféře ekonomických aplikací. Práci nachází například v ekonomických úsecích státní správy, ale i v soukromém sektoru.

 • Kde studovat: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Ekonomická fakulta, Západočeská univerzita – Fakulta aplikovaných věd, Vysoká škola podnikání, Evropský polytechnický institut, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ekonomická fakulta, Mendelova univerzita – Provozně ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta,

Informatika v cestovním ruchu

Studijní plán je téměř shodný s oborem Cestovní ruch, studenti však získávají hlubší a širší znalosti využití softwarových technologií v cestovním ruchu. Absolventi najdou uplatnění nejen v cestovním ruchu, ale i v profesích, které vyžadují hlubší znalosti moderních technologií.

 • Kde studovat: Vysoká škola obchodní v Praze

Sociální informatika

Jedná se o mladý obor, který přesahuje do řady vědních směrů. Z mnoha stran zkoumá důsledky informačních technologií na společnost. Sociální informatika se rovněž zabývá studiem problémů, vzniklých masovým nasazením informačních technologií, perspektivou jejich využití, jejich vlivem na strukturu a sociální aspekty společnosti.

 • Kde studovat: Masarykova univerzita – Fakulta informatiky

Automatizace řízení a informatika

Tento obor ocení především technicky zaměření studenti. Během studia se seznámí s inženýrskými a ekonomickými aplikacemi, automatizační a řídící technikou velkých výrobních i nevýrobních organizací.

 • Kde studovat: Technická univerzita v Liberci – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, ČVUT – Fakulta stavební, Mendelova univerzita – Provozně ekonomická fakulta

Informatika ve spojení s dopravou

Atraktivní studijní obor spojuje teoretické technické poznatky spolu s praktickým zaměřením na dopravní systémy a dopravní telematiku. Studenti získají solidní technické poznatky založené na pevných matematických základech, naučí se pracovat s matematickými algoritmy, využívat poznatky teorie her a statistické metody.

 • Kde studovat: ČVUT – Fakulta dopravní, Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera

Foto: Sxc.hu

Další články k tématu

Na brněnské informatice je celkem chill

Dny otevřených dveří na Fakultě informatiky MU v tomto akademickém roce již přivítaly více než 600 uchazečů a jejich rodinných příslušníků či přátel. Děkan Jiří Barnat je provedl nabízenými studijními programy a náležitostmi přijímacího řízení. Následovalo představení života na FI studentskýma očima. Zájemce jsme seznámili s vědou, kterou na FI děláme, se zástupci Sdružení průmyslových partnerů i […]

číst více